siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 10 Jubiliejus Šiluvoje: KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
Paskelbta: 2008-09-10

Rugsėjo 10-ąją, trečiadienį, įpusėjus Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus švenčių laikotarpiui, be gausių piligrimų, kasdien suvažiuojančių iš įvairių Lietuvos vietų ir kaimyninių šalių, švęsti Kunigų ir vienuolių šventės atvyko ne tik Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai, bet ir tie, kurie dirba kitose Lietuvos vyskupijose bei už jos ribų. Daug kunigų, vadovaujamų savo ganytojo vyskupo Jono Kaunecko, atvažiavo iš Panevėžio vyskupijos; jie drauge su tądien piligrimams tarnavusiais Jurbarko dekanato kunigais aukojo šv. Mišias, klausė išpažinčių. Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejaus pagerbti, drauge pasimelsti, pagiedoti taip pat atvyko beveik 40 Lietuvoje veikiančių kongregacijų seserys, Šv. Benedikto broliai iš Palendrių, jėzuitai, pranciškonai, marijonai, kapucinai ir kitų vyrų vienuolijų broliai.

Nuo pat ryto Šiluvos šventovėse prašant Dievo gailestingumo, dėkojant už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį, už kunigų ir vienuolių ištikimybę savo pašaukimui šv. Mišias aukojo Jurbarko dekanas kun. Kęstutis Grabauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Kaip ir kasdien, 9.30 val. Bazilikoje buvo giedamos Marijos valandos, o 10 val. pilnutėlėje Švč. M. Marijos Gimimo šventovėje Eucharistijos liturgijai vadovavo apaštališkasis protonotaras kan. Bronius Antanaitis, homiliją pasakė Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas. Pamaldose giedojo Jurbarko, Panevėžio kraštų parapijų, jaunimo chorai, seserys vienuolės.

Pagrindinė Eucharistijos liturgija vidudienį buvo švenčiama kaip padėkos Dievui ženklas už kunigiškojo pašaukimo malonę. Eucharistijai parengė tos dienos liturginės katechezės vedėjas dominikonas t. Pijus Eglinas OP, kalbėjęs apie evangelinę pagalbą klystantiems broliams, kvietęs su meile taisyti vieniem kitus, kad Bažnyčia stiprėtų kaip bendruomenė.

Iškilmingai liturgijai prie altoriaus aikštėje atėjo įspūdinga dvasininkų procesija. Šv. Mišių celebracijai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, daugybė kitų dvasininkų, taip pat ir atvykusių iš Lenkijos, Baltarusijos.

Daugiatūkstantinei pamaldų dalyvių miniai homiliją pasakė vysk. J. Kauneckas. Ganytojas nuoširdžiai pasidžiaugė ypač išgražėjusia Šiluva (šią žinią paliudydamas ir  Marijos radijo klausytojams, kurių dalis yra sergantys ir kenčiantys, tačiau radijo bangomis turintys galimybę melstis drauge su visais Šiluvos piligrimais). Per pamokslą kalbėta apie svarbą pašvęstiesiems degti širdimi, kuri degė ir sunkiu kunigams bei vienuoliams sovietmečiu. Ši ugnis, vyskupo žodžiais, būtina iškankintiems, dvasiškai žūstantiems Lietuvos žmonėms. Vis didėjančių pasaulio suklydimų ir mažėjančių pašaukimų akivaizdoje paraginta daugiau dėmesio šeimose skirti maldai, ypač asmeniškai įsipareigojant melstis už kunigus tarsi už savo sūnus, taip pat Šventajam Raštui, religinei literatūrai.

Liturgijos pabaigoje už ganytojišką žodį vyskupui, koncelebravusiems dvasininkams, chorams, visiems pamaldų dalyviams padėkojo arkiv. S. Tamkevičius, be kita ko, pasidžiaugdamas galinga, stipria ir brangia malda, kai ja viena širdimi ir mintimi meldžiasi tiek daug žmonių. Arkivyskupas išsakė lūkestį, jog Šiluva, kurios gražinimo projektas buvo nutrauktas 70 metų sunkmečio, toliau augs, kaip didės ir tautinis bei religinis žmonių sąmoningumas.

Po šių šv. Mišių panevėžiečių kapelos džiugino agapės mokyklos stadione dalyvius. Norintieji geriau pažinti Dievui pašvęstąjį gyvenimą Lietuvoje, taip pat Šiluvos istoriją galėjo pasižiūrėti filmus kultūros namuose. 15 val. Apsireiškimo koplyčioje seserys vienuolės sugiedojo Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistą – Rytų krikščionių himną, vieną gražiausių Bažnyčios kūrinių Marijos garbei. Aikštėje likusieji piligrimai klausėsi t. Kazimiero Briliaus MIC konferencijos, kurioje pasidalyta mintimis, kaip parsivesti Dievo Motiną į savo namus, šeimas, viešąją ir kasdienę kultūrą, išvengti atskyrimo ir izoliacijos, į kurią visuomenė stumia Bažnyčią, kaip išsaugoti religinę ir tautinę tapatybę Europos Sąjungos, išsižadančios savo krikščioniškos ateities, akivaizdoje.

16 val. aikštėje buvo aukojamos šv. Mišios už Dievui pašvęstąjį gyvenimą ir vienuolynų rėmėjus. Joms vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai pasveikino kasmet gausiai Šiluvos Dievo Motinos pagerbti atvykstančias seseris ir brolius vienuolius. Juos visus savo homilijoje ganytojas pavadino svarbia Bažnyčios jėga, kurią sunaikinti ypač taikėsi sovietinė sistema, norėdama suduoti mirtiną smūgį Bažnyčiai. Arkivyskupas pakvietė pašvęstuosius pasvarstyti, kuo jiems svarbi Šiluvos žinia, palinkėjo nebijoti Kristaus kryžiaus, prislėgusio ir Marijos pečius, būti džiaugsmo nešėjais, o kai būna sunku, atvykus prie Šiluvos Dievo Motinos kojų, „patirti išgydymo malonę kaip tie tūkstančiai tikinčiųjų, kurie maldavo Marijos globos ir buvo išklausyti“ (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,938 ).

Kunigų ir vienuolių šventė Šiluvoje baigėsi iškilmingomis vakaro šv. Mišiomis, jose prašyta Viešpaties siųsti kunigystės ir vienuolinio gyvenimo pašaukimų, teikti drąsos jaunimui svarstyti pašaukimo klausimą. Liturgijai vadovavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas t. Astijus Kungys OFM. Homiliją pasakęs br. kun. Julius Sasnauskas OFM skyrė ją pašvęstiesiems, kurie Šiluvoje galį atpažinti Dievo karalystės atvaizdus, nesikeičiantį savo pašaukimą – per šventą ir per didelį, kad jo būtų galima atsisakyti dėl pasaulio. „Kada šiandien galvoju apie Šiluvą, apie tą visą slėpiningą ir kupiną paradoksų malonės veikimą šioje vietoje, kaip vienuolis teperskaitau čia ko gero vienintelę didžią žinią pašvęstajam ar kunigiškajam gyvenimui. Žiūrėkite ir dėkitės į širdį tuos Dangaus Karalystės atvaizdus. Viskas nuo pat pradžių čia juda viena kryptimi – kad mestų iššūkį šio pasaulio išminčiai, galybei, didingumui“, – sakė br. kun. J. Ssanauskas OFM. 

Pamaldų pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius vadovavo Kauno kunigų seminarijos keturių klierikų įvilktuvėms bei devynių auklėtinių skyrimui atlikti lektorių ir akolitų tarnystes Bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt