siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 12 13 Marijos diena: kvietimas į atsivertimą ir solidarumą
Paskelbta: 2009-12-14


Gruodžio 13 d., trečiąjį advento sekmadienį, piligrimai Šiluvoje ir Marijos radijo klausytojai įvairiose Lietuvos vietose drauge šventė Marijos dieną dalyvaudami Eucharistijos šventime Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo tėvas jėzuitas Leonas Zaremba ir svečias kunigas iš Romos, dirbantis centrinėje Marijos radijo būstinėje.

Pamaldų dalyviai arkivyskupo buvo pakviesti drauge su savo asmeninėmis intencijomis melstis už visus Lietuvos žmones, kad jie būdami malonėje galėtų pilnutinai švęsti šv. Kalėdų šventes ir priimti Eucharistiją.

Arkivyskupas pasakė pamokslą. Jame iš pradžių priminė Dievo Motinos apsireiškimo Gvadalupėje XVI a. pr. istoriją bei nuolankųjį indėną šv. Joną Didaką, patyrusį Marijos apsireiškimo ženklą ant savo apsiausto. Ganytojas atkreipė dėmesį, kaip nuostabiai greitai tada Lotynų Amerikoje prigijo Evangelijos sėkla: kraštas netrukus tapo katalikiškas, 8 mln. gyventojų pasikrikštijo. „Ko negalėjo padaryti išsilavinę žmonės, net vyskupai, Dievo Motina padarė per nuolankų žmogų“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog Dievas apstus malonių nuolankiesiems, tiems, kurie savo išdidumu, arogancija neuždaro jam durų.

Pamoksle priminus advento laiką, kiekvienam skiriamą dar labiau priartėti prie Jėzaus, taip pat buvo primintas evangelinis Jono Krikštytojo kvietimas atsiversti – pasak ganytojo, šiandien jis labai aktualus ir reikštų kvietimą į ypač stokojamą solidarumą, teisingumą, išsiveržimą iš savanaudiškumo kiauto ir atsigręžimą į kito rūpesčius. Likusį advento laiką išgyventi arkivyskupas palinkėjo žmonėms pasiremdamas apaštalo Pauliaus žodžiais: „Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną“ (Fil 1, 9–10).

Šv. Mišių pabaigoje būrelis tikinčiųjų buvo priimti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją. Visiems pamaldų dalyviams arkiv. S. Tamkevičius suteikė ganytojišką palaiminimą.

Ligonių diena Šiluvoje šį mėnesį bus švenčiama gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, šeštadienį.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba