siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 09LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ Šiluvoje
Paskelbta: 2008-09-09


Rugsėjo 9-ąją, ketvirtąją Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus dieną, Šiluvoje buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės šventė. Pagrindinėje Eucharistijos liturgijoje vidudienį melstasi už Lietuvos karius, partizanus, savanorius, šaulius, prašyta Dievo globos Tėvynei. Kitose tądien aukotose šv. Mišiose melsta Lietuvos ištikimybės Evangelijai, dėkota Marijai už nuolatinę globą, prašyta taikos ir ramybės pasauliui, melstasi už politikus, valdininkus, verslininkus, darbininkus, žemdirbius ir žiniasklaidos darbuotojus.

Vidudienį didelę dalį erdvios aikštės tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios užpildė kariškomis uniformomis pasipuošę žmonės, tarnaujantys Lietuvos laisvei dabar ar savo jėgas aukoję Tėvynės nepriklausomybei ir nūdien ginantys jos idealus. Pagerbti Šiluvos Dievo Motinos ir dalyvauti jubiliejinėse pamaldose tądien atvyko 150 vadų bei 500 eilinių karių. Čia buvo ir aukšti LR krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos sausumos kariuomenės, Karinių jūrų ir oro pajėgų, savanorių pareigūnai, generolai, seržantai, puskarininkiai, ir eiliniai kariai, jaunieji kadetai, Lietuvos karo akademijos bei puskarininkių mokyklos auklėtiniai, taip pat laisvės kovotojai. Prieš pamaldas Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos kariuomenės vadui atstovaujantis Gynybos štabo viršininkas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas padėjo gėlių prie gen. Jono Žemaičio koplytstulpio Bazilikos šventoriuje. Pirmąkart Šiluvos pamaldose asistavo ne kariai, bet karininkai ir puskarininkiai, giedojo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“, beje, pamaldas, kaip įprasta Šiluvoje, pradėję Loreto Dievo Motinos litanija; grojo Didžiosios kunigaikštienės Birutės sausumos pajėgų orkestras. Itin gražią savo rankų darbo atnašą – gintarinį kryžių procesijoje atnešė Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokyklos auklėtiniai.

Prieš iškilmingą Eucharistijos liturgiją, gavę poilsio komandą, kariai drauge su visais pamaldų dalyviais parepetavo liturginius atliepus ir giesmes iš Kariuomenės ordinariato parengtų lankstinių. Kun. Artūras Kazlauskas liturginėje katechezėje visus, skirtingų laipsnių, pareigų, tarnysčių žmones, pirmiausia esančius Dievo sūnumis ir dukterimis, pakvietė mokytis dėkoti Viešpačiui, priimti Jėzaus žinią, vienintelę, galinčią pakeisti pasaulį, kuris prasideda nuo žmogaus širdies, šeimos, darbovietės ir pan. Į Šiluvą švęsti Jubiliejaus tądien taip pat gausiai atvyko Šiaulių vyskupijos dvasininkų, tikinčiųjų, šio krašto bei Jonavos valdžios žmonių, giesmininkų, kitų piligrimų, radusių laiko savo darbų sūkuriuose atiduoti garbę Viešpačiui bei Šiluvos Dievo Motinai.

Šv. Mišių pradžioje Lietuvos kariuomenės ordinarą Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, generalvikarą, vyriausiąjį kariuomenės kapelioną pulk. g. kan. Juozą Gražulį, kitus kariuomenės kapelionus – 80 koncelebruojančių dvasininkų, visus piligrimus, ypač atvykusius grupėmis iš Šiaulių, Jonavos, Šedbarų, Panevėžio, pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Homiliją, skirtą kariūnams ir visiems maldininkams, pasakė kariuomenės ordinaras E. Bartulis. Joje kviesta atidžiau įsiklausyti į Marijos žodžius, pasakytus Galilėjos Kanos vestuvėse: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5). „Daryti tai, ką liepia Kristus – tai tikėti ir pasitikėti Juo. Juk yra tikroji Kristaus ramybė ir Kristaus džiaugsmas, kuris gimsta mumyse kaip tikėjimu besiremianti pastovi vertybė“, – sakė ordinaras, paaiškindamas, kad Jėzus laukia plačiai atveriamos kiekvieno širdies, trokšta meilės atliepo. Ganytojo žodžiais, žmogus, mylėdamas Jėzaus valią, siektų gėrio pasaulyje, nes tik „per Jį, gyvenant pagal Dievo meilės planą, galima išspręsti mūsų tragiškų dienų problemas“.

Prieš ganytojišką palaiminimą padėkos žodį už šv. Mišių auką taręs Krašto apsaugos ministras J. Olekas sakė tikįs, jog į Šiluvą, kur tądien susirinko visos kartos, kur atsineštos skirtingos istorinės patirtys, visus atvedė tikėjimas, nes be jo stipriausias karys būtų silpnas.

Jubiliejaus šventimo dienomis neskubantys namo maldininkai kasdien po pietų gali dalyvauti dvasiniuose ir kultūriniuose renginiuose. Tądien apie kariuomenės ordinariato vykdomos sielovados rūpesčius bei jos prioritetus buvo galima išgirsti konferencijoje, kurią aikštėje vedė Karinių oro pajėgų kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas, beje, savo pranešime aptaręs ir krikščioniškosios žiniasklaidos, verslininkų, politikų krikščioniškojo tapatumo klausimus. Sakralinės muzikos valandas Bazilikoje ir koplyčioje padovanojo P. Padleckis (tenoras), G. Paliulienė (vargonai), R. Vizbaras (violončelė). Norintys Šiluvoje, kaip ir kasdien, galėjo įsigyti religinės literatūros, jubiliejinių suvenyrų, Liaudies dirbinių kiemelyje nusipirkti kitų lauktuvių namiškiams.

Sielovadoje rugsėjo 9 dieną talkino Kauno arkivyskupijos Jonavos dekanato kunigai, aukoję šv. Mišias įvairiu laiku, klausę išpažinčių ir teikę kitus sielovadinius patarnavimus. Šio dekanato parapijų bendruomenės atsivežė vaišių ir dalijosi jomis per agapę mokyklos stadione, krašto kapelos surengė nuotaikingą koncertą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt