siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 06 23–24 Eucharistijos šventė ir atlaidai Gerojo Ganytojo parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Praeitą savaitgalį, birželio 23–24 d., Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Eucharistijos šventė ir Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Birželio 23 d., šeštadienį, po rytinių šv. Mišių buvo išstatytas pagarbinimui Švč. Sakramentas. Adoraciją ir rožinio maldą vedė Gyvojo rožinio bendruomenė. 16 val. koplyčioje buvo rodomas filmas apie Šiluvą, paskui Palemono parapijos jaunimas atliko miuziklą „Sūnus palaidūnas“. 17 val. buvo išstatytas pagarbinimui Švč. Sakramentas. Adoraciją, Rožinio maldą vedė Marijos legiono „Motina Geroji patarėja“ prezidiumas. 18 val. šv. Mišias aukojo ir eucharistinį pamokslą pasakė parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius. Po šv. Mišių vyko parapijos klebono kun. Jono Stankevičius organizuota parapijiečių Joninių vakaronė, kurioje dalyvavusieji dainavo ir šoko kartu su Kauno liaudiškos muzikos ansamblio, vadovaujamo Aurelijos Bareišienės, „Bočių ainiai“ nariais. Ansambliečiai šiltai padėkojo klebonui už pakvietimą vakaronei, pasveikino su Joninėmis uždėdami jam ąžuolo vainiką. Šventiškos nuotaikos nesugadino ir trumpam pasipylęs lietutis. Ąžuolo ir gėlių vainikais ansambliečiai taip pat apdovanojo vakaronėje dalyvavusius Jonus ir Janinas.

Birželio 24 d., sekmadienį, šventėme Šv. Jono Krikštytojo atlaidus ir parapijos koplyčios pašventinimo šeštąsias metines. Prieš sumą buvo iškilmingai sutikti svečiai - Kauno arkivyskupo metropolito generalvikaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir mons. Adolfas Grušas. Po sutikimo apeigų prasidėjo iškilmingos šventosios Mišios. Joms vadovavo vysk. J. Ivanauskas, koncelebravo mons. A. Grušas ir parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Giedojo parapijos jungtinis choras. Po Šv. Mišių parapijos sielovados centro ir choro atstovai pasveikino vyskupą ir kleboną jų dangiškojo globėjo šventėje, uždėjo ąžuolo vainikus, visi susirinkusieji sugiedojo jiems Ilgiausių metų. Klebonas pakvietė svečius, parapijos aktyvą, sielovados darbuotojus ir choro dalyvius į šventinį pobūvį prie didžiulio proginio torto ir arbatos puodelio pasidalyti krikščioniška meile bei šiluma. Vysk. J. Ivanauskas padėkojo susirinkusiam parapijos aktyvui už jų darbą parapijos sielovadoje ir išreiškė viltį, kad, užbaigus įrengti parapijos sielovados centro patalpas, sielovadiniai darbai vyks dar plačiau.

Vakare 22.30 val. parapijos aktyvas ir tikintieji pagerbė Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Vigiliją vedė parapijos šeimos centro nariai. Šios dvi savaitgalio dienos, kai galėjome ilgiau pabūti su Viešpačiu, pasidžiaugti Jo nuoširdžia draugyste, buvo tikra atgaiva mūsų dvasiai, paskendusiai kasdieniniuose rūpesčiuose.

Lilija Miliūnienė,
Gerojo ganytojo parapija