siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 06 13 Kauno II dekanato ir Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvoje
Paskelbta: 2007-07-18

Birželio 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje rinkosi piligrimai iš visos Lietuvos bei Kauno II dekanato. Pastarojo tikintieji pratęsė piligriminius žygius, į kuriuos kiekvieną mėnesį išsirengia vis kito arkivyskupijos dekanato maldininkai taip dvasiškai ruošdamiesi Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui. Rajono žmonės dalyvauti piligriminiame žygyje buvo iš anksto kviečiami ir piligrimystės prasmę atskleidusiais lankstinukais (jų parapijose išplatinta per 5 tūkst.). O tarp kitų iš įvairių Lietuvos kampelių čia atvykusių piligrimų buvo katalikiškų mokymo įstaigų bendruomenių nariai – moksleiviai ir mokytojai, mokyklų vadovai, kapelionai, apsilankę Šiluvos šventovėje mokslo metų užbaigimo proga.

Piligrimystė pradėta ryte nuo Katauskių gyvenvietės į Šiluvą keliaujant pėsčiomis. Suprantama, jog tarp šio žygio dalyvių buvo daug jaunų žmonių, nepabūgusių visą laiką lydėjusio ir kiaurai permerkusio lietaus. Kartu su maldininkais pėsčiomis ėjo ir arkivyskupijos ganytojai. Lietus vis dėlto nesutrukdė jauniems piligrimams giedoti linksmas giesmes bei mojuoti spalvotomis vėliavomis.

Nedalyvavusieji žygyje, atvykę tiesiai į Šiluvą nuo pat ryto galėjo dalyvauti pamaldose, kurias rengė iš anksto šiais rūpesčiais pasidaliję Kauno II dekanato dvasininkai. Šv. Mišias Apsireiškimo koplyčioje ir vėliau Bazilikoje ryte aukojo Rumšiškių parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas bei Čekiškės klebonas kun. Vaidas Bartkus. Per Mišias Bazilikoje giedojo Domeikavos bažnyčios choras. Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Karmėlavos klebonas kun. Egidijus Periokas, o katechezę vedė Kulautuvos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas Šie ir kiti dekanato kunigai į piligriminę kelionę paskatino ir padėjo atvykti daugiau kaip tūkstančiui savo tikinčiųjų iš vienuolikos parapijų.

Pagrindinės šv. Mišios vyko aikštėje priešais Baziliką. Jų liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas bei dekanato kunigai. Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino piligrimus ir pakvietė melstis, kad Viešpats laimintų jaunimą ir vaikus, kad jie subręstų kaip Bažnyčios nariai ir Lietuvos piliečiai, drauge tarsi šeima kurtų Lietuvos ateitį. Per Mišias giedojo Raudondvario parapijos choras, Kauno jėzuitų gimnazijos jaunieji choro dalyviai.

Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas. Ganytojas jaunatviškai pamaldų dalyvių miniai kalbėjo apie Kristų, atėjusį įvykdyti naujo – Meilės įstatymo savo gyvenimu, kančia, mirtimi ir prisikėlimu ir atnešti šią gerąją naujieną visiems žmonėms. Jis ragino, kad visi turėtume įsišaknyti, įsigyventi į ją, nes jos „šerdis yra pats Kristus, apsireiškusi Dievo meilė žmonėms“. Tik Kristus ir jo Evangelija, pabrėžė ganytojas, gali būti krikščioniško gyvenimo kelrodė žvaigždė. Džiaugdamasis Marijos artumoje susirinkusiais piligrimais, ypač mokyklinių bendruomenių nariais, patikino, jog jie yra labai Dievo mylimi ir pašaukti kurti tikėjimo ir tėvynės ateitį. Užbaigdamas ganytojas linkėjo nepasiduoti aplinkos spaudimui, išsaugoti tikėjimo malonę, dėkojo už atvykimą į šventovę, iš kur Dievo Motina Marija jau 400 metų lieja savo malones, gaivinančias mūsų apsisprendimą būti su Kristumi.

Po šv. Mišių Kauno II dekanato maldininkai turėjo galimybę džiugiai pabendrauti agapėje, surengtoje Šiluvos mokyklos sporto salėje. Čia juos linksmino nuotaikinga vaikučių ir jaunimo kapela iš Batniavos.

Tuo metu stadione jaunieji piligrimai vaišinosi kareiviška koše ir arbata. Norintieji vėliau žiūrėjo filmą apie Šiluvos istoriją Kultūros namuose. Kai nušvitusi saulė išdžiovino lietaus permerktus drabužius, ant Bazilikos laiptų katalikiškų mokyklų moksleiviai pristatė pačių parengtas programėles, giedojo ir dainavo; visus ypač pradžiugino Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtiniai, eiliuotai vaikiškais balseliais perteikę Marijos apsireiškimo istoriją Šiluvoje. Pasak Katalikiškųjų mokyklų asociacijos, pakvietusios į piligrimystę, programų koordinatorės ses. Agnietės Ivaškevičiūtės OSB, simboliška ir malonu, kad būtent Šiluvoje įvyko pirmasis ne formalus, bet išties bendruomeniškas tokių mokyklų susitikimas: iš 31 asociacijos vienijamo nario dalyvavo 18 švietimo įstaigų – gimnazijų, vidurinių, pagrindinių, pradinių ir profesinių mokyklų bei lopšelių-darželių bendruomenių nariai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Kretingos, Plungės bei Rietavo. Šiluvoje, be kita ko, jie pristatė ir veiklą atspindinčius stendus, tad turėjo progą geriau susipažinti vieni su kitais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt