siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 12 Jubiliejus Šiluvoje: LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
Paskelbta: 2008-09-12

Rugsėjo 12-ąją, penktadienį, pagerbti Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejaus, suklupti prie kojų dangiškosios Motinos, kuri nuo seno Šiluvoje tituluojama „Ligonių sveikata“, dalyvauti pamaldose atvyko keli tūkstančiai ligų, negalių kamuojamų žmonių, juos atlydėjusių globėjų, slaugytojų, kilnią tarnystę atliekančių medicinos darbuotojų, ypač gausių – iš KMUK, taip pat KMU studentų, Maltos ordino narių, senelių namų, kitų globos įstaigų gyventojų. Ši diena buvo ir Vilkaviškio vyskupijos piligrimystės diena. Vyskupijos dvasininkai, taip pat Kauno II dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, tarnavo klausyklose maldininkams, panorėjusiems susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį. Šiluvoje tądien dėkota Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones, melstasi už fiziškai ir dvasiškai kenčiančius žmones, neįgaliuosius, Dievo Motinos užtarimo prašyta mokantis kančias aukoti Kristui.

Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. dr. Rimantas Skinkaitis liturginėje katechezėje jautriais žodžiais pastiprino sergančius ir kenčiančius, padėdamas suprasti, kad ne Dievas yra ligų, kančios priežastis. Kančias, sukeliamas kūno senėjimo ir jo trapumo, blogų įpročių, poelgių, piktojo, siekiančio sugriauti žmogaus pasitikėjimą Dievu, gydo Viešpaties artuma. Ji atsiųsta į žemę per Jėzaus asmenį, ligonius ypač laikiusį sau artimais ir brangiais. Katechezėje iškelta Ligonių patepimo sakramento prasmė sustiprinti žmogų, padėti gyvenimą su Dievu turėti visada – šiapus ir anapus mirties. Kunigo žodžiais, Dievas kančioje lieka viltis ir paguoda, kai žmonės jau niekuo negali padėti.

Iškilmingoji Eucharistijos liturgija buvo švenčiama tąkart jau rudenišku oru padvelkusios Šiluvos sakralioje aikštėje. Šįkart ji pradėta ir arkiv. S. Tamkevičiaus sveikinimo žodžiais, ir plojimais, kuriais buvo pagerbti ypač gausiai į Šiluvą atvykę Vilkaviškio vyskupijos kunigai, taip pat ištvermingieji piligrimai, kurie nuo šeštadienio, po 5 dienų žygio pėsčiomis, į Šiluvą atkeliavo iš Marijampolės. Liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, kiti dvasininkai.

Per pamokslą vysk. R. Norvila sakė, kad Šiluvoje susiduriame su 400 metų pamaldumo istorija ir tradicija, esame skatinami pažvelgti į savo santykį su Viešpačiu ir dangiškąja Motina, tikėjimą, kuris užtikrina išganymo dovaną. „Šiluva – išgydymo vieta. Šis garsas liudija, kad Dievo Motinos globa nebuvo vienkartinė. Šiluvoje atsispindi Bažnyčios rūpestis silpnaisiais. Marijos motiniškas dėmesys, meilė krypsta pačių silpniausių link“, – sakė vyskupas, pabrėždamas, koks svarbus susvetimėjusiame pasaulyje dėmesingumas kito kančiai, drąsindamas nepavargti ligoniams tarnaujančiuosius.

Šiose ir kitose tos dienos pamaldose ligoniai turėjo progą būti asmeniškai palaiminti, ir visi norintys ja pasinaudojo.

Popiet Bazilikoje vykusioje KMU kapeliono kun. lic. Ričardo Banio konferencijoje buvo iškelta mintis, kad Dievo Motinos apsireiškimo šventovės reikšmingos ne tik kaip malonių, bet ir kaip tikėjimo mokyklos, rekolekcijų vietos, vedančios – per dvasinį ir fizinį išgijimą – į visišką žmogaus atsivertimą, per Mariją – į Dievą. Dvasininkas palinkėjo būti pripildytiems Viešpaties paguodos.

16 val. aikštėje Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Jos pradžioje ir per pamokslą ganytojas ypač pabrėžė, kaip svarbu įprasminti savo kentėjimus, nuoširdžiai kvietė prašyti Viešpaties evangelinio supratimo priimti skiriamą kelią su vaiko pasitikėjimu.

Vakarinėse, kun. K. Rugevičiaus vadovaujamose šv. Mišiose Bazilikoje, į kurias kasdien po dienos darbų taip pat atvažiuoja daug žmonių, melstasi už siekiančius vaduotis iš priklausomybių ir jų šeimas. Pamoksle atkreiptas dėmesys, jog žmogus gali įsikalinti ir darbuose, priklausyti nuo kitų žmonių nuomonės, valgymo, kitų įpročių. Išgijimo kelyje svarbu įsileisti į savo sąmonę mintį, jog Dievas myli visus ir kiekvieną asmeniškai. Iki vėlyvo vakaro Bazilikoje vėliau vyko vidinio išgydymo pamaldos.

Bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje ankstyviausius piligrimus nuo 8 val. ryto kviečia Jėzus Švč. Sakramente. Jis būna išstatytas visą dieną iki 21 val. vakaro. Ankstyvą rytmetį į Šiluvą atvykstantys dalyvauja rytmetinėse šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje. Rugsėjo 12 dieną jas aukojo Kauno arkivyskupijos Carito direktorius kun. V. Birjotas, KMUK kapelionas kun. M. Pukštys. 10 val. Bazilikoje, kuri paprastai tokiu metu jau būna pilna žmonių, šv. Mišių liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. A. Poniškaitis.

Kasdien, kaip įprasta Šilinių atlaiduose, procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką kalbama Rožinio malda. Tądien jai vadovavo Medikų ateitininkų korporacija „Gaja“.

Kiekvieną Jubiliejinių iškilmių dieną Šiluva sulaukia gausių giedotojų. Rugsėjo 12-ąją giedojo Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškos kultūros centro Česlovo Sasnausko choras, šios vyskupijos jungtinis parapijų ir jaunimo chorai, jungtinis Kauno II dekanato jaunimo choras, KMU choras, Raudondvario parapijos choras, taip pat „Agapės“ iš Kauno giedotojai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt