siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 04 13 Marijos diena Šiluvoje: Jonavos dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2007-07-18

Balandžio 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje rinkosi maldininkai iš Jonavos dekanato. Jų piligrimystė prasidėjo Apsireiškimo koplyčioje rožinio malda ir šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė Žeimių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas. 11 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje buvo adoruojamas Švč. Sakramentas. Adoracijos valandą vedė Bukonių ir Kulvos parapijų klebonai kun. Šarūnas Leskauskas ir kun. Raimundas Kazaitis.

Pagrindinėms šv. Mišioms bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Jonavos dekanas, Šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, šio dekanato bei iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių pradžioje dekanas kreipėsi į arkiv. S. Tamkevičių prašydamas melstis Jonavos tikinčiųjų intencija už jaunimą. Arkivyskupas pakvietė susirinkusius į pamaldas melstis, kad jaunimas nepaklystų ir atrastų savo kelią gyvenime, melstis už pašaukimus, kad jų kiltų gerose krikščioniškose šeimose, taip pat – popiežiaus intencija, kad visi siektume šventumo.

Arkiv. S. Tamkevičius gausiems piligrimams pasakė homiliją apie Marijos vaidmenį būti tikėjimo motina ir jo stiprintoja. Ganytojas sakė, jog Evangelijos pasakojimuose matome Mariją, esančią tarp tų palaimintųjų, kurios tikėjimas niekuomet nebuvo susvyravęs: „Viešpaties kančios metu vyrai pabėgo, o Marija stovėjo po kryžiumi. Taip, kaip jos nepalaužė skausmas, negalėjo apstulbinti ir žinia apie prisikėlusį Jėzų. Marijai nebuvo reikalingas matomas Jėzaus apsireiškimas, nes ji savo giliu tikėjimu nuolat gyveno su Sūnumi.“ Ganytojas atkreipė dėmesį, jog ir Marijos apsireiškimas Šiluvoje prieš 400 metų taip pat sustiprino žmonių tikėjimą šiose apylinkėse ir visoje Lietuvoje – tai buvusi Dievo dovana ne tik anuomet, bet ir dabar, mums, šiandien gyvenantiems mirties kultūros, moralinio reliatyvizmo ir dvasinio sąmyšio laikais. „Šiluvos Dievo Motina, stiprink mūsų tikėjimą, ypač atgaivink tikėjimą širdyse tų, kurie labiausiai gundomi nutolti nuo Dievo“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Per šias Mišias giedojo Šv. Jokūbo parapijos sumos ir Jaunimo centro „Vartai“ chorai. Skaitinį skaitė Ruklos Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas Arūnas Dudavičius, bendruomenės maldavimus – Jonavos policijos komisaras Vytautas Kaminskas. Atnašas nešė Marijos legiono, maldos grupės narės, jaunimo atstovai, maldą skaitė Stefanija Zlatkuvienė. Moksleiviai turėjo skrajutes su giesmių tekstais, per šv. Mišias jie nuoširdžiai giedojo su jaunimo choru.

Šiai kelionei dekanate buvo ilgokai ir atsakingai ruošiamasi. Įvyko trys bažnytinių organizacijų vadovų ir parapijų kunigų pasitarimai. Dviejuose iš jų dalyvavo vysk. J. Ivanauskas, nurodęs pagrindinius kelionės tikslus, davęs daug naudingų patarimų. Pasidalyti patirtimi buvo atvykę tokią kelionę jau rengę Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras, Dotnuvos ir Šlapaberžės klebonas kun. Gražvydas Geresionis. Dekanas kun. S. Bitkauskas su Katechetikos metodinio centro vadove lankėsi mokyklose, su direktoriais aptarė kelionės svarbą, pateikė programą, plakatų. Visose mokyklose geranoriškai pažadėta organizuoti kelionę. Tai ir buvo padaryta: moksleiviams ir mokytojams kelionė buvo nemokama, ją finansavo mokyklos. Moksleiviai šioje kelionėje susipažino su Šiluva: jie įdėmiai klausėsi prapijos klebono kun. Erasto Murausko įdomaus pasakojimo apie šventoves, istoriją, taip pat apsilankė Jono Pauliaus II namuose.

Iš Jonavos į Šiluvą policijos ekipažo ir Greitosios medicinos pagalbos medikų lydimi atvyko 26 autobusai. Dalyvavo 340 moksleivių, 62 mokytojai iš visų 16 rajono mokyklų (išskyrus Ruklą), iš mokyklos-darželio „Bitutė“. Atvyko trijų mokyklų vadovai, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Vitalija Jagelavičienė, rajono meras Bronislovas Liutkus, ligoninės vyriausiasis gydytojas Ivanas Dorošas su grupe medikų, „Achemos“ personalo skyriaus viršininkė Giedrė Žentelytė Linkienė, gamybos direktorius Bernardas Rimolaitis, 14 rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, miesto visuomeninės organizacijos „Guoda“ narės su pirmininke Irena Revziniene. Piligrimų dauguma važiavo organizuotai, o nemažai – ir savais automobiliais. Jonava net pritrūko autobusų nuomai, teko kviestis iš Ukmergės ir Kauno.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas
info@kn.lcn.lt

Felicija Lankelienė, Jonava