siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Šiluvos Jubiliejaus paminėjimai išeivijoje
Paskelbta: 2008-10-07

Iškilmės Midlande, Kanadoje

Kanados lietuviai kasmet rugpjūčio viduryje keliauja į Midlande esančią Kankinių šventovę Kanadoje pasimelsti už Lietuvą ir pagerbti Lietuvos kankinių, kurių garbei iškilmingiausioje vietoje prie šventovės stovi lietuviškas kryžius. Šiemet šios lietuvių iškilmės buvo rugpjūčio 24 d., sekmadienį, ir išsiskyrė iš kitų metų iškilmių tuo, kad šventovėn buvo atgabentas Kanadą lankantis jubiliejinis Šiluvos Mergelės Marijos paveikslas ir Mišios buvo švenčiamos Marijos garbei.

Iškilmės pradėtos Kryžiaus keliu, kurį vedė prel. J. Staškevičius. Paskui Vytauto Pečiulio vadovaujama vėliavų eisena įžengė šventovėn. Ją sekė kunigai su vysk. Pauliumi Baltakiu OFM. Skambėjo Marijai ir Kristui skirtos giesmės, kurias atliko Deimantės Grigutienės vadovaujamas choras.

Vyskupui pasiekus altorių, buvo iškilmingai pašventinta Kanados lietuvių jubiliejinė Šiluvos M. Marijos vėliava, kuri vėliau buvo nugabenta į Šiluvą ir ten palikta kaip Kanados lietuvių meilės Šiluvos Marijai ženklas. Tada vyskupas pasmilkė jubiliejinį Šiluvos Marijos paveikslą ir pradėjo Mišias, kurias koncelebravo prel. Edmundas Putrimas, prel. Jonas Staškevičius, kleb. Augustinas Simanavičius OFM, kleb. Vytautas Staškevičius, kun. Kazimieras Kaknevičius ir svečias iš Lietuvos kun. Aušvydas Belickas. Mišių skaitinius skaitė Lina Verbickaitė-Sawitz, o Evangeliją – kun. V. Staškevičius. Pamokslą pasakė vysk. P. Baltakis, iškeldamas Marijos svarbą mūsų ir Lietuvos bei viso pasaulio gyvenime.

Mišių pabaigoje prieš palaiminimą Šiluvos Marijos jubiliejaus komiteto Kanadoje pirmininkas Antanas Samsonas vyskupui įteikė jubiliejinį žymenį. Mišioms pasibaigus, kaip ir visuomet, eisena su vėliavomis pasuko prie lietuviškojo kryžiaus. Ten vyskupas sukalbėjo Lietuvos kankiniams skirtą maldą, visi sugiedojo „Marija, Marija“ giesmę ir Lietuvos himną. Iškilmės baigtos bendra nuotrauka prie kryžiaus.

Šventė New Britain, CT

Rugsėjo 7 d. popietę New Britain, CT, Šv. Andriejaus parapijoje prasidėjo Švč. Marijos apsireiškimo Šiluvoje minėjimas. Žmonių susirinko iš visos Connecticut valstijos: New Haven, Putnam, Waterbury, Hartford ir kitų vietų. Minėjimas buvo dedikuotas a. a. kun. J. Rikteraičiui, kuris jį planavo surengti Hartford katedroje, tačiau nepabaigė rengti, nes š. m. liepos 13 dieną nuėjo į amžinybę. Komitetui vadovavo Cathy Salka, kiti nariai.

Šv. Mišioms vadovavo Hartford diecezijos arkivyskupas Henry Mansell, jam talkino daugelis kunigų, tarp jų vysk. P. Baltakis iš New York. Mišios prasidėjo eisena link altoriaus. Joje dalyvavo Knights of Columbus, „Berželio“ šokėjai, St. Andrews Society, Hartford Vyčiai, kunigai ir Mišių patarnautojai. Per Mišias giedojo jungtinis New Britain ir Hartford choras.

Po Mišių arkivyskupui buvo įteiktas Šiluvos Marijos paveikslas ir J. Liudžio keptas raguolis. Arkivyskupas, kiti svečiai ir dalyviai rinkosi į parapijos salę, kur pirmiausia „Berželio“ šokėjai pašoko porą šokių.

Maldų novena sujungė Čikagos lietuvių parapijas

Šiluvos didžioji 400 metų šventė Marijos Gimimo (Marquette Park) bažnyčioje sekmadienį, rugsėjo 14 d., buvo išskirtinė, nes pirmą kartą per penkiasdešimt šių iškilmių metinių švenčių lijo. Tai paminėjo ir Čikagos arkivyskupas kard. Francis George.

Raudonais švarkais pasipuošę Matulaičio misijos tvarkdariai ištikimai talkino Marquette Park vyrams dalyti knygeles, nurodyti vietas. Jaunimas patarnavo Mišioms ir procesijoje.

Gražiai dalyvavo jaunučiai ir moksleiviai ateitininkai, o skautai nešė vėliavas. Choras su vadove Jūrate Grabliauskiene įsijungė į jungtinį 120-ties asmenų chorą, kurį (ir visą lietuvių giedojimą) gyrė Mišioms vadovaujantis kardinolas.

Šventės ruošos pradžioje Matulaičio misijos taryba skyrė kelis tūkstančius dolerių Šiluvos komiteto darbui, buvo platinami Šiluvos ženkleliai ir segės. Misijos narė Banė Kronienė kunigams pasiuvo 18 stulų, kurios jiems buvo padovanotos. Misija užsakė vieną stalą šventinėje puotoje.

Rugsėjo 8–13 dienomis skirtingose lietuvių parapijose t. Antanas Saulaitis vedė Šiluvos Marijos novenos pamaldas. Keliaujanti novena Matulaičio misiją pasiekė ketvirtadienį, rugsėjo 11-ąją. Iš Marquette Parko dalyviai atvyko autobusu. Novenos maldininkams buvo išdalytos programėlės, tad visi galėjo jungtis prie Misijos choro giesmių. Po Marijos litanijos vyko Šiluvos maldos ir žvakučių apeigos: maldininkai galėjo prie didelio Šiluvos paveikslo padėti žvakutę ir pasiimti Marijos „ašarėlę“ (stiklinį karoliuką), kol tuo tarpu buvo skaitomos Šilinės mintys. Sendraugiai ateitininkai parūpino vaišes prieangyje, dalyviai ilgokai pabendravo. Novenoje buvo ir Lietuvos Vyčių pirmininkė iš New Jersey. Maldą angliškai perskaitė diakonas Vitas Paškauskas iš Marquette Park.

Jubiliejų minėjo Melburno katalikės moterys

Rugsėjo 14-ąją Melburno katalikių moterų draugija sukvietė melburniškius į metinį draugijos ir Šiluvos jubiliejaus paminėjimą. Jis prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis. Po iškilmingų pietų visi rinkosi į teatro salę. Įžanginiame žodyje dvasios tėvas kun. Algirdas Šimkus pasakė prasmingus žodžius, skirtus šiam paminėjimui. Prieblandoje jausmingai buvo atliktas Akatistas, tarp giesmių perskaityta Švč. Mergelės apsireiškimo istorija.

Šiluvos žinia – ir Airijos lietuviams

Rugsėjo 25–28 d. Airijos lietuvius katalikus lankė svečias iš Lietuvos mons. Alfonsas Svarinskas. Navane aplankyta Šv. Pauliaus katalikų pradinė mokykla, vaikai apdovanoti Šiluvos Marijos paveiksliukais bei vyčiais. Vakare buvo švenčiamos šv. Mišios Šv. Onos koplyčioje ir meldžiamasi už Lietuvą. Mons. A. Svarinskas aplankė ir Korko lietuvius, su užsidegimu kalbėjo apie Šiluvos apsireiškimo svarbą Lietuvos istorijoje ir dabartyje. Vėliau Airijos lietuvių katalikų misijos kapelionas kun. Egidijus Arnašius ir garbingas svečias iš leidosi į tolimą kelią per visą Airiją iki pasienio miesto Kavano. Čia Šv. Klaros koplyčioje susirinkę tautiečiai klausėsi svečio pamokslo ir meldėsi už Lietuvą. Sekmadienį įprastu laiku tautiečiai rinkosi maldai ir Šiluvos Marijos paveikslo sutiktuvėms Šv. Andriejaus bažnyčioje.

Šventė Vorčesteryje

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, Vorčesterio, MA, lietuviškų organizacijų sudarytas komitetas surengė Šiluvos jubiliejaus paminėjimą. Jis pradėtas procesija į Šv. Kazimiero bažnyčią. Lietuvių bendruomenės kapelionas kun. Ričardas Jakubauskas aukojo šv. Mišias, koncelebravo Šv. Jono parapijos klebonas kun. Jonas Maddenas. Antroje dalyje ses. Margarita Bareikaitė MVS papasakojo apie Šiluvos Marijos apsireiškimą. Buvo rodomas filmas. Norintys galėjo Marijos su Kūdikiu paveikslą parsinešti savaitei į namus.

Iškilmės Brukline

Rugsėjo 21-ąją lietuviai iš visos Amerikos rinkosi į šv. Mišias Bruklino, NY, Apsireiškimo bažnyčioje paminėti Marijos apsireiškimo Šiluvoje sukakties. Iškilmių komiteto narė Vida Jankauskienė paaiškino, kad Apsireiškimo parapijos nariai Šilines švenčia kasmet, tačiau šie metai ypatingi. Iškilmės baigėsi daugiau nei 200 žmonių malda Šiluvos Mergelei.

Jubiliejinės Šilinės Filadelfijoje

Spalio 12-ąją Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje Filadelfijoje paminėtos jubiliejinės Šilinės. Kun. Petras Burkauskas ir parapijos komitetas pasirūpino, kad ši šventė vyktų tikrai šventiškai. Iškilmingas šv. Mišias koncelebravo Filadelfijos arkivyskupas kardinolas Justin Rigali, LVK delegatas prelatas Edmundas Putrimas ir kiti svečiai kunigai Į šią šventę lietuviai suvažiavo net iš 3 valstijų: Delavaro, Pensilvanijos ir Nju Džersio. Kardinolas pasisveikino lietuviškai, pasidžiaugė, kad Švč. Mergelė Marija visada globojo Lietuvą, pasakė labai prasmingą pamokslą.

Šv. Onos bažnyčioje (Beverly Shores, IN)

Spalio 24 d. kun. Antano Gražulio SJ, atvykstančio iš Čikagos, iniciatyva ir Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ apsilankymo JAV proga čia drauge buvo švenčiamos šv. Mišios paminint Marijos apsireiškimą Šiluvoje. Susirinko daug apylinkės lietuvių bei nuolatinių parapijiečių. Šv. Mišias koncelebravo ir prel. E. Putrimas, kiti kunigai. Prelatas anglų kalba persakė arkivyskupo pamokslo mintis ir jo vardu padėkojo už dalyvavimą šventėje.

Paminėjimas Floridoje

Lapkričio 9 d. St. Petersburgo (Florida) lietuviai gausiai dalyvavo didžiausiame tų metų renginyje – Šiluvos Jubiliejaus minėjime. Jo rengėjais sutiko būti Šv. Kazimiero lietuvių katalikų Misija su vadovu kan. Bernardu Talaišiu ir komiteto pirmininku Viliu Juška ir Amerikos lietuvių klubas. Minėjimui buvo intensyviai iš anksto rengiamasi. Pilnutėlėje bažnyčioje buvo svečių amerikiečių, vietinių tautiečių ir iš tolimesnių vietovių. Visi jie atėjo pagerbti Marijos ir padėkoti už dėmesį tėvynei Lietuvai.

Po muzikinio įvado vargonais, giedant giesmininkėms, altoriaus link pajudėjo gausi procesija su kryžiumi, vėliavomis. Marijos paveikslu. Ėjo kunigai: kan. Bernardas Talaišis, kun. Matas Čyvas, vyskupas Paulius Baltakis OFM ir kt. Išskyrus skaitinius, mišios vyko lietuvių kalba. Pamokslą pasakė vyskupas. Įspūdingoje atnašų procesijoje prie altoriaus buvo atnešta Rūpintojėlis, tautinės juostos, gintaro vėrinys, nešė Sibiro kankinių maldaknygė, lietuviškos duonos kepalas. Po pamaldų dar ilgesnę valandėlę žmonės sveikinosi su vyskupu, kitais svečiais, fotografavosi, dalijosi įspūdžiais.

Parengta pagal „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/18–20