siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 04 13 Marijos dieną Dievo gailestingumui maldoje pavesti lenkų tautos žuvusieji
Paskelbta: 2010-04-13


Balandžio 13-ąją Šiluvoje susirinkę ir Marijos dieną šventę gausūs piligrimai, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paraginti, meldėsi prašydami Viešpaties gailestingumo visoms baisiosios katastrofos aukoms, skaudžią netektį išgyvenančiai lenkų tautai.

„Išgyvename didžiulį skausmą dėl Lenkijos valstybės tragedijos“, – sakė pamaldoms vadovavęs arkivyskupas, primindamas ir tragišką, prieš 70 metų Katynėje įvykusį Lenkijos istorijos puslapį  kai čia sovietų buvo sušaudytas šios valstybės elitas.

„Žuvęs prezidentas buvo nuoseklus katalikas ir darė viską, kad jo tautoje būtų gerbiamos evangelinės vertybės, kurios modernioje Europoje dažnai yra ignoruojamos. Kai šventėme Šiluvos jubiliejų šis Lenkijos prezidentas parašė gražų sveikinimą, kurį atvežė jo kapelionas, taip pat žuvęs lėktuvo katastrofoje. Paveskime Dievo gailestingumui žuvusiuosius ir gilų sielvartą išgyvenančią Lenkiją“, – kvietė arkiv. S. Tamkevičius savo pamoksle.


Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, 40 kunigų. Tarp jų buvo sidabrinį kunigystės jubiliejų šventusieji kunigai, to paties Kauno kunigų seminarijos kurso draugai. Šį kursą prieš 25-erius metus baigė 20 kunigų. Tai dabar vyskupas Jonas Ivanauskas, Petras Baniulis, Jonas Bučelis, Feliksas Čiškauskas, Algirdas Dauknys, Alvydas Grabnickas,  Vladas Jackūnas, Juozas Klimavičius, Aleksandras Milašius, Vytautas Petrauskas, Vytautas Rudis, Edvardas MInkevičius, Valerijus Rudzinskas,  Aurelijus Simonaitis,  Jonas Ulickas, Tadeusas Vallian, Vytenis Vaškelis, Virginijus Veilentas, Aloyzas Volskis, Raimundas  Žukauskas. 

Sakydamas pamokslą arkivyskupas iškėlė ypač didvyrišku gyvenimu pasižymėjusio Kaišiadorių vyskupijos kanauninko, vėliau prelato Stanislovo Kiškio (1900–1995) pavyzdį. Apie šį lietuvių kunigą, jo gelbėtus sužeistus per karą rusų kareivius straipsnį „Lietuvių kunigas gelbėjo nuo mirties mūsų kareivius ir už tai gavo 10 metų lagerio“ yra parašęs ir vienas rusų inteligentas Aleksejus Polikovskis laikraščio „Novaja gazeta“ priede „Gulago tiesa“ (2010 m. kovo 24 d.).  Arkivyskupas sakė, kad kun. S. Kiškis, dukart kalintas, rizikavo būti įkalintas ir trečią kartą ir tada galėjo būti nubaustas aukščiausia, 15 metų bausme, mat sovietmečiu versdavo į rusų kalbą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“.

Ganytojas sakė, jog minėtas rusų inteligento straipsnis – geriausias paliudijimas tokio kunigo, kokio visada nori tikintieji. Tikros, pasiaukojamos meilės iš kunigų nori ir Jėzus, kurį mylėti ir sekti kunigai pasižada šventimų dieną. Pamoksle apgailestauta, kad laisvės sąlygomis kunigams dirbti nėra lengviau. Jie, netgi ir pats popiežius, nuolat puolami antikristinių jėgų, siekiančių juos palaužti moraliai. Kunigai buvo pavadinti Kristaus kariais, kurie vienybėje su vyskupu turi atsiliepti į laiko iššūkius ir nešti Evangelijos šviesą žmonėms.

„Ačiū, vyskupe Jonai, ačiū, broliai kunigai, kurie 25 metus ištikimai tarnaujate Lietuvos žmonėms, ačiū už jūsų uolumą, ačiū, kad esate klusnūs Bažnyčiai, nes be šito jūs prarastumėte būtiną pamatą – eiti, skelbti ir liudyti prisikėlusįjį Kristų“, – užbaigdamas pamokslą sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt