siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 04 09 ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS statutas
Paskelbta: 2009-04-16

Kaunas, 2009 04 09, Nr.73.

Didysis ketvirtadienis,
Jubiliejiniai Evangelijos žinios
tūkstantmetei Lietuvai metaiŠILUVOS ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS STATUTAS

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija (toliau – Draugija) yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

1. Veiklos pagrindas

1.1. Draugija įkuriama ir panaikinama Kauno arkivyskupo metropolito dekretu.
1.2. Draugijos Statutas tvirtinamas ir keičiamas Kauno arkivyskupo metropolito dekretu.
1.3. Draugija yra juridinis asmuo.
1.4. Draugija vadovaujasi šiuo Statutu, Draugijos Tarybos priimtais sprendimais, Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais, Arkivyskupo metropolito potvarkiais ir juridinio asmens veiklą reglamentuojančiais įstatymais.

2. Tikslai ir uždaviniai:

– sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas;
– siekti šventumo sekant Kristumi;
– branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą;
– skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo;
– melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų;
– praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai;
– skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią;
– rūpintis Šiluvos šventove;
– skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje;
– pavyzdžiu skatinti parapijiečių aktyvumą.


3. Nariai

3.1. Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.
3.2. Garbės narystė Draugijoje jos Tarybos gali būti suteikta to vertiems geradariams ir Draugijos bičiuliams, pripažįstant jų nuoširdžią tarnystę ir kilnumą, kad ir jie galėtų dalytis dvasinėmis vertybėmis ir dovanomis.

4. Narių priėmimas, atleidimas ir pašalinimas

4.1. Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, turi pasižymėti krikščioniško gyvenimo kilnumu, brandžiu ir natūraliu pamaldumu, gebėti asmeniškai ir drauge su kitais prisiimti atsakomybę bei turėti gerą vardą parapijos bendruomenėje.
4.2. Draugijos nariu tampama laisvu noru, susipažinus su Draugijos tikslais bei narių įsipareigojimais ir pateikus Skyriaus vadovui kunigo rekomendaciją.
4.3. Nustatytą dieną po šv. Mišių kandidatas (arba kandidatai) viešai išreiškia norą tapti Draugijos nariu ir pasižadėjimą laikytis įsipareigojimų, pasirašo Įsipareigojimą, ir jam įteikiamas Nario pažymėjimas. Kiekvieno asmens narystė įregistruojama Skyriaus narių registracijos knygoje.
4.4. Priėmimas į Draugiją paprastai vyksta Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje. Kai yra priežastis, priėmimas gali vykti ir kitur.
4.5. Asmenys, gyvenantys vienoje parapijoje, o sekmadieniais dažniausiai lankantys kitos parapijos ar rektorato bažnyčią ir norintys tapti ten esančio Draugijos skyriaus nariais, gali nekliudomai tai padaryti.
4.6. Pasikeitus gyvenamajai vietai, Skyrius pasirenkamas atsižvelgiant į aplinkybes ir įvertinant galimybę aktyviai dalyvauti jo veikloje.
4.7. Iš Draugijos išstojama viešai pareiškus norą ir įteikus raštišką pareiškimą Skyriaus tarybai.
4.8. Skyriaus tarybos sprendimu narys gali būti pašalinamas iš Draugijos, jeigu jo elgesys nesiderina su krikščioniškąja morale, Bažnyčios Mokymu ir bažnytine disciplina arba nevykdomi prisiimti Draugijos įpareigojimai. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, pirmiausia narys perspėjamas, o jei nesitaiso – atleidžiamas, įteikiant raštišką atleidimą.
4.9. Ten, kur nėra Draugijos skyriaus, norintys tapti nariais gali kreiptis į bet kurioje parapijoje esantį Skyrių.

5. Narių įsipareigojimai:

– dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius;
– atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją;
– adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą;
– aktyviai dalyvauti liturgijoje;
– kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo;
– kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis);
– nuolat melsti dvasinių pašaukimų;
– dalyvauti Draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti;
– atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje;
– kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu;
– atsiliepti į Draugijos veiklos iniciatyvas;
– atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti;
– savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.
Negalėdamas atlikti įsipareigojimų, narys nepadaro nuodėmės.

6. Narių teisės:

– gauti reikiamą pagalbą dvasiniam augimui ir veiklai;
– rinkti ir būti išrinktam;
– nustatyta tvarka nešioti skiriamuosius ženklus.

7. Veiklos principai

7.1. Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis.
7.2. Draugija parapijoje (rektorate) veikia įkuriant Draugijos skyrių.
7.3. Draugijos skyriai veikia savarankiškai, vienijami šio Statuto nuostatų, bendradarbiaudami su visų lygmenų vadovais ir tarybomis, pritaikydami Statuto nuostatus ir Draugijos Tarybos priimtus sprendimus prie konkrečių aplinkybių.
7.4. Draugijos veikla derinama su bendra sielovados strategija, atsiliepiama į aktualius parapijos (rektorato) sielovadinius poreikius, glaudžiai bendradarbiaujama su parapijos klebonu (rektoriumi) bei parapijoje veikiančiomis bažnytinėmis institucijomis ir organizacijomis.
7.5. Draugija siekia užsibrėžtų tikslų, juos darniai integruodama į krikščioniškojo gyvenimo ir sielovados visumą.

8. Struktūra ir vadovavimas

8.1. Arkivyskupijos lygmuo

8.1.1. Draugijai vadovauja Kauno arkivyskupo metropolito paskirtas Draugijos pirmininkas. Draugijos pirmininko kadencijos trukmė 3 metai.
8.1.2. Draugijos pirmininkui padeda ir koordinuoja Draugijos veiklą tarp Draugijos Tarybos posėdžių Kauno arkivyskupo metropolito 3 metų kadencijai paskirtas Draugijos pirmininko pavaduotojas.
8.1.3. Rūpintis dvasiniu Draugijos narių augimu Arkivyskupas skiria Draugijos kapelioną. Taip pat kapelionas rūpinasi ir turi sprendžiamąjį balsą užtikrinant Bažnyčios Mokymo autentiškumą ir bažnytinės teisės nuostatų vykdymą.
8.1.4. Draugijos Tarybą sudaro: Draugijos pirmininkas, Draugijos kapelionas, Draugijos dekanatų vadovai ir kapelionai. Tarybai vadovauja Draugijos pirmininkas. Tarybos posėdžiai šaukiami reguliariai, taip pat atsižvelgiant ir į konkrečius poreikius. Draugijos tarybos kadencija – 3 metai.
8.1.5. Draugijos Taryba organizuoja ir koordinuoja Draugijos veiklą, priima reikiamas nuostatas ir sprendimus, leidžia potvarkius, padeda įkurti ir panaikinti Skyrius, palaiko su jais ryšį, užtikrina informacijos sklaidą, bendradarbiauja rengiant atlaidus ir Marijos dieną Šiluvoje, organizuoja didesnės apimties renginius ir šventes, reikalui esant rengia rekolekcijas, maldos susitikimus, mokymus, seminarus Draugijos vadovams ar nariams.
8.1.6. Draugijos lėšomis rūpinasi ir jas tvarko Tarybos išrinkta Ekonominė taryba, susidedant iš 3 narių. Ekonominės tarybos veiklos kadencija sutampa su Draugijos Tarybos kadencija. Ekonominė taryba metų pabaigoje pateikia finansinės veikos ataskaitą ir numatomą ateinančių metų biudžetą.
8.1.7. Draugijos Taryba kas treji metai šaukia Visuotinį draugijos suvažiavimą, skirtą Draugijos veiklai aptarti, veiklos perspektyvoms numatyti, bendrystei sustiprinti. Dalyvauti visuotiniame suvažiavime kviečiami Draugijos skyrių vadovai. Taip pat dalyvauti visuotiniame suvažiavime Skyrių nariai išrenka ir deleguoja po vieną atstovą.


8.2. Dekanato lygmuo

8.2.1. Draugijos veiklą dekanate organizuoja Draugijos Dekanato vadovas. Draugijos dekanato vadovą 3 metų kadencijai slaptu balsavimu renka Draugijos dekanato taryba. Išrinktu laikomas asmuo, gavęs absoliučią balsų daugumą. Išrinktą Draugijos dekanato vadovą Draugijos pirmininkas pateikia tvirtinti Arkivyskupui. Vadovas renkamas ne daugiau dviem kadencijoms iš eilės.
8.2.2. Dekanato lygmeniu dvasiniu Draugijos narių augimu rūpinasi dekanato kunigų išrinktas ir Arkivyskupo patvirtintas Draugijos Dekanato kapelionas. Taip pat kapelionas rūpinasi ir turi sprendžiamąjį balsą užtikrinant Bažnyčios Mokymo autentiškumą ir bažnytinės teisės nuostatų vykdymą.
8.2.3. Draugijos Dekanato tarybą sudaro Draugijos dekanato vadovas, kapelionas ir parapijų Skyrių vadovai. Draugijos dekanato tarybos kadencija – 3 metai. Draugijos dekanato tarybai vadovauja ir posėdžius šaukia Draugijos dekanato vadovas. Tarybos posėdžiai šaukiami reguliariai, taip pat atsižvelgiant ir į konkrečius poreikius.
8.2.4. Draugijos dekanato taryba organizuoja ir koordinuoja Draugijos veiklą dekanate, padeda įkurti ir panaikinti Skyrius, palaiko su jais ryšį, užtikrina informacijos sklaidą, bendradarbiauja rengiant atlaidus ir Marijos dieną Šiluvoje, organizuoja dekanato apimties šventes, piligrimines keliones ir renginius, atsiliepia į bendras Draugijos iniciatyvas.
8.2.5. Draugijos dekanato lėšomis rūpinasi ir jas tvarko Tarybos išrinkta Ekonominė taryba, susidedanti iš 3 narių. Ekonominės tarybos veiklos kadencija sutampa su Dekanato tarybos kadencija. Ekonominė taryba metų pabaigoje Draugijos ekonominei tarybai ir Draugijos dekanato tarybai pateikia finansinės veikos ataskaitą ir numatomą ateinančių metų biudžetą.
8.2.6. Draugijos veiklai dekanate palaikyti ieškoma geradarių, rėmėjų, projektinio finansavimo.
8.2.7. Draugijos dekanato vadovo rinkimus inicijuoja Draugijos pirmininkas.

8.3. Parapijos (rektorato) lygmuo

8.3.1. Draugijos veikla organizuojama parapijoje (rektorate) įkuriant Draugijos Skyrių. Draugijos skyriaus veiklai parapijoje (rektorate) vadovauja Skyriaus vadovas. Skyriaus vadovą 3 metų kadencijai visuotiniame susirinkime slaptu balsavimu renka Skyriaus nariai. Išrinktu laikomas asmuo, gavęs absoliučią balsų daugumą. Išrinktą Skyriaus vadovą Draugijos dekanato vadovas pateikia tvirtinti Arkivyskupui. Vadovas renkamas ne daugiau dviem kadencijoms iš eilės.
8.3.2. Dvasiniu Draugijos narių augimu parapijoje rūpinasi Klebonas (Rektorius). Taip pat klebonas (rektorius) rūpinasi ir turi sprendžiamąjį balsą užtikrinant Bažnyčios Mokymo autentiškumą ir bažnytinės teisės nuostatų vykdymą.
8.3.3. Atsižvelgdami į Skyriaus dydį, Skyriaus nariai visuotiniame susirinkime slaptu balsavimu išrenka Draugijos Skyriaus tarybą. Draugijos skyriaus tarybos kadencija – 3 metai. Draugijos skyriaus tarybai vadovauja ir posėdžius šaukia Draugijos skyriaus vadovas. Tarybos posėdžiai šaukiami reguliariai, taip pat atsižvelgiant ir į konkrečius poreikius.
8.3.4. Draugijos skyriaus taryba organizuoja ir koordinuoja Draugijos veiklą skyriuje, vykdo Draugijos vadovo ir tarybos priimtus nutarimus bei potvarkius, rengia naujų narių priėmimą ir jų įtraukimą į Draugijos veiklą, atleidžia, o esant reikalui pašalina narius, numato Skyriaus metų veiklos planą, palaiko ryšį su Draugijos dekanato vadovu ir taryba, užtikrina informacijos sklaidą, bendradarbiauja rengiant atlaidus ir Marijos dieną Šiluvoje, pasirūpina, kad kartą per mėnesį ar ypatingomis progomis būtų švenčiamos šv. Mišios Draugijos narių intencija, organizuoja Skyriaus susirinkimus, šventes, piligrimines keliones ir renginius, atsiliepia į bendras Draugijos iniciatyvas, rūpinasi Skyriaus narių dvasiniu ugdymu(si), bendradarbiauja su klebonu (rektoriumi) ir atsiliepia į parapijos (rektorato) sielovadinius poreikius.
8.3.5. Skyriaus lėšomis rūpinasi ir jas tvarko visuotiniame narių susirinkime išrinkta Ekonominė taryba, susidedanti iš 3 narių. Ekonominės tarybos veiklos kadencija sutampa su Skyriaus tarybos kadencija. Ekonominė taryba metų pabaigoje Draugijos dekanato ekonominei tarybai, Skyriaus tarybai ir visuotiniam Skyriaus narių susirinkimui pateikia finansinės veikos ataskaitą ir numatomą ateinančių metų biudžetą.
8.3.6. Draugijos skyriaus taryba bent kartą per metus sušaukia visuotinį Skyriaus narių susirinkimą, skirtą Draugijos skyriaus veiklai aptarti, veiklos perspektyvoms numatyti, bendrystei sustiprinti.
8.3.7. Draugijos skyriaus vadovo rinkimus inicijuoja Draugijos dekanato vadovas.
8.3.8. Draugijos skyriuje taip pat gali būti įkurta atskira Jaunimo grupė.

9. Šventieji globėjai: Švč. Mergelė Marija,
Šv. Kazimieras, Pal. Jurgis Matulaitis.

10. Ženklas

10.1. Ženklą priima, keičia, nustato formą ir naudojimą Draugijos Taryba.
10.2. Ant skiriamojo Draugijos ženklo vaizduojamas malonėmis garsaus Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo atvaizdas.
10.3. Ženklas naudojamas įvairia forma: kaip vėliava, ženkliukas, juostelė, juosta, kaklaraištis ir kt.
10.4. Ženklai naudojami iškilmių metu Šiluvoje ir kitur Draugijos Tarybos nustatyta tvarka.

11. Veiklos finansavimas ir medžiaginės vertybės

11.1. Einamosioms Skyriaus išlaidoms padengti kiekvienas narys moka metinį nario mokestį, kurio dydį visuotiniame susirinkime nustato kiekvienas Draugijos skyrius, atsižvelgdamas į poreikius ir galimybes.
11.2. Lėšomis rūpinasi, jas tvarko ir atsako už jų panaudojimą atitinkamo Draugijos lygmens Ekonominė taryba.
11.3. Ekonominės tarybos veiklą prižiūri ir už ją atsako atitinkamo Draugijos lygmens Taryba.
11.4. Finansinių lėšų ir medžiaginių vertybių apskaitą vykdo ir už ją atsako atitinkamo Draugijos lygmens Ekonominė taryba.
11.5. Draugijos veiklai palaikyti ieškoma geradarių, rėmėjų, projektinio finansavimo.
11.6. Draugiją panaikinus, visa nuosavybė ir lėšos pereina Kauno arkivyskupijos nuosavybėn.
Kauno arkivyskupas metropolitas † Sigitas TAMKEVIČIUS SJ