siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 02 13 Marijos diena: kad išsaugotume viltį, taiką ir ramybę
Paskelbta: 2009-02-13


Vasario 13-ąją, vidudienį, Šiluvoje susirinkę piligrimai (kai kurie iš jų nepraleidžiantys progos čia apsilankyti kiekvieno mėnesio tryliktą dieną) drauge šventė Eucharistiją Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Čia atvykusius ir šv. Mišias koncelebravusius Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, kunigus, ypač Kėdainių dekanato, kurie tądien teikė sielovadinius patarnavimus, taip pat kitus maldininkus, Marijos radijo klausytojus sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius džiaugėsi visais, atrandančiais kelią į brangią Dievo Motinos šventovę.

Šv. Mišių pradžioje ganytojas paragino ne tik padėkoti Dievui už tautos nepriklausomybės ir sau asmeniškai gautas dovanas, bet ir atsiprašyti Viešpaties, kad nepadaryta viskas, jog laisvas gyvenimas Lietuvoje išsiskleistų. Maldininkai buvo pakviesti prašyti Šiluvos Dievo Motinos užtarimo, kad tauta pasiektų tai, ko trokšta.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė homiliją ir palygino joje dvi Šventojo Rašto moteris: Ievą ir Mariją. Jos, iš pat pradžių buvusios panašios – tyros ir šventos, vėliau atrodo nepaprastai skirtingos. Pasak ganytojo, Marija, malonėmis apdovanotoji, priešingai nei Ieva, moko su aiškiu valios nusiteikimu tarti Dievui „taip“ ir atmesti visus piktojo, melo tėvo, gundymus, galinčius atvesti tik į gyvenimo pražūtį. „Jei Dievo padedami elgsimės kaip Marija, ir mūsų žemiškasis gyvenimas bus gražus, ir  graži bus mūsų amžinybė“, – sakė užbaigdamas homiliją ganytojas.

Bendruomeninėje maldoje kartu su kitais maldavimais prašyta Viešpaties išmokyti mylėti savo tėvynę, padėti išsaugoti viltį, taiką ir ramybę.

Eucharistijos liturgijos pabaigoje pamaldų dalyviams buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas. Arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo visiems ne tik gražiai švęsti artėjančią Vasario 16-ąją, bet ir melstis prašant taip reikalingos dabarčiai Dievo rankos. Šiluvos piligrimai buvo pakviesti šventovės knygoje palikti savo liudijimų apie Viešpaties jiems padovanotas malones.


Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt