siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 08 Lietuvos kariuomenės diena pradėti didieji Švč. M. MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI Šiluvoje
Paskelbta: 2010-09-08

Rugsėjo 8 d., trečiadienį, Bažnyčiai švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimą, Lietuvos kariuomenės diena Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Jų metu šiemet švenčiamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio jubiliejus dėkojant Dievui už Tėvynės laisvę. „Per šiuos atlaidus, minėdami Nepriklausomybės dvidešimtmetį, per aštuonias dienas dėkosime Dievui už Lietuvos laisvę ir nuolat gvildensime laisvės temą. Švč. M. Marija be mažiausios nuodėmės šešėlio yra visiškai laisva. Žmogus gali būti pavergtas išoriškai, kaip tai buvo atsitikę mums sovietinės okupacijos metais, bet dvasiškai likti laisvas. Pražūtingiausias pavergimas yra tuomet, kai pavergiama žmogaus dvasia.<...> Tegu šie Šiluvos atlaidai padės ne vienam žmogui dvasiškai prisikelti ir tapti tikrai laisvam“, – sakė arkivyskupas, pradėdamas atlaidų aštuondienį Šiluvoje (išsamiai žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1570).

Kaip ilgai ir karštai buvo melsta laisvės, kaip sunkiai, neretai ir savo gyvenimą paaukojant buvo jos siekta, kokia didžiulė dovana yra laisvė, primena šiemetiniuose atlaiduose prie altoriaus sakralioje aikštėje priešais Baziliką pastatyta Dievo Motinos, Laisvės Karalienės, skulptūra, keliavusi po užsienio lietuvių parapijas, meldusias laisvės toli likusiai Tėvynei. Šią skulptūrą savo rankomis vainikavo popiežius Jonas Paulius II, 1993-aisiais lankydamasis Šiluvoje ir melsdamas Marijos padėti mūsų tautai „statyti savo ateities rūmą ne ant pasaulėžiūrų smėlio, bet ant Evangelijos uolos“ (Šventojo Tėvo pamokslą Šiluvoje žr. http://www.lcn.lt/b_dokumentai/popiezius_Lietuvoje/JP2_14.html).

Pirmąją, vasariškai giedrą prasidėjusių Šilinių aštuondienio dieną piligrimai iš įvairių Lietuvos kampelių dalyvavo pamaldose, ypač gausiai – pagrindinėje iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje, kuri buvo švenčiama vidudienį. Atlaidų dalyvių minioje savo uniformomis, vėliavomis, darna išsiskyrė Lietuvos kariai, partizanai, šauliai, savanoriai, atvykę į Šiluvą drauge dėkoti Dievui už atgautąją laisvę.

Liturginę katechezę šv. Mišioms besirengiantiems maldininkams vedęs Ruklos įgulos karo kapelionas majoras dr. kun. Arnoldas Valkauskas kvietė atrasti savo krikščioniškąją tapatybę sekant Marijos paprastumo ir paklusnumo Dievo valiai pavyzdžiu. „Didžiausias pašaukimas – tarnauti Dievui, kuris pašaukė ne paprasčiausiai būti, bet gyventi dėl didesnių dalykų. <...> Į šv. Mišias ateiname padėkoti Viešpačiui, kad Jis pašaukė būti savo artumoje“, – sakė kun. A. Valkauskas.

Miniai giedant Loreto Dievo Motinos litaniją, prie altoriaus atėjo gausi dvasininkų procesija, vadovaujama Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus. Ganytojas pasveikino ypač garbingus pamaldų dalyvius: Krašto apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę ir viceministrus, kitus ministerijos pareigūnus, Lietuvos kariuomenės vadą generolą majorą Arvydą Pocių, kariuomenės padalinių vadus, generolus, majorus, seržantus, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus, visus karius, taip pat partizanus, šaulius, savanorius. Buvo pasveikinti ir visi atvykusieji į Šiluvą, ypač Jonavos dekanato tikintieji, šio krašto valdžios žmonės bei Marijos radijo klausytojai, taip pat Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ (vadovas Vytautas Verseckas, koncertmeisteris Vytautas Abaris), Karinių oro pajėgų orkestras (kapelmeisteris kapitonas Ričardas Kukulskis, dirigentas vyr. leitenantas Remigijus Terminas), giedoję ir groję per šv. Mišias.

Ganytojas pakvietė jose melstis už visus laisvės gynėjus ir jos saugotojus, prašyti Dievą globoti tėvynę. Šv. Mišias koncelebravo kariuomenės kapelionai, kiti kunigai, o liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičiaus pakviestas ir plojimais pasveikintas naujasis Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas.

„Broliai ir seserys Kristuje, brangūs kariai, šiandienos Evangelija ir šventė atskleidžia tuos stebuklus, kuriuos Viešpats daro mūsų gyvenime“, – pamokslą pradėdamas sakė vysk. G. Grušas. Jis atkreipė dėmesį į ypatingus Viešpaties dovanojamus metus, kviečiančius apmąstyti, kokia didžiulė malonė būti laisviems – kaip tautai ir kaip krikščionims. Ta proga padėkojo visiems, kurie laisvę gynė, už ją aukojosi, rizikavo ar net žuvo pokariu, tolesniais okupacijos metais, dalyvaudami pogrindyje ir rezistencijoje, kurie rūpinosi atkurti nepriklausomybę.

Vysk. G. Grušas padėkojo dabartiniams kariams, buvusiam kariuomenės ordinarui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui už 10 metų tarnystę, taip pat karo kapelionams. Pamoksle priminta: pats Jėzus yra parodęs, jog nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tik atiduoti ne už tą, žiniasklaidoje keliamą, bet šeimoje ugdomą tikrąją meilę – iš šios meilės sėklos šeimoje išauginama ir meilė tėvynei. Pasak kariuomenės ordinaro, kariai tiek Europoje, tiek visame pasaulyje lankosi Marijos šventovėse. Kodėl Marija traukianti juos, paaiškino remdamasis savo, kaip vyskupo, herbu – jo simboliai padeda atpažinti Šventosios Dvasios veikimą Marijos gyvenime, kuriuo ji dalyvavo žmonijos išganymo procese – per tai Dievo gailestingumas ateina į pasaulį. „Juk Marija – Gailestingumo Motina, taikos ir ramybės Karalienė“, – sakė vysk. G. Grušas, pabrėždamas, jog norintys būti taikos žmonėmis turi turėti širdies ramybę. „Prašykime šios dovanos“, – sakė užbaigdamas pamokslą ir linkėdamas iš jos semtis jėgų savo tarnystei ginant taiką.

Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarusi ministrė R. Juknevičienė priminė, jog Kovo 11-oji tebuvo ilgo, nelengvo kelio pradžia, nors daug kam atrodė, jog ji iškart atneš laimingą ir sotų gyvenimą. Ministrė pacitavo LVK laišką Padėkos už laisvę metams ir pasidžiaugė švente Šiluvoje, leidžiančia geriau suprasti laiko tėkmę ir kiekvieno atsakomybę už tą jo atkarpą, kurią paskyrė Aukščiausiasis. R. Juknevičienė padėkojo Šiaulių vyskupui E. Bartuliui ir pasveikino naująjį ordinarą G. Grušą, palinkėjo visiems kartu saugoti nepriklausomybę ir laisvę. Lietuvos kariuomenės vadas A. Pocius įkvepiančiu ankstesnių laisvės kovotojų pavyzdžiu ir valia pažadėjo ir toliau ginti Tėvynės laisvę.

„Šiandien širdis džiaugiasi – Viešpats yra istorijos valdovas. Ne melui, ne priespaudai priklauso paskutinis žodis – jį taria Viešpats“, – prieš ganytojiškąjį palaiminimą sakė arkiv. S. Tamkevičius, dėkodamas visiems pamaldų dalyviams ir prisimindamas išbandymus Šiluvai ir jos piligrimams slogiuoju sovietmečiu.

Tądien Šiluvoje piligrimų sielovadai tarnavo Jonavos dekanato kunigai. Jie klausė išpažinčių, kad atvykusieji, atlikę atgailą, galėtų pelnyti tikrąsias atlaidų malones, taip pat aukojo kitas tos dienos šv. Mišias ir sakė pamokslus. Jose prašyta taikos ir ramybės pasauliui, dėkota Dievo Motinai už jos globą.10 val. Bazilikoje šv. Mišias už Jonavos dekanato kunigus ir tikinčiuosius aukojo dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Giedojo Šiluvos ir Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijų bei Panoterių jaunimo chorai, taip „Margirio“ ir „Draugystės“ chorai.

Vakaro šv. Mišioms už Lietuvos politikus, valdininkus, verslininkus, darbininkus, žemdirbius ir žiniasklaidos darbuotojus vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 40902 , el. p. info@kn.lcn.lt