siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 04 28–29 Eucharistijos šventė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Eucharistijos šventė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje prasidėjo šv. Mišiomis šeštadienį. Jose dalyvavo parapijos bendruomenė, organizacijų nariai, parapijos mokyklų mokiniai, miesto tikintieji. Klebonas kun. Emilis Jotkus kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų ir kvietimą garbinti jos Sūnų Jėzų Kristų, šiandien kalbantį mums per įvykius, kurie žmogų sukrečia, kalbantį per kultūrą, kuri žmogui kelia naujus klausimus, kalbantį mums per Bažnyčią, iš naujo kuriančią Dievo tautą – mus.

Pasibaigus šv. Mišioms, bažnyčioje suskambo S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokinių atliekamos giesmės ir iškilmingi šaukimosi žodžiai: „Iš meilės versmės Dievo širdyje teplaukia meilė į širdis žmonių, lai Kristus į žemę sugrįžta…” Šis gimnazijos mokinių, vadovaujamų mokytojos Aušros Jankauskaitės ir Editos Snarskaitės, meninis renginys buvo skirtas parapijos bendruomenei kaip dovana Eucharistijos šventės proga. Paskui bažnyčioje iki 17 val. vyko Švč. Sakramento adoracija. Parapijos tikybos mokytojos Viktorija Valatkienė, Alė Spiridonovienė ir Nijolė Kulėšienė parengė programą kartu sumos choru, vadovaujamu Virginijos Bilvinienės. Iškilmingoje tyloje buvo skaitomos gražiausios krikščionybės maldos ir cituojamos Jono Pauliaus II mintys, skambėjo Eucharistijos garbei skirtos giesmės. Prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento savo nuoširdžias maldas kalbėjo neokatechumenų bendruomenė, Caritas ir Marijos legiono moterys. darniai skambėjo jaunimo grupės atliekamas Akatistas Švč. Mergelės Marijos garbei. Savo programa visus sujaudino parapijos šeimos ir vaikai, kurie meldėsi už parapijos ir visos arkivyskupijos šeimas. Po šių nuoširdžių maldų bei apmąstymų buvo klausoma išpažinčių, palaiminta Švenčiausiuoju Sakramentu. Pirmoji diena baigėsi šv. Mišiomis.

Eucharistijos šventės iškilmių diena sutapo su Gyvybės diena, todėl visi į bažnyčią atvykę tikintieji galėjo susipažinti su Lietuvos vyskupų laišku, skirtu Gyvybės dienai paminėti. Rytinės šv. Mišios buvo švenčiamos lenkų kalba. Akcijos „Meldžiamės už dvasininkiją ir pašaukimus” metu buvo giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. Jaunimui skirtose Šv. Mišiose giedojo parapijos jaunimas, kuris šventės proga paruošė naują giesmių repertuarą.

Į karmelitų parapijos Eucharistijos šventę pasidalyti su bendruomene jų džiaugsmu atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Iškilmingų šv. Mišių metu Ekscelencija kalbėjo: „ Eucharistija – tai Dievo meilė, išreikšta per Jėzų Kristų, kuris per savo mirtį ir prisikėlimą duonos ir vyno pavidalais maitina mus amžinuoju gyvenimu ir pasilieka tarp mūsų iki pasaulio pabaigos. Per Eucharistiją susitinkame su Jėzumi ir priimame Jį kaip amžinojo gyvenimo duoną. Taigi Dievo avinėlio altorius jau nebe ten danguje, o čia, prie šio altoriaus. Prisiminkime šventojo Pauliaus žodžius, kuomet jis apaštalus laikė tokiais artimais Jėzui Kristui, kad jam atrodė, jog vieno neįmanoma atskirti nuo kito. Apie save jis sakė, kad jau nebe jis gyvena, bet jame gyvena Jėzus Kristus. Ar galėtume taip pasakyti ir mes apie save? Linkiu visiems jums patirti šį dieviškąjį meilės spinduliavimą“, – linkėjo arkivyskupas. Šventę vainikavo Švč. Sakramento adoracija, meldžiantis už gyvybę, dvasininkus ir naujus pašaukimus, procesija aplink bažnyčią ir iškilmingas palaiminimas Švč. Sakramentu. Arkivyskupo pašventintą Švč. M. Marijos paveikslą, skirtą mūsų parapijos tikintiesiems, į savo rankas priėmė Juditos ir Eligijaus Dzežulskių šeima kaip karmelitų parapijos šeimų atstovai.

Paskui parapijos klebonas kun. E. Jotkus sukvietė visus į parapijos namus agapėje pasidalyti išgyventu Dievo prisilietimu prie mūsų šeimų, jaunimo ir visų tikinčiųjų gyvenimo.

Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija