siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 13 ŠEIMŲ ŠVENTĖ Šiluvoje
Paskelbta: 2008-09-13

Rugsėjo 13-ąją, šeštadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Šeimų diena. Kaip ir kasdien, o savaitgalio dieną – ypač Šiluvos piligrimais buvo daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais iš visos Lietuvos. Tos dienos maldų intencijos Viešpačiui apėmė šeimų reikalus – jų drąsą auginti daugiau vaikų, Dievo gailestingumo maldavimą ypač patiriančioms sunkumų; taip pat melstasi už šeimas, laukiančias kūdikio. Specialų kvietimą dalyvauti šventėje buvo gavę šiemet Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai. Už juos bei visos Lietuvos šeimas buvo meldžiamasi iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje, kuri vyko gerokai praplatintoje, tačiau vis tiek pilnutėlėje aikštėje. Šią dieną Šiluvos Dievo Motinai patikėti savo rūpesčius buvo kviečiami ir švietimo bei kultūros darbuotojai.

Rugsėjo 13-oji buvo ir Vilniaus arkivyskupijos piligrimystės Šiluvoje diena. Kelios dešimtys vilniečių autobusų dar gerokai prieš pagrindines pamaldas rikiavosi automobilių aikštelėse prie įvažiavimo į miestelį. Organizuotai atvyko parapijos, chorai, daugybė arkivyskupijos dvasininkų ir Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Juozas Tunaitis. Jau 10 val. Bazilikoje šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkikatedros klebonas kun. Robertas Šalaševičius, o Apreiškimo koplyčioje Akatistą sugiedojo Vilniaus Aušros vartų choralo grupė.

Vilniaus krašto dvasininkai ir Kauno arkivyskupijos Kėdainių dekanato kunigai teikė dvasinius patarnavimus gausiems tos dienos maldininkams. Svečių kraštų, iš kurių rugsėjo 13-ąją sulaukta piligrimų, geografijos būta itin plačios. Tai buvo Latvijos, Vokietijos, Kanados, JAV, Lenkijos gyventojai, pavieniai žmonės netgi iš Australijos, Tailando ir Pietų Afrikos.

Iškilminga Eucharistijos liturgija aikštėje pradėta kaip įprasta Loreto Dievo Motinos litanija bei didžiule dvasininkų procesija prie altoriaus. Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pasveikino dvasininkus, pamaldų dalyvius, išsakė apgailestavimą, kad drauge negali būti susirgusio kardinolo Audrio Juozo Bačkio, pakvietė vadovauti liturgijai Vilniaus arkivyskupo augziliarą vysk. J. Tunaitį; koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, kiti dvasininkai.

Po Žodžio liturgijos atėjus pamokslo laikui vyskupas J. Tunaitis perskaitė kardinolo A. J. Bačkio homiliją, ganytojo perduodamą visiems pamaldų dalyviams ir ypač šeimoms.

Homilijos pradžioje nuoširdžiai kviesta pasvarstyti, ar iki galo suvokiamas apreikštasis Žodis, jo vaidmuo bendruomenėse ir gyvenime, Bažnyčioje. „Klausytis Dievo Žodžio arba jį skaityti – tai girdėti jį veikiamiems Šventosios Dvasios“, – tvirtino ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog „Šventoji Dvasia Dievo Žodį daro gyvą ir išsipildantį mūsų gyvenime“. Homilijoje Evangelija apibūdinta kaip Geroji žinia žmogui, kad Dievas su juo yra dabar, jo gyvenimo tikrovėje. „Pažvelkite į savo gyvenimą apreiškimo Marijai šviesoje. Regėkite ne vien tik įvykius, bet ir Jos tikėjimą, meilę, ištikimybę, drąsą. Ir pamatysite, kaip Dievas veikia Motinoje vis labiau ir labiau įtraukdamas ją į savo gyvenimą. Dievas mums davė Mariją, kad Jos padedami galėtume dalyvauti Dievo gyvenime ir leistume Dievui apsireikšti mūsų gyvenime“, – raginta homilijoje, beje, kurioje pabrėžtas ne tik motinų, bet ir vyrų, kunigų ir visos Bažnyčios motiniškumas, trykštantis iš Dievo meilės šaltinio. Ganytojo žodžiais, jokie gyvenimo iššūkiai ar negandos bus nesunkūs tiems, kurie iš Marijos išmoks sakyti „tebūnie“ – Dievo malonėms, sutuoktiniams, vaikams, iš Kūrėjo rankų ateinančiam gyvenimui.

Per šias šv. Mišias, paprašyti susikabinti rankomis, sutuoktiniai atnaujino Santuokos pažadus, šeimos nešė atnašas; tarp jų buvo vaikų, augančių globos namuose, vardai (norintys buvo kviečiami įsipareigoti nuolatine malda palydėti jų gyvenimą). Daugybė žmonių priėmė Švč. Sakramentą, giedojo drauge su Vilniaus arkikatedros choro giesmininkais.

Prieš suteikiant ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius tarė padėkos žodį ganytojams, broliams kunigams iš Vilniaus vyskupijos, LR Seimo, Vilniaus ir Kėdainių krašto valdžios žmonėms, Kauno arkivyskupijos kurijos darbuotojams, piligrimams iš Kauno prekybos ir verslo mokyklos bei Kauno jėzuitų gimnazijos, kurie keletą dienų pėsčiomis keliavo į Šiluvą; taip pat Alytaus šv. Benedikto gimnazijai, Marijampolės pal. Jurgio Matulaičio draugijai, visiems maldininkams ir patikino, jog didžiulė minia, nuoširdi malda ir giedri žmonių veidai geriausias atsakymas į Marijos, apsireiškusios Šiluvoje, žinią.

Ir pasibaigus pagrindinėms iškilmėms, Kauno prekybos ir verslo mokyklos bendruomenės pastangomis išpuoštoje aikštėje (beje, ji papuošė ir altorių), Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje prie maloningojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo dar ilgai plūdo minios tikinčiųjų. Nenutrūkstamu srautu kelias valandas lankyta ir Ligonių sveikatos koplyčia Bazilikoje, kur visą dieną išstatytas Švč. Sakramentas.

Po pietų (agapėje stadione koncertavo Kėdainių krašto ansambliai) vilniečiai pakvietė į kultūros namus pasižiūrėti filmo „Dievo Gailestingumo šventovė“, vėliau koplyčioje kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlio. Nemažai klausytojų sulaukė konferencija aikštėje; kun. dr. Andriaus Narbekovo paskaitoje skleista krikščioniškos santuokos prasmė, pabrėžta Dievo autorystė – jos neišardomumo ir pastovumo pagrindas, aptarti asmens orumo aspektai.

16 val. Bazilikoje šv. Mišias aukojęs vysk. J. Ivanauskas savo homilijoje ypač kreipėsi į mokytojus, švietimo, kultūros darbuotojus ir atkreipė jų dėmesį į vienintelį teisingiausią – meilės – būdą civilizacijai, kultūrai kurti, blogiui pasaulyje įveikti.

Po vakarinių šv. Mišių prie Šiluvos mokyklos kūrybos vakarą surengė kun. Skaidrius Kondratavičius, poezijos skaitovės, Raseinių bardai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt