siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 11 13 Marijos diena: „Gailestingoji Dievo Motina, užtark mus pas savo Sūnų“. Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-11-13

Lapkričio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje, be kitų pamaldų, minėta iškilminga Eucharistijos liturgija, vidudienį prasidėjusia Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras, trys dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos parapijų. Tądien drauge su kitų Lietuvos vietų piligrimais meldėsi ir gausiai atvykę Kėdainių dekanato tikintieji, surengę į Šiluvą piligriminę kelionę. Sielovadoje patarnavo šio dekanato kunigai. Per pagrindines pamaldas giedojo Kėdainių Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio parapijų jungtinis choras.

Arkivyskupo paraginti Marijos dienos piligrimai bei joje virtualiu būdu dalyvavę Marijos radijo klausytojai, be savo asmeniškų intencijų, meldėsi už sunkų metą išgyvenančią Lietuvą prašydami Viešpaties išvesti Tėvynę į ateitį.

„Europos žmonės Dievo dovana laiko Berlyno sienos, kuri ilgą laiką buvo matomas pavergimo ženklas, griuvimą“, – sakė ganytojas per pamokslą, atkreipdamas dėmesį į dar baisesnę žmogui nuodėmės vergiją. Arkivyskupas kalbėjo apie Jėzaus kančią ir kryžių, leidžiančius būti Dievo įvaikiais; kalbėjo apie Mariją, kuri, būdama visai arti Sūnaus kančios, spinduliuoja žmonijai Dievo Gailestingumo žinią. Pamoksle primintos popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos apie Dievo gailestingumą Dives in misericordia mintys (9), atskleidžiančios Mariją kaip gailestingumo Motiną: Marija yra „toji, kuri ypatingai ir išskirtinai – kaip niekas kitas – patyrė gailestingumą, o drauge kilniausiu būdu jį užtarnavo savo širdies auka ir todėl galėjo dalyvauti Dievo gailestingumą atskleidžiant“. Pamoksle paminėti keli įvykiai, bylojantys Dievo Gailestingumo ženklus mūsų tautai: tai šv. Brunono misija, Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir Jėzaus gailestingumo žinia, duota per ses. Faustiną. Pasak ganytojo, Dievo Gailestingumo ypač reikia šiandien – jo šaukiasi dabarties sunkumai ir nuodėmės, jo šaukiasi žmogaus širdis.

„Gailestingoji Dievo Motina, užtark pas savo Sūnų Lietuvos vaikus ir kiekvieną iš mūsų“, – šiuo kreipiniu buvo užbaigtas arkivyskupo pamokslas.

Šv. Mišių pabaigoje nauji viešai pasižadėję 4 kunigai ir keliolika tikinčiųjų buvo priimti į vis gausėjančią Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją. Naujiesiems ir esamiems nariams arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo augti tikėjimu, pamaldumu ir gerumu, ko šiandien ypač stokojama (išsamiai apie draugiją žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=32 ).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt