siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 10 ŠILINIŲ kronika: Marijos bendruomenių diena
Paskelbta: 2010-09-10

Rugsėjo 10-osios penktadienį, nors jau šiek tiek rudeniu padvelkusią dieną, daugybė žmonių atvyko į Šilinių atlaidus dalyvauti Padėkos už laisvę metais švenčiamoje Dievo Motinos Gimimo šventėje. Daug jų į Marijos bendruomenių dieną atvažiavo organizuotai, atstovaudami visoje Lietuvoje pasklidusioms Švč. M. Marijai pasišventusioms bendruomenėms bei grupėms: Šiluvos Marijos draugijai, Gyvojo rožinio draugijai (ypač daug narių ji vienija Panevėžio vyskupijoje), Marijos legionui ir kt. Rugsėjo 10-ąją Šiluvoje buvo paminėtas ir Marijos radijo šeštasis gimtadienis – jį drauge su kitais piligrimais šventė gausi šio radijo bendruomenė – vadovai, darbuotojai, laidų vedėjai, kiti savanoriai, o šio radijo bangomis – ir visi jos klausytojai didesnėje Lietuvos dalyje.

Atvykusieji į Šiluvą piligrimai užpildė jos sakraliąją aikštę susirinkdami bendruomeniškai švęsti kiekvienos piligrimystės ir atlaidų dienos kulminacijos – iškilmingos Eucharistijos liturgijos. Krikščioniškojo bendruomeniškumo temai buvo skirta ir tos dienos liturginė katechezė, parengusi šv. Mišioms. Ją vedęs kun. Artūras Kazlauskas atkreipė dėmesį į sukūrimo istoriją Pradžios knygoje ir pabrėžė, jog Dievas, pats būdamas Asmenų – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios – bendrystė, ir žmogų sukūrė kaip bendrystės reikalingą ir jos trokštantį asmenį. „Ir tikėti, ir gyventi pagal tikėjimą taip pat mokomės vieni iš kitų“, – sakė kun. A. Kazlauskas, pabrėždamas, jog bendrystėje su kitais mokomasi būti tuo, kuo būti privalome: vyrais, žmonomis, tėvais, mokytojais, vienuoliais, kunigais etc. Katechezėje iškeltas Jėzaus vaidmuo bendrystėje – pats Jėzus bendruomeniškumą išaukštino, pažadėdamas jame savo buvimą ir nuolat pačiu savimi maitindamasEucharistija. Eucharistijos auka, pasak kun. A. Kazlausko, stiprina, kad pajėgtume būti krikščionimis.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai, kurioje melsta, kad Marijos bendruomenės ištikimai liudytų Dievo meilę ir gailestingumą, vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, pamokslą pasakė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.

„Šiluva atlaidų metu tampa mūsų tikėjimo Betliejumi“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, atkreipdamas dėmesį, jog visi įvykiai Marijos gyvenime veda į svarbiausią įvykį ir iš jo išplaukia – tai Jėzaus Gimimas Betliejuje. Marija yra Dievo Motina, gr. Theotokos, pagimdžiusi Dievo Sūnų. Per Sūnaus prisiimtą žmogiškąjį trapumą Šventosios Dvasios veikimu ir mes tampame Dievo vaikais,  taip pat galintiems šauktis jo: „Aba, Tėve!“ (Gal 4, 1–7). Po savo kryžiumi Jėzus mums paliko Mariją kaip Bažnyčios, visų mūsų, dvasinę Motiną, labai artimą kiekvienam per visus laikus, visomis aplinkybėmis – taip pat ir čia, Šiluvoje. Ji nuolat moko gyvo santykio su gyvuoju Dievu – yra gyvo tikėjimo mokytoja. Tik šioje perspektyvoje, pasak ganytojo, bręsta mūsų krikščioniškoji savastis, Evangelijos, kaip Gerosios Naujienos, priėmimas ir supratimas, išvengiama religinio primityvizmo ir net stabmeldystės. Marijoje fiziškai įsikūnijo Dievo žodis, vėliau šį žodį ji priėmė visu savo gyvenimu – pasak ganytojo, ir mes Dievo žodį galime priimti į savo širdį, kad jis taptų mūsų gyvenimu. „Turime, sekdami Kristaus pavyzdžiu, būdami ištikimi jo mokiniai, priimti jo palaiminimą: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ (Lk 11, 20).

Užbaigdamas liturgiją arkiv. S. Tamkevičius dėkojo vysk. J. Ivanauskui, Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriui kan. Juozui Ačui, į Šiluvą atvežusiam parengiamojo kurso auklėtinius, ypač gausiai kasdien atlaiduose tarnaujantiems kunigams, giedojusiam Gargždų parapijos chorui ir jo vadovui Petrui Katauskiui, Marijos bendruomenėms, taip pat nepaprastai išaugusiai Marijos radijo šeimai. Visiems jiems, taip pat ir kartu besimeldusiems šio radijo klausytojams vyskupai suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

Iškart po šv. Mišių vyko nuotaikingas Marijos radijo prisistatymas, Šiluvos piligrimų dėmesį iškart patraukęs suskambusiais, daugumai klausytojų gerai pažįstamais žinomų ir mėgstamų laidų šaukiniais. Kalbėjusi Marijos radijo valdybos pirmininkė Egidija Vaicekauskienė sakė, kad šio radijo įsteigimo mintis taip pat gimusi Šiluvoje, o ją savo lėšomis parėmė jau 22 metus veikiantis Italijos Marijos radijas. „Mūsų tikslas, – sakė radijo prezidentė, – kad Lietuvoje po 6-erių Marijos radijas girdėtųsi visoje Lietuvoje – jei tik bus aukų ir maldų.“ „Linkiu augti ir plėstis, ir rasti būdų, kaip dar įtaigiau prakalbėti į Lietuvos žmonių širdis“, – sakė žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius, paraginęs visus remti šį vien aukomis, kaip ir visame pasaulyje, gyvuojantį radiją. Programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas dėkojo arkivyskupui už dvasinę tėvystę ir šio radijo globą. Buvo paminėta radijo steigimo pradžia, kun. Oskaro Petro Volskio pastangos žengiant pirmuosius žingsnius ir vėliau ją plečiant. Kaip sakė pristatymą vedę ir laidų vedėjus dr. Birutę Obelenienę, kun. Virginijų Veprauską, Birutę Žemaitytę, Liutaurą Serapiną kalbinę radijo darbuotojai Sigita Purytė ir Andrius Sakalauskas, per 30 šio radijo laidų yra rengiamos be atlygio dirbančių savanorių – tiek pasauliečių, tiek kunigų. Už Marijos radijo šeimą, nuo rugsėjo 20 d. pradedančią naująjį sezoną, paskui buvo meldžiamasi visai Lietuvai transliuota Rožinio malda, vad. kun. K. Kėvalo.

Pilgrimai, atvykusieji į Šiluvą kitu laiku, švenčiamoje Eucharistijoje, be savo asmeninių intencijų, buvo kviečiami melsti malonės pasitikėti Dievo gailestingumu, dėkoti už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį. Piligrimų sielovadoje talkino Kauno II dekanato kunigai. 10 val. šv. Mišiose Bazilikoje buvo meldžiamasi už Kauno II dekanato bendruomenę.

Vakaro šv. Mišiose – jos aukojamos aikštėje – meldžiamasi Dievo Motinos Marijos globos bei užtarimo visiems Bažnyčios vaikams. Liturgijai vadovauja arkiv. S. Tamkevičius.

Rytoj, rugsėjo 11 d., į Šiluvą atvykti ypač kviečiamos šeimos ir jaunimas (programas žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=147&nid=435 ir http://www.siluva.lt/index.php?id=147&nid=435). 20 val. Šiluvos aikštėje bus rodoma roko opera „Prisikėlęs“ (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=147&nid=434)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025el. p. info@kn.lcn.lt