siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 04 21–22 Eucharistijos šventė pal. J. Matulaičio parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Eucharistijos šventės proga Pal. J. Matulaičio parapijoje pirmąją jos dieną surengta konferencija. Parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis šeštadienio popietę pakvietė bendruomenę Eucharistijos šventę ir šią konferenciją pradėti bendra malda. Konferenciją vedė mons. Vincentas Jalinskas pagrindinę mintį išsakydamas žodžiais: „Eucharistija – tai vidinė žmogaus santykio kokybė su Viešpačiu. Todėl Viešpatį Švč. Sakramente reikia pajausti širdimi“. Monsinjoras kvietė susirinkusius, pasak šv. Augustino, „Švč. Sakramentą tiesiog įskiepyti“ ir priimti kaip Dievo dovaną.

Po įvado konferencijos dalyviai išsiskirstė į grupeles. Gausiausia buvo bendrystės grupė, kurioje Marijos legiono narės papasakojo, kaip sekasi darbuotis parapijoje. Kristina Jurėnienė ir Jolanta Jančiukienė pasidalijo išgyvenimais, kaip per maldą patiria Švč. Mergelės Marijos globą Šv. arkangelo Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubo nariai supažindino parapijiečius su savo veikla. Dainius Šumskas paprastai ir suprantamai papasakojo, kas yra ateitininkai ir kaip priklausymas šiai organizacijai padeda būti geresniais tėvais, lietuviais ir visuomenininkais. Lina Balčiūnienė pasitelkusi vaizdinę medžiagą nusakė klubo veiklą: sekmadienio užsiėmimus, advento ir gavėnios rekolekcijas, įvairias šventes ir vasaros stovyklas. Atėjusieji pasidomėti uždavė jiems rūpimus klausimus klubo nariams. Jaunimo grupė kartu su ses. Evelina MVS entuziastingai planavo kelionę į Šiluvą gegužės 13 dieną.

Gražiais piešiniais bei lipdiniais vaikai papuošė parapijos salę. Nuo pačių mažiausių iki paaugliukų susikaupę piešė Švč. Mergelę Mariją su Kūdikėliu, angelus, lipdė liturginius indus ir t. t. Toje pačioje salėje parapijiečiai, susirinkę į agapę, pasidžiaugė vaikų darbais.

Vakare, po Sutaikinimo pamaldų bei šv. Mišių, Eucharistijos šventę vainikavo Švč. Sakramento adoracija. Pabūti tyloje ir maldoje su Jėzumi pasiliko visi, maži ir dideli. Sekmadienį parapijiečiai gausiai susirinko švęsti Eucharistijos iškilmės. Šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Po šv. Mišių Ekscelencija nuoširdžiai pabendravo su vaikais. Per Eucharistijos šventę, ypač svarbiausių iškilmių dieną, kaip liudija parapijiečiai, jie jautė bendrystę su Jėzumi, Švč. Mergele Marija ir visa bendruomene.

Jolanta Jančiukienė,
Kauno Pal. J. Matulaičio parapija