siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 05–12 Šiluvos Marijos paveikslas Seredžiuje
Paskelbta: 2007-07-18

Keli mėnesiai parapijoje laukėme šios didžios šventės – stebuklingosios Šiluvos Marijos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo. Ne vienas jau turėjome nedidelius šio paveikslo atvaizdus savo namuose. Gražią gegužės 5 d. popietę, Motinos dienos išvakarėse, 18 valandą iš mašinų Seredžiaus miestelio pradžioje išlipo organizatorės A. Mickevičienė, B. Mačiulaitienė, B. Stanišauskienė ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos mokiniai, pagarbiai nešdami brangųjį paveikslą. Skambant bažnyčios varpams, su bažnytinėmis vėliavomis, giedodami Marija Marija, paveikslą sutiko parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Loretos Šimkevičienės, pastoracinės tarybos nariai, Caritas, Sinodo, Marijos, Maldos grupės, miestelio seniūnas J. Pikoraitis, Seredžiaus pagrindinės mokyklos direktorius P.Baršauskas su mokiniais bei didelis būrys kitų Seredžiaus parapijos žmonių su klebonu kun. Virginijumi Lenktaičiu.

Priekyje su neužmirštuolių žiedais žygiavo vaikučiai, besirengiantys Pirmajai Komunijai, ir merginos tautiniais drabužiais su gelių žiedais rankose. Begalinis susijaudinimas, ne vieno akyse ašaros. Prie įėjimo į šventorių grojo moksleivių orkestras iš Kauno I muzikos mokyklos. Paveikslą įnešus į bažnyčią ir papuošus jį gėlėmis, parapijos klebonas aukojo šv. Mišias. Per pamokslą jis peržvelgė Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo istoriją, dar kartą priminė paveikslo kopijos kelionės tikslus ir pakvietė prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo apsilankant pamaldose. Po šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento pilna bažnyčia žmonių giedojo Švč. M. Marijos litaniją, buvo kalbamas rožinis. Po pamaldų klebonas pakvietė visus pasirašyti knygoje, keliaujančioje kartu su paveikslu.

Kiekvieną paveikslo viešnagės dieną buvo meldžiamasi tam tikromis intencijomis: sekmadienį – už motinas; pirmadienį – už Seredžių; antradienį – už Armeniškius ir Vambalius; trečiadienį – už Klausučius; ketvirtadienį – uz Gadvaišus ir Padubysį; penktadienį – už Rustekonius ir Belvederį. Šeštadienį – už kitus kaimus, taip pat Seredžiaus senelių namus, Seredžiaus mokyklą, jos mokytojus ir mokinius. Tomis dienomis kasdien šv. Mišios su mariologiniu pamokslu buvo aukojamos 9 val. ryto, paskui adoruojamas Švč. Sakramentas, giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbama rožinio dalis. Nepaprastai greitai pralėkė ši savaitė meldžiantis į Švč. M. Mariją su Kūdikiu. Teko atsisveikinti su paveikslu, kad ir kitų parapijų žmonės galėtų patirti tą didelę malonę. Gegužės 12 d. pavakare 17 val. maldomis ir giesmėmis, trumpa religine programėle perdavėme paveikslą Eržvilko parapijos tikintiesiems.

kun. Virginijus Lenktaitis, Seredžiaus parapijos klebonas