siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 03 13 Marijos diena: padėka už Tėvynės laisvę. Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2010-03-13


Kovo 13-ąją, vos prieš dvi dienas džiugiai minėję Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį, į dar žiemiškai vėsią, bet saulės nutviekstą Šiluvą atvykę piligrimai, Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paraginti, dėkojo Viešpačiui už tėvynės laisvę, meldėsi, kad joje išsiskleistų ir meilė žmonėms.

 „Nepaisant visų sunkumų, laisvė – didelė dovana, tad dėkokime ir melskimės, kad ją naudotume gėriui kurti“, – sakė ganytojas gausiems maldininkams, tarp kurių buvo daug piligriminę kelionę į Šiluvą surengusių Kėdainių dekanato tikinčiųjų, kunigų, kurie tądien teikė sielovadinius patarnavimus.

Vidudienį Eucharistijos liturgijai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kiti dvasininkai. Arkivyskupas per pamokslą atkreipė dėmesį, jog kai kurie dalykai neleidžia pilnutinai džiaugtis laisve, ir sakė: „Šįkart noriu kalbėti, ko reikia, kad širdyse ir akyse visada būtų šviesu ir neliktų vietos kaltei, neigimui ir kaltinimams.“ Buvo pabrėžta, kaip klysta kaltinantys kitus ar net pačią laisvę dėl esamų blogybių. Šitai, pasak ganytojo, kyla iš šėtono, kuris Šventajame Rašte yra apibūdintas kaip „mūsų brolių kaltintojas“ (Apr 12, 10). Pasiduodantis tam žmogus gali taip atitrūkti nuo Dievo ir pradėti kaltinti kitus, kad pats atrodytų geresnis. Pamoksle priminta, kad daugybė praeities šviesių žmonių, politinių kalinių, tremtinių, pvz., arkiv. T. Matulionis, mokytojas P. Paulaitis, ir išbandymuose išlaikė artimo meilę.

„Turima laisvė dar nereiškia, kad žmogus pasirinks artimo meilę“, – sakė ganytojas, kviesdamas prašyti Šiluvos Dievo Motinos, kad ji pamokytų mylėti, o atsiliepiant į jos kvietimą garbinti Sūnų meilės įstatymą padaryti savo gyvenimo pamatu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt