siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 11 27 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2009-11-27


Lapkričio 27-oji Šiluvoje, kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, buvo Ligonių diena. Pagrindinės pamaldos šiuo šaltuoju metų laiku surengtos vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Nemažą būrį atvykusių piligrimų prieš pamaldas pasveikino Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas pakviesdamas visus savo žaizdas atiduoti Viešpaties išgydymui.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai, tarp jų daugiausia buvo atliekančių egzorcistų tarnystę.

Pamokslą pasakė vienas iš Kauno arkivyskupijos egzorcistų, Ruklos parapijos klebonas, karo kapelionas kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Primindamas artėjantį adventą, Šventojo Rašto skelbiamą galutinę Dievo pergalę, dvasininkas atkreipė dėmesį, jog šiandien ji dažnai mūsų yra neatpažįstama: žmonės yra slegiami savo pačių ir kitų nuodėmių, gyvena mirties baimėje, vengia minčių apie būsimąją kiekvieno apyskaitą Dievui. Pasak kun. A. Valkausko, žmogus savo gyvenimu neretai ruošia, deja, ne Dievui, bet piktajai dvasiai skirtą „įdirbį“. Pamoksle pabrėžta, jog žmonės šiandien pirmiau dvasiškai serga nemeilės kupiname pasaulyje. Buvo primintas apaštalo Pauliaus himnas meilei (iš Pirmojo laiško korintiečiams) ir jo eilutėmis raginta paklausti savęs, kiek tokios meilės kiekvienas turi. „Dieve, duok malonės suprasti, kad pirmiau mums reikia pasiligojusios širdies išgydymo. Kryžiaus kelio neišvengsime, bet eikime juo taip, kaip Jėzus Kristus mus kviečia“, – baigdamas pamokslą sakė kun. A. Valkauskas.

Už šv. Mišių auką dėkodamas broliams kunigams bei visiems Ligonių dienos piligrimams, arkivyskupas paragino ypač malda palaikyti kunigus, atliekančius svarbią Bažnyčioje egzorcistų tarnystę, kuri yra didžiulė pagalba žmonėms. Ganytojas pakvietė piligrimus kiekvieną asmeniškai priimti individualius palaiminimus.

Tradicija rengti Ligonių dienas ir Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu prašyti Viešpatį fizinių ir dvasinių negalių išgydymo pradėta nuo šių metų balandžio mėnesio. Organizuotai ir pavieniui į Šiluvą atvykstantys piligrimai gausiai dalyvauja pagrindinėse pamaldose vidudienį, o šiltesniais metų mėnesiais – ir Švč. Sakramento adoracijoje, pavakario Rožinio maldoje, taip pat egzorcistų konferencijose prieš vakaro šv. Mišias, vidinio išgydymo pamaldose bei procesijoje su Švč. Sakramentu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, el.p. info@kn.lcn.lt