siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 13 Jurbarko dekanato ir arkivyskupijos adoruotojų piligrimystė Šiluvoje
Paskelbta: 2007-07-18

Liepos 13 d. Šiluvoje, be kitų tądien atvykusių piligrimų, Marijos dieną šventė Kauno arkivyskupijos adoruotojos ir Jurbarko dekanato tikintieji, surengę čia piligriminę kelionę. Jau tapo tradicija šią Švč. M. Marijos garbei skirtą dieną pradėti piligrimine eisena į Šiluvą pėsčiomis nuo Katauskių gyvenvietės. Šįsyk pėsčiomis su malda keliavo ne tik gausūs organizuotai iš įvairių Jurbarko dekanato parapijų atvykę maldininkai. Į piligriminio žygio tradiciją palaikė apie pusšimtis arkivyskupijos adoruotojų, pasipuošusių savo procesijų drabužiais. Maldininkų būrį tądien papildė ir Eucharistinio Jėzaus seserys, šį rudenį mininčios 60-ąsias kongregacijos įsteigimo metines. Piligrimai žygiavo ne įprastu asfaltuotu keliu, bet pasukdami per mišką čia rengiamu piligriminiu taku.

Šiluvoje iki pagrindinių šv. Mišių tikintiesiems patarnavo Jurbarko dekanato dvasininkai, jiems talkino kartu atvykę šio krašto tikintieji. Rožinio maldai Apsireiškimo koplyčioje vadovavo Eržvilko ir Vadžgirio parapijų klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas, koplyčioje šv. Mišias aukojo Seredžiaus parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje Švč. Sakramento adoraciją surengė veliuoniškiai, vadovaujami kun. Artūro Stanevičiaus. Jurbarko krašto žmonės buvo pasirengę ir giedoti: į Šiluvą atvyko Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis, Jurbarko Švč. Trejybės parapijos choras.

Pilnutėlėje Bazilikoje Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas pabrėžė būtinybę savo gyvenimą būti nuolat atkreipus į Kristų. Išskirtinė vieta susitikimui su Kristumi, pasak ganytojo, yra Šventasis Raštas, kuriame, ieškodami tiesos ir supratimo, skaitydami pasakojimus apie to meto žmones, atrandame ir savo pačių gyvenimą, galime suprasti jo kryptį. „Šiandien Evangelija drąsina žmogų pasitikėti Dievu, – sakė vysk. J. Ivanauskas. Linkėdamas, kad Dievo ir Marijos artuma Šiluvoje stiprintų gyvąjį tikėjimą, skatintų branginti atgailą, Eucharistiją, pasišventusiai darbuotis Kristaus Bažnyčios labui, ganytojas pabrėžė, jog „Dievo Motina Marija priglaudžia kiekvieną žmogų, visiems dovanoja savo Sūnų, kad mes turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume”.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo piligriminio žygio ir pamaldų dalyviams iš Jurbarko dekanato, vyskupams, adoruotojoms, seserims vienuolėms. Ganytojas pakvietė melstis už jubiliejus švenčiančius Šiaulių vyskupiją ir jos ganytoją E. Bartulį, malda ir auka paremti pradėtus sakralinės erdvės tarp Apsireiškimo koplyčios ir Bazilikos tvarkymo darbus.

Po pamaldų Jurbarko dekanato tikintieji džiaugėsi bendryste linksmoje agapėje Jono Pauliaus II namuose. Arkivyskupijos adoruotojos, lydimos savo vadovių, tuo metu susitiko su Eucharistinio Jėzaus seserimis Šiluvos kultūros namų salėje. Būdamos labai skirtingo amžiaus (nuo aštuonerių iki septyniasdešimties metų) adoruotojos turėjo kuo pasidalyti. Jaunesniosios išsakė savo norą dažniau bendrauti parapijomis, parodyti kitiems savo rengiamas programėles. Aptarta mintis dalyvauti dekanatų šventėse. Vyresniosios adoruotojos prisiminė savo tarnavimą sovietmečiu, o ses. Regina SJE – savo „pelnytas” 50 parų už adoraciją. Adoruotojos išsakė norą rengti tokius susitikimus ir dažniau, per mokslo metus. Šioje pirmą kartą arkivyskupijos mastu surengtoje adoruotojų šventėje devynios aktyviausios ir uoliausios jaunosios adoruotojos iš Čekiškės, Ariogalos, Girdžių, Vilkijos ir Kauno arkikatedros bazilikos buvo apdovanotos atminimo dovanėlėmis.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt