siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 07–08 Ukmergės dekanato Eucharistinis kongresas
Paskelbta: 2007-07-18

Rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui, šią vasarą trijuose Kauno arkivyskupijos dekanatuose rengiami Eucharistiniai kongresai. Pirmasis dekanatas, liepos 7–8 d. surengęs tokį kongresą, buvo Ukmergės dekanatas.

Šiame dekanate iš anksto buvo parengta dviejų savaitgalio dienų išsami programa, kuri prasidėjo šeštadienį Sutaikinimo sakramento šventimu Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje. Po pusiaudienio iš šios bažnyčios vyko procesija su Švč. Sakramentu į Švč. Trejybės bažnyčią.

Iki pat vakaro Švč. Trejybės bažnyčia buvo atvira tikintiesiems ir visiems miesto gyventojams. Čia buvo aukojamos dvejos šv. Mišios, vyko Eucharistijos adoracija iki 21 val. Kultūros centre buvo galima pasižiūrėti vaikų suvaidintą spektaklį apie Eucharistiją, čia veikė foto paroda, skirta Šiluvos Dievo Motinos 400 m. apsireiškimo Jubiliejui, Valstybės dienai ir Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos įkūrimo 620 m. jubiliejui. Didžiojoje salėje demonstruotas atjautą kenčiantiems ugdantis rež. A. Matelio filmas ,,Prieš parskrendant į Žemę“. Vakare dekanato centre jaunimas rinkosi į susitikimą su Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru bei arkivyskupijos jaunimo centro vadovu kun Kastyčiu Šulčiumi. Vaikinai ir merginos taip pat žiūrėjo filmą apie šv. Teresėlę.

Liepos 8 d., sekmadienį, į Eucharistinio kongreso programą įsitraukė ir kitos dekanato parapijos. Iš Siesikų, Vidiškių, Deltuvos, Veprių, Kavarsko, Balninkų atvykę tikintieji dalyvavo adoracijoje Švč. Trejybės bažnyčioje. Ją vedė klebonai kartu su atvykusiais savo parapijiečiais ir chorų nariais.

Prieš pagrindines kongreso šv. Mišias iškilminga procesija iš Švč. Trejybės bažnyčios Kęstučio aikšte, Vytauto, Jono Basanavičiaus, Maironio gatvėmis Švč. Sakramentas buvo nešamas į aikštę prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, nes pačioje šventovėje nebūtų tilpę visi norintys dalyvauti pamaldose. O jų tokią rudeniškai lietingą dieną susirinko gausiai. Įvairių dekanato parapijų tikintieji, katalikiškų organizacijų nariai, daug ukmergiškių su šeimomis sutiko į kongresą atvykusius vyskupą augziliarą Joną Ivanauską, kurijos kanclerį mons. Adolfą Grušą, Kauno I dekanato dekaną mons. Vytautą Grigaravičių, Kėdainių dekanato dekaną kun. Gintarą Pūrą.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. J. Ivanauskas. Giedojo jungtinis dekanato choras. Giesmes, pritardami gitaromis, giedojo jaunimas. Šventose Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas, Seimo narė Loreta Graužinienė, savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys.

Vysk. J. Ivanauskas savo pamoksle gilino Eucharistijos sampratą, minėjo jos pagalbą išsaugant šeimas, ragino dėti pastangų, kad parapijų bendruomenės būtų ne formalios, o veiklios ir gyvybingos. Jis taip pat pabrėžė Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje reikšmę, sakė, jog galime didžiuotis, turėdami tokią įžymią, arkivyskupijai ir kiekvienam lietuviui dvasiškai svarbią vietą.

Po šv. Mišių Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas pakvietė į bažnyčios rūsyje esančią salę. Čia dėl lietaus teko perkelti agapę. Parapijų žmonės atsivežė savo vaišių ir jomis dalijosi su kitais. Agapės metu kongreso dalyvius linksmino Kultūros centro kaimo kapela „Sidabrinė gija“. Prie dekanato centro skautai virė košę ir ja vaišino jaunimą bei visus norinčius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt