siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 04 09 Įsteigta ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJA
Paskelbta: 2009-04-20


Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 2009 m. balandžio 9 d. dekretu (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=361) įsteigė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją. Dekretas buvo perskaitytas paskelbiant šios Draugijos įsteigimo žinią arkivyskupijos kunigams bei tikintiesiems 2009 m. Didįjį ketvirtadienį per Krizmos Mišias arkikatedroje bazilikoje.

Draugija įsteigta atsiliepiant į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekiant dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią. „Visus, kurie įsijungs į šios Draugijos veiklą, raginu kuo sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas, siekti šventumo sekant Kristumi, branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą, skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo, melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų, praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, rūpintis Šiluvos šventove, skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje“, – rašoma dekrete.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija savo veikloje vadovausis arkivyskupo patvirtintu Draugijos Statutu (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=362 ). Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis. Draugijai vadovaus Kauno arkivyskupo paskirtas Draugijos pirmininkas, veiklą koordinuos Draugijos Taryba. Draugija turės savo kapelioną, ženklą ir kt. Draugija parapijose (rektoratuose) veiks įkuriant čia Draugijos skyrius. Statute numatyti Draugijos narių įsipareigojimai. Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, info@kn.lcn.lt
.