siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 09 ŠILINIŲ kronika: Vienuolių ir katalikiškųjų bendruomenių diena
Paskelbta: 2010-09-09

Rugsėjo 9-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Vienuolių ir katalikiškųjų bendruomenių diena. Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, katalikiškos institucijos, bendruomenės, draugijos, maldos grupės, taip pat, kaip ir kasdien, į Šiluvą atvykusieji kiti piligrimai ypač gausiai dalyvavo aikštėje priešais Baziliką vykusioje iškilmingoje, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujamoje Eucharistijos liturgijoje.

Prieš jai prasidedant liturginę katechezę vedė Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius t. Aldonas Gudaitis SJ. Katechezę skirdamas seserims ir broliams vienuoliams bei remdamasis kardinolo Karlo Martini įžvalgomis, jis pasidalijo kiekvienam Šiluvos piligrimui aktualiomis mintimis, kaip kaskart naujai išgyventi šv. Mišias. Jos esančios didžiausia šventė – į ją, kaip kitados savo mokinius į Paskutinę vakarienę, sukviečia pats Jėzus ir dalija save susirenkantiems prie jo stalo. „Išgyvenkime tai ir dėkokime! – sakė t. A. Gudaitis SJ. – Linkiu šv. Mišiose nuoširdžiai melsti šiam gyvenimui reikalingų malonių ir dėkoti, kad per Eucharistiją Jėzus sujungia šį gyvenimą su amžinuoju.“

Eucharistijos liturgijos pradžioje arkiv. S. Tamkevičius, sveikindamas Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ (beje, į Šiluvą atsivežusį ir visą Telšių kunigų seminariją), kitus celebruojančius dvasininkus, katalikiškas bendruomenes, vienuolių kongregacijas, išvardijo šias leisdamas pasigėrėti jų gausa Lietuvoje ir, kaip sakė ganytojas, ištikima jų tarnyste Viešpačiu ir bandymu radikaliai gyventi pagal Evangeliją. Liturgijoje dalyvavo Jėzaus draugijos, Marijonų, Šv. Jono, Šv. Jono Bosko saleziečių, Šv. Pranciškaus mažesnieji broliai, broliai kapucinai, Tiberiados bendruomenės broliai, Pilnų namų bendruomenės nariai. Ypač gausiai į Šiluvą atvyko seserys vienuolės –– pranciškonės, kazimierietės, benediktinės, eucharistietės, vargdienės, elzbietietės, apvaizdietės, Krikščionių pagalbos dukterys ir kt. – beveik iš dvidešimties vienuolinių kongregacijų.

Kviesdamas šiose šv. Mišiose melsti malonės vienuolijoms ir katalikiškosioms bendruomenėms liudyti gyvą ir tvirtą tikėjimą, arkiv. S. Tamkevičius, be šių intencijų, paprašė seseris vienuoles ypač melstis už kunigus, labai reikalingus Dievo pagalbos ir dvasinio pastiprinimo.

Pamokslą pasakęs vysk. R. Norvila jo pradžioje atkreipė dėmesį į Evangelijos žodžius: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20) – paraginimą maldai ir tikėjimo vienybei bei padrąsinimą veikti jo vardu. Tai, pasak ganytojo, svarbu ir mažesnėse bendruomenėse, ir didesniuose Bažnyčios sielovados darbuose, ir pašvęstajame gyvenime. Buvo primintas Jėzaus mokinių susitelkimas apie savo Motytoją, pirmųjų krikščionių bendruomeniškumas – Jėzus buvo ir turi būti kiekvienos bendruomenės centras. Tik tada bendruomenė yra praturtinanti, stiprinanti ir brandinanti. „Bendrystės jungtis yra Eucharistijos šventimas, kai Kristuje tampame viena Bažnyčia, viena Dievo tauta, viena bendruomenė“, – pabrėžė vysk. R. Norvila. Atkreiptas dėmesys, kokia didžiulė dovana Bažnyčiai yra dvasiniai pašaukimai ir koks milžiniškas yra vienuolijų indėlis pasaulio istorijoje ir kultūroje. Jų tarnystė svarbi ir kitu aspektu – bendruomeniškumo pavyzdžiu kitoms bažnytinėms bendruomenės, tik svarbu nelaikyti to savo nuopelnu – pridėdami savo pastangas visa gauname iš Viešpaties kaip malonę. Ganytojas palinkėjo pašvęstojo gyvenimo nariams gausių tarnystės ir liudijimo vaisių, augti ir stiprėti savo pašaukime.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo pašvęstiesiems, ypač seserims vienuolėms. Pasak ganytojo, jos nepaprastai daug gero padarė Lietuvos Bažnyčiai – be jų tarnystės sovietmečiu šiandien nebūtų tokio tikėjimo. Padėkota ir visiems Bažnyčios institucijų darbuotojams, be kurių darbo šiandien neįsivaizduojama daugelis Bažnyčios sielovados sričių, o jos vaisius savo malda stiprina uoliosios maldos grupės.

Rugsėjo 9-ąją piligrimų sielovadoje talkino Kauno I dekanato kunigai, kitu laiku Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje nuo pat ryto aukoję šv. Mišias. Jose melsta malonės suvokti krikščioniškąjį pašaukimą, ištikimai liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną, dėkota Viešpačiui už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai. 10 val. kun. A. Šidlausko MIC aukotose šv. Mišiose malda palydėta visa Kauno I dekanato bendruomenė. Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už pašaukimus. Liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius SJ. Pamokslą pasakęs Lietuvos ir Latvijos jėzuitų draugijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ kalbėjo apie Mariją – Dievo apdovanotąją: per ją ir šiandien Dievas gelbsti pasaulį. Marija ir šiandien veda į gilesnius santykius su Dievu ir kitais, į didesnę laisvę – nuo savo pykčio, neapykantos ir netgi mirties. „Marija, būk mums maloninga, išmelsk mums taip trokštamos dvasinės gelmės ir dvasinės laisvės“, – užbaigdamas pamokslą sakė t. G. Vitkus SJ.

Tos dienos Šiluvos piligrimai turėjo progą dalyvauti seserų ir brolių vienuolių vadovaujamose maldose. Marijos valandas Bazilikoje giedojo seserys pranciškonės, o Apsireiškimo koplyčioje buvo sugiedotas Akatistas. Pamaldose giedojo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos chorai, o pagrindinėje Eucharistijos liturgijoje – jungtinis pašvęstojo gyvenimo narių choras, vad. Virginijos Reginos Mizgirytės LSSC.

Namo neskubantieji atlaidų dalyviai ar atvykstantieji popiet kasdien iki 21 val. kviečiami dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje, Rožinio maldoje nuo Apsireiškimo koplyčios. Sakrali aikštė šiemet arkiv. S. Tamkevičiaus rūpesčiu pasipuošė piligrimų maldai tarnaujančiomis Rožinio Kančios slėpinių koplytėlėmis (Šviesos slėpiniams skirtosios buvo įrengtos ankstesniais metais). Piligrimus pasitinka Piligrimų informacijos centras (jame galima apžiūrėti Šiluvos muziejų), atnaujintas Apsireiškimo koplyčios bokštas, priekinė Bazilikos vidaus dalis. Bazilika ir Apsireiškimo koplyčia dar laukia tolesnių atnaujinimo darbų.

Rytoj, Marijiškųjų bendruomenių dieną,  savo šeštąjį gimtadienį Šiluvoje minės Marijos radijas (išsamiau žr. http://www.marijosradijas.lt/).  

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 40902 , el. p. info@kn.lcn.lt