siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 13 Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Paskelbta: 2007-07-18

Gegužės 13 d. Kauno I dekanato tikintieji dalyvavo piligriminėje kelionėje į Šiluvą. Marijos dieną, kuri šįkart buvo sekmadienį, Šiluvos šventovė sulaukė kelių tūkstančių piligrimų iš visų Kauno miesto parapijų. Dekanatas iš anksto buvo parengęs piligriminės dienos programą, parapijos – apie savo veiklą pasakojančius stendus, taip pat iš anksto jose buvo organizuojamas maldininkų nuvykimas, aptartas aktyvus dalyvavimas dienos pamaldose. Kaune išplatinti lankstinukai, pavadinti „Gyvenkime Marijos širdimi“. Nuo ankstyvo ryto keliai į Šiluvą buvo pilni automobilių.

Piligriminis žygis į Šiluvą sekmadienio rytą prasidėjo nuo Katauskių gyvenvietės. Visų Kauno parapijų, rektoratų, universitetų, gimnazijų, mokyklų piligrimai su savo įstaigų ir bažnyčių vėliavomis, palaiminti arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, kartu pėsčiomis patraukė į Šiluvą. Ši piligriminė kelionė buvo atsakymas Dievo Motinai, kad jos Sūnus yra čia, šių žmonių – ir jaunų, ir garbaus amžiaus, ir vaikų – širdyse. Nors savaitė buvo lietinga, tą rytą švietė saulė, oras virpėjo nuo skambančių giesmių ir kalbamo Rožinio. Už eiseną atsakingi buvo Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas ir Jaunimo centro darbuotoja Lina Žadvydytė.

Tuo metu Apsireiškimo koplyčioje kiti tikintieji jau šventė pirmąsias tą dieną šv. Mišias, kurias aukojo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. 9 val. Rožinio maldą šioje koplyčioje vedė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus. Jis aukojo ir 10 val. šv. Mišias, o homilijoje pabrėžė, jog piligrimystės tikslas – garbinti Jėzų ir apmąstyti, kaip liudyti jį savo gyvenimu. 9 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje buvo kalbamas Rožinis, o 10 val. Mišias aukojo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė vyskupui augziliarui Jonui Ivanauskui parapijų veiklą, apie kurią bylojo gatvėje į Apsireiškimo koplyčią sustatyti stendai. Dvidešimt dvi bendruomenės, tarp kurių buvo ne tik dekanato parapijos, rektoratai, bet ir Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno medicinos universitetas, Evangelizacijos, Katechetikos, Jaunimo centrai, Caritas, savitai parengtuose stenduose pristatė savo veiklos aprašymus, nuotraukas, lankstinukus ir net šios kelionės piligrimams, ypač vaikams, dovanojamas dovanėles. Pasidžiaugę aktyvia visos dekanato benduomenės veikla, tikintieji 11 val. įsijungė į Švč. Sakramento adoraciją bazilikoje.

Tuo pat metu parkelyje prieš Šiluvos mokyklą jau šurmuliavo visų Kauno parapijų vaikai, atvykę lydimi katechetų, tėvelių ir net krikštatėvių. Vaikai atvyko su savo paruoštomis dovanėlėmis Švč. M. Marijos garbei – rankų darbo rožiniais, kuriuos paruošė Kristaus Prisikėlimo parapijos vaikai, žvaigždutėmis Marijos šlovės vainikui, kurias paruošė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos mažieji ir emblemomis, kuriomis buvo pasipuošę jauniausieji parapijų atstovai. Kauno Šv. Antano parapijos katechetė Vincenta Lukoševičienė su pagalbininkėmis vedė vaikams animacines giesmes, žaidimus. Atlydėję vaikus parapijų katechetai džiaugėsi – vaikų su šeimų nariais susirinko apie 400. Tądien Šiluvoje lankėsi ir daugybė Kauno miesto mokyklų, gimnazijų mokinių, parapijų jaunimas, pėsčiomis atkeliavę kelis kilometrus. Jie, kaip ir visi piligrimai, buvo sutikti ir pasveikinti vyskupo augziliaro Jono Ivanausko – visus tą dieną tikrai buvo sunku suskaičiuoti. Pamaldose tądien giedojo per du šimtus į Šiluvą atvykusių parapijų chorų giesmininkų.

Aikštėje prieš baziliką pamaldų dalyviai klausėsi trumpos katechezės, vėliau dekanas mons. V. Grigaravičius sugiedojo kartu su tikinčiaisiais Marijos litaniją ir pasveikino visus atvykusius svečius – Kauno miesto merą Andrių Kupčinską, vicemerą Kazimierą Kuzminską, Raseinių m. valdžios atstovus, VDU vadovus. Pagrindinių šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, parapijų ir rektoratų kunigai. Šv. Mišiose melstasi už Kauno miesto tikinčiuosius ir dvasininkus, taip už mirusius šio dekanato žmones.

Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas S. Tamkevičius pasveikino visus atvykusius su viltimi ir noru parsinešti į savo namus Švč. M. Marijos kvietimą – garbinti ir pasitikėti jos Sūnumi Jėzumi. Pasak ganytojo, visa Bažnyčioje – Dievo žodžio skelbimas, sakramentų šventimas, Švč. Mergelės Marijos ar šventųjų kultas ir kita – tarnauja vienam tikslui: padėti žmogui su Kristumi eiti pas Tėvą. „Marija buvo tobula Kristaus sekėja, tobula krikščionė; skausmingas Dievo Motinos priminimas Šiluvoje apie išblėsusią žmonių pagarbą jos Sūnui kvietė ir kvies mus tobuliau sekti Kristų“, – baigdamas sakė ganytojas (visą homiliją skaitykite http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/).

Atnašų procesijoje Šiluvos mokyklai dovanotas Švč. M. Marijos paveikslas. Visuotinėje maldoje savo prašymus išsakė klierikai ir šeimų atstovai. Šv. Mišios baigėsi iškilminga Švč. Sakramento procesija aplink baziliką iki pat Apsireiškimo koplyčios ir palaiminimu Švč. Sakramentu.

Po iškilmių žygio dalyviai rinkosi į agapę mokyklos stadione. Šventinė nuotaika lydėjo juos ne tik dalijantis atsivežtomis vaišėmis, bet ir klausantis krikščioniško ansamblio „Benas ir Zigmas“ bei šeimyninio ansamblio iš Rumšiškių nuotaikingai atliekamų kūrinių.

Birželio 13 d. piligriminę kelionę į Šiluvą surengs Kauno II dekanatas.

Nijolė Kulėšienė, Kauno I dekanato parapinės katechezės vadovė

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt