siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 10 28–11 02 Šiluvos Jubiliejaus metų KANADOJE užbaigimas
Paskelbta: 2009-01-04


Jubiliejinių Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje metų užbaigimas Kanadoje prasidėjo Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus atvykimu į Torontą spalio 28 d. Čia buvo parengta programa, kad ganytojas galėtų susitikti su kuo didesniu skaičiumi Ontario provincijos pietuose gyvenančių lietuvių. Jau kitą rytą arkivyskupas aplankė Toronte slaugos namus „Labdara“ ir ten celebravo Mišias. Tą vakarą Kanados lietuvių katalikų centro valdybos, Kanados lietuvių kunigų vienybės sudarytas komitetas surengė Anapilio parodų salėje arkivyskupui vakarienę.

Kitomis dienomis arkivyskupas celebravo Šilinės Mišias Hamiltono Aušros Vartų šventovėje, Toronto lietuvių pensininkų namuose „Vilniaus rūmai“, susitiko su Toronto arkivyskupu Thomu Collinsu, kuriam padovanojo Šiluvos Jubiliejaus medalį.

Kartu su per Kanadą keliaujančiu Šiluvos Marijos paveikslu arkivyskupas aplankė Toronto „Maironio“ šeštadieninę mokyklą. Į pagrindinę salę, kurioje paveikslas buvo išstatytas, susirinko mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovybė ir svečiai. Mokiniai perskaitė savo sukurtą maldą, deklamavo eilėraščius, giedojo. Arkivyskupas gražiai pasikalbėjo su mokiniais paklausdamas, ar jie žino, kur yra Šiluva ir kiek iš jų yra ten apsilankę. Kvietė juos visus aplankyti Šiluvą, linkėjo gerai išmokti lietuviškai ir ragino berniukus pagalvoti apie kunigystę, kad galėtų pakeisti senstančius išeivijos kunigus. Arkivyskupui padovanotas mokyklos metraštis. Kanados Jubiliejaus komiteto pirmininkas mokiniams trumpai papasakojo apie keliaujantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.

Lapkričio 1 d. šeštadienio popietę gausus būrys tautiečių rinkosi į Prisikėlimo parapijos salę Toronte pasiklausyti arkivysk. S. Tamkevičiaus paskaitos apie Šiluvą praeityje ir šiandien, apie tikinčiųjų pasipriešinimą priespaudai ir pogrindinę spaudą. Scena buvo papuošta Ginto ir Leanne Neimanų pagamintu Šiluvos Marijos medaliu, kuris per Jubiliejų kabėoo Prisikėlimo parapijos šventovėje. Visus pasveikino  Jubiliejaus komiteto Kanadojepirmininkas Antanas Samsonas. Arkivyskupą pristatė Kanados lietuvių katalikų centro pirmininkas Kastytis Batūra. Dideliame ekrane skaidrės lydėjo paskaitą, kurioje arkivyskupas nusakė „LKB Kronikos“ istoriją, kokiu būdu ji buvo leidžiama ir kiek už jos leidimą drąsių žmonių nukentėjo. Arkivyskupas trumpai palietė Šiluvos istoriją ir jos reikšmę Lietuvai ypač priespaudos metu, pastangas įkurti Šiluvoje sakralią erdvę bei pastatyti visus reikalingus patogumus piligrimams. Po paskaitos vyko koncertas, paskui arkivyskupas įteikė padėkos pažymėjimus nusipelniusiems Kauno arkivyskupijai ir Jubiliejaus Kanadoje vykdytojams. Oficialioji popietės dalis užbaigta bendromis giesmėmis.

Šiluvos Jubiliejus Kanadoje užbaigtas šv. Mišiomis Prisikėlimo ir Lietuvos Kankinių parapijose lapkričio 2 d., sekmadienį. Rytmetį arkiv. S. Tamkevičius vadovavo Eucharistijai Prisikėlimo parapijoje, ten giedojo jaunimo choras.
Po pietų arkivyskupas atvyko į Lietuvos kankinių parapiją Mississaugoje užbaigimo Mišioms. Nors tai buvo Vėlinių diena, buvo gautas Toronto arkivyskupo leidimas aukoti Mišias Šiluvos Marijos garbei. Šventovę sausakimšai pripildė tikintieji. Chorui pradėjus giesmę „Nenuženk nuo akmens, o Marija ...“ prasidėjo didžiulė dvasininkų ir patarnautojų eisena. Joje ėjo kunigai – Augustinas Simanavičius OFM, Vytautas Staškevičius, Audrius Šarka OFM, Kazimieras Kaknevičius, prelatai – Edmundas Putrimas ir Jonas Staškevičius, diakonai – Bernardas Belickas OFM ir dr. Kazimieras Ambrozaitis, Toronto augziliaras vyskupas Johnas Boissonneau ir arkivysk. S. Tamkevičius. Procesijoje Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai nešė per visas lietuvių kolonijas Kanadoje apkeliavusį Šiluvos Marijos paveikslą. Taip pat buvo atnešta Kanados Šiluvos Jubiliejaus vėliava, kurią nešė komiteto pirmininkas Antanas Samsonas.

Pradžioje visus pasveikino arkivysk. S. Tamkevičius, o Kanados lietuvių kunigų vienybės pirmininkas kun. V. Staškevičius pasveikino arkivyskupą, Toronto augziliarą, garbės svečius ir visus, kurie susirinko išreikšti savo padėkos Dievo Motinai už tėvynės globą ir pakvietė Toronto augziliarą tarti žodį. Vyskupas priminė visiems, kad Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje buvo pirmasis Europoje ir pasidžiaugė, kad Jubiliejus švenčiamas ir Kanadoje.

Evangeliją skaitė diakonas dr. Kazimieras Ambrozaitis. Savo pamoksle arkivysk. S. Tamkevičius kalbėjo apie Šiluvos Mariją ir jos reikšmę Lietuvai bei visam pasauliui. Skatino visas lietuvių šeimas įsigyti ir namuose iškabinti Šiluvos Marijos paveikslus, kad kasdien jie būtų matomi, primintų Dievo Motinos apsireiškimą Lietuvoje ir kiekviena šeima galėtų namuose prie jų kartu melstis.

Mišių komiteto pirm. A. Samsonas simboliškai perdavė paveikslą ir Kanados Jubiliejaus vėliavą arkivyskupui, kad nuvežtų į Šiluvą. Po arkivyskupo palaiminimo iškilmingos Mišios buvo užbaigtos giesme „Sveika, Marija“.


Parengta pagal pranešimus „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/21