siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 05 13 Malda už kunigus Šiluvoje. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2010-05-13


Gegužės 13-ąją, vidudienį, į Šiluvą gausiai susirinkę piligrimai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje dalyvavo iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje ir meldėsi už kunigus. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir iš įvairių Lietuvos parapijų atvykę kunigai. Daug jų atvyko iš Ukmergės krašto ir patarnavo sielovadoje, mat tądien buvo surengta Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą.

Tarp šešių dešimčių atvykusių dvasininkų buvo ir tų, kurie švenčia įvairius kunigystės bei amžiaus jubiliejaus. Arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino prieš 40 metų šventimus priėmusius kunigus Vaclovą Stakėną, Juozą Čepėną, Aleksandrą Počiulpį, Vytautą Simoną Guogį,  85-erių metų amžiaus sukaktis švenčiančius monsinjorus Vincentą Jalinską ir Vytautą Sidarą, kitus įvairias sukaktis švenčiančius kunigus, džiaugdamasis jų tarnyste – didele dovana Dievui ir visiems tikintiesiems.

Ši Marijos diena buvo švenčiama Bažnyčiai minint Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje 1917 metais, o Šventajam Tėvui lankantis Portugalijoje ir kaip tik tądien švenčiant šv. Mišias su daugiatūkstantine minia aikštėje priešais Fatimos šventovę. Arkiv. S. Tamkevičius savo pamoksle taip pat minėjo Fatimos istoriją ir pabrėžė Šiluvos dvasinę giminystę su ja. Fatimoje Marija pasirodydavo trims vaikams šešis mėnesius tryliktą dieną, Šiluvoje Marijos diena švenčiama taip pat tryliktomis mėnesių dienomis. Sovietmečiu Airijos katalikai padovanojo ir per vyskupą J. Žemaitį MIC perdavė Fatimos Marijos skulptūrėlę, kuri ir dabar saugoma Apsireiškimo koplyčioje.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į esminę Fatimoje Marijos perduotą žinią – daryti atgailą. Sugrįždamas į skaudų šiandienos Bažnyčiai metą, baisias nuodėmes prieš vaikus, ganytojas atkreipė dėmesį į popiežiaus raginimą daryti atgailą, kuri, pamoklso žodžiais tariant, yra ne pasninkas, apsimarinimai, bet visiškas gyvenimo pakeitimas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Šiluvos Dievo Motina prieš 400 metų irgi kvietė į atgailą, atmesti gyvenimą, kai tik ariama ir sėjama, Dievą garbinti visu savo gyvenimu.

„Tebus meilės laikysena reikalingiausias mūsų dienomis atgailos žingsnis“, – sakė pamokslą užbaigdamas arkiv. S. Tamkevičius.

Šv. Mišių pabaigoje būrelis tikinčiųjų buvo priimti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, Rotušės a. 14A, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt