siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 03 13 Marijos diena: malda už palaimingus šv. Brunono aukos vaisius. Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-03-13

Kovo 13-ąją Šiluvoje paminėta Marijos diena. Gausiai susirinkę piligrimai, vos tilpę Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje, vidudienį drauge šventė Eucharistiją. Tądien piligriminę kelionę į Šiluvą surengė ir Kauno II dekanato, kurį sudaro 12 pakaunės parapijų, tikintieji. Šio dekanato žmonės pirmieji arkivyskupijoje pradėjo piligrimines keliones, skirtas Evangelijos žinios jubiliejiniams metams. Per pamaldas giedojo Raudondvario parapijos choras.

Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno II dekanato ir iš kitų Lietuvos parapijų atvykę kunigai.

Priminęs kovo 9 d. Bažnyčios minėtą šv. Bonifacą (Brunoną) Kverfurtietį, arkivyskupas atkreipė dėmesį į šio šventojo artimą sąsają su Lietuvos krikščionybės istorija, pakvietė ir jo garbei skirti šias pamaldas, taip pat melstis, kad Evangelijos žinia vis labiau sklistų Lietuvoje.

Per pamokslą, remdamasis Evangelijos skaitiniais, kurie byloja, kokius baisius nusikaltimus gali padaryti žmogus, pasidavęs savo polinkiams, arkivyskupas iškėlė visiškai priešingą – ypatingai dėl kitų tikėjimo iki kankinystės pasiaukojusio šventojo pavyzdį. Pamokslo klausytojai buvo trumpai supažindinti su šv. Brunono gyvenimu ir ypač jo pasiryžimu keliauti kaip misionieriui į Evangelijos nepažįstančių pagonių kraštus –  „keliauti be kalavijo, tik su mylinčia širdimi“. „Šv. Brunonas degė uolumu nunešti jiems Evangelijos žinią, siekė dalytis su jais tikėjimo šviesa ir amžinojo gyvenimo viltimi“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog šio šventojo žygis nepraėjo veltui, nes „kur yra auka, ten visada esti ir palaimingi jos vaisiai“.

„Šiandien nieko nėra svarbiau, kaip pasidalyti tikėjimo turtu“, – sakė arkivyskupas, apgailestaudamas, kad dar daug žmonių nesuvokia tikėjimo vertės, nesusieja jo su savo gyvenimu. Tikintieji buvo paraginti pažvelgti į save ir pasvarstyti, kiek turi pasiryžimo dalytis tikėjimu ir meile su kiekvienu žmogumi, kad Evangelija taptų visų gyvenimo pagrindu.

Pamaldų dalyviams buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas, jiems palinkėta prasmingai praleisti gavėnią ir sulaukti šv. Velykų, ir sunkmečiu neprarasti vilties bei drąsos.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt