siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 05 13 Marijos diena: kad būtume gyvomis vynmedžio šakelėmis. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-05-13

Gegužės 13-ąją Šiluva vėl sulaukė gausaus būrio maldininkų. Nemažai atvyko visų 15 Ukmergės dekanato parapijų tikinčiųjų atstovų drauge su čia tarnaujančiais kunigais. Šio krašto žmonės prieš pagrindines pamaldas porą kilometrų iki Šiluvos atkeliavo šilu pėsčiomis. Kaip piligrimams pasakojo prie Šiluvos juos paMarijos apsireiškimą Fatimoje, Bažnyčios minimą gegužės 13 d.sitikęs Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, tradicija į Šiluvą ateiti pėsčiomis gyvuoja nuo seno (apie piligrimines keliones išsamiau galima žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=34). Anksčiau atvykusiems  maldininkams Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje šv. Mišias tądien aukojo Kavarsko parapijos klebonas kun. Norbertas Martinkus, giedojo šios parapijos choras. Aikštėje priešais Švč. M. Marijos Gimimo baziliką vyko Rožinio malda, kuriai vadovavo Balninkų klebonas kun. Rimantas Laniauskas ir Ukmergės dekanato parapijų Marijos Legiono nariai. Švč. Sakramento adoracijai bazilikoje vadovavo Pašilės klebonas kun. Kazimieras Gražulis, katechezę sakė Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Mindaugas Smetonis.

Pagrindines šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo gausus būrys dvasininkų. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, taip pat kunigai, atvykę iš įvairių Lietuvos vietų.

Per šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičiaus paraginimu buvo meldžiamasi už Šventąjį Tėvą, jo misiją Šventojoje Žemėje, kuria jis kaip piligrimas siekia vienyti žmones, išvargintus tarpusavio nesutarimų. Taip pat prašyta Viešpaties palaimos Lietuvos reikaluose, kad žmonės atsakingai mąstytų ir darytų savo pasirinkimus. Per šv. Mišias giedojo Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras, vadovaujamas Reginos Ališauskaitės.

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius prisiminė Marijos apsireiškimą Fatimoje, Bažnyčios minimą gegužės 13 d. ir pirmųjų Kristaus mokinių persekiojimus. „Nepaisant visų prieštaravimų Bažnyčia plėtėsi, nes Dievo Dvasia buvo joje“, – sakė ganytojas, įvertindamas jos istorijoje svarbų kunigų, vienuolių, Dvasios vedamų, vaidmenį. Pasak ganytojo, Marija, davusi pasauliui Jėzų Kristų ir visad likusi ištikima Dievo valiai, lėmė Bažnyčios sėkmę. Arkivyskupas palinkėjo būti gyvomis vynmedžio šakelėmis, kurios visada klausytų, ką Viešpats nori pasakyti ir laikytųsi Jo valios.

Loretos Ežerskytės ir Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba info@kn.lcn.lt