siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 11 ŠILINIŲ kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Paskelbta: 2010-09-11

Rugsėjo 11-ąją, šeštadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Šeimų ir jaunimo diena. Joje dalyvauti, kaip piligrimams aplankyti Marijos apsireiškimo šventovę, padėkoti Dievui už dovaną laisvėje kurti savo gyvenimą, auginti vaikus, mokytis, studijuoti, bręsti Bažnyčios ir Tėvynės vaikais atvyko daug žmonių iš įvairių Lietuvos vietų. Piligrimų jūroje išsiskyrė daugybė šeimų su vaikais, čia atvyko Kauno sveikatos mokslų universiteto, septynių Kauno katalikiškųjų gimnazijų ir mokyklų bendruomenių nariai, arkivyskupijos šeimos centrų darbuotojai. Plojimais buvo pasveikinti Lenkijos – Suvalkų, Punsko ir kt. kraštų piligrimai, Kėdainių dekanato kunigai, tikintieji, valdžios atstovai. Pėsčiomis nuo Dubysos atkeliavo 150 Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomenės narių. Pavakare Šiluvą pasiekė beveik 500 jaunųjų piligrimų, 11 val. pradėję 18 km kelionę pėsčiomis nuo Raseinių bažnyčios. Šį jaunimo žygį, pavadintą „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“ (2 Kor 3, 17), surengė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras. Jame dalyvavo ne tik šios arkivyskupijos jaunimas, bet ir jaunuoliai (studentai bei moksleiviai) iš Kretingos, Garliavos, Panevėžio, Biržų, Pakutuvėnų ir kt. Lietuvos vietų. Žygiui vadovavo kun. Antanas Blužas OFM, sesuo benediktinė Jokūba.

Liturginę katechezę besirengiantiems 12 val. švęsti pagrindines šv. Mišias sakralioje aikštėje vedė Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kun. Robertas Šalaševičius. Jis atkreipė dėmesį į du šv. Mišių aspektus: 1) Dievo žodžio šviesą, kurioje suprantame, kas Dievui yra vertinga, ir galime patys po truputį mokytis žvelgti Dievo akimis; 2) paties Jėzaus atėjimą jose į mūsų gyvenimą, kad jį maitintų ir stiprintų, – „krikščionis juk gyvena ne iš savęs“. „Šiandien melsimės už šeimas, nes ieškome šviesos ir įkvėpimo, kad šventai jose gyventume, Dievo šviesoje augtume, Jo malonės padedami įveiktume sunkumus“, – sakė kun. R. Šalaševičius, primindamas šeimoms Santuokos priesaiką. Tai, pasak dvasininko, ne gražias emocijas keliantys žodžiai, bet rimtas vyro ir moters apsispendimas kartu eiti į išganymą, ne laisvės apribojimas, bet laisvas įsipareigojimas būti kartu ir vienas kitą gerbti, padėti vienas kitam, kad su nauja jėga kiekviename spindėtų Dievo paveikslas ir panašumas.

„Esame kaip didelė šeima. Pajuskime vienybės jėgą! Šventė Šiluvoje rodo, kad Lietuva myli Dievą: mūsų yra ne vienetai – tūkstančiai. Vienykimės Kristaus aukoje, kad Viešpats būtų maloningas Lietuvai. Jis padovanojo laisvę, kad savo rankomis ir prakaitu kurtume Tėvynės ateitį“, – sakė iškilmingą Eucharistijos liturgiją pradėdamas ir gausią piligrimų minią sveikindamas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge su juo Eucharistiją už sužadėtinius, šeimas, vaikus ir jaunimą celebravo vysk. Jonas Ivanauskas, kiti dvasininkai. Giedojo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko.

„Atkeliavome į Šiluvą, atsinešdami čia ne tik savo rūpesčius ir džiaugsmus, bet ir savo kasdienybę. Atkeliavome ne kaip atskiri žmonės: esame viena šeima, tikri broliai ir seserys. Į Marijos širdį ir rankas atsinešėme daug rūpesčių ir klausimų. <...> Svarbiausias klausimas, kuris mus jungia, yra tarsi šaltinis, iš kurio kyla visa, kas svarbu krikščionims: Kas yra Jėzus Kristus?“ – sakė pamokslą pradėdamas vysk. J. Ivanauskas. Jis atkreipė dėmesį į du šio klausimo aspektus, užrašytus Dievo žodyje: „Kuo mane žmonės laiko? <...> O jūs kuo mane laikote?“ (plg. Mk 8, 27–29). Pasak ganytojo, šių laikų žmonėms (daug jų, tiesa, išvis nekelia šio klausimo) Jėzus buvo tik žmogus. Jis iškeliamas iki superžvaigždės, sumenkinamas iki nusidėjėlių draugelio arba visai niekinamas bei falsifikuojamas, laikomas istorijos pranašu, politiniu kaliniu arba tobulybe, įgyvendinusia visas žmogaus galimybes – neva jame užbaigtai yra Dievas, bet ne pats Jėzus yra Dievas. Jėzus laukė mokinių atsakymo, kas jis jiems yra – to paties jis laukia iš mūsų, tikinčių į jį. Šventasis Raštas, žinoma, duoda atsakymą: „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus! (Mt 16, 16), o Bažnyčia išpažįsta: Jėzus iš Nazareto yra Dievas su mumis, Emanuelis. Betgi, pasak ganytojo, į šį klausimą, kuris išreiškia pirmiausia ieškojimą, mes vis tiek turime atsakyti savo gyvenimu. Šis tikėjimo atsakymas bus negyvas, kaip sakyta pamoksle, jei jis nebus nuolat atnaujinamas, nuolat „persodinamas“ į kiekvienus žmogaus gyvenimo metus, į kiekvieną iššūkį, kiekvieną dieną ir aplinką, kurioje realiai esama. Netgi tautos, aplink mus esančiųjų klausimai apie Jėzų, kaip pabrėžė vyskupas, labai svarbūs – jei žmonės liautųsi klausinėti apie Jėzų, jis nyktų; šie klausimai provokuoja, skatina ir jo ištikimuosius vis iš naujo Jėzų atrasti.

„Šiandien Jėzus mus kviečia skelbti visiems, kad jis yra Kristus, Dievo Sūnus, mūsų Išganytojas, ir nešti šią žinią tautai, kuri nepaliauja klausinėti, kas yra  Jėzus iš Nazareto“, – sakė pamokslą užbaigdamas vysk. J. Ivanauskas.

Toliau liturgijos metu sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti Santuokos sakramento pažadus. Kaip atnaša, be kitų, buvo atnešta Šventojo Rašto knyga, skiriama Sužadėtinių kursams.

Eucharistijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo broliams kunigams, visiems piligrimams, Kėdainių krašto tikintiesiems, lenkų piligrimams, švietimo institucijų bendruomenėms, kasmet atlaidams altorių ir sakraliąją aikštę Šiluvoje papuošiančiam Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui; nuoširdžiai dėkojo šeimos centrams už didžiulį darbą stiprinant ir palaikant ne tik Bažnyčios, bet ir Valstybės pagrindą – šeimas. Arkivyskupas padėkojo tautodailininkui Jonui Dzvėgai, sukūrusiam ąžuolinę kompoziciją „Marijos apsireiškimas Šiluvoje piemenėliams“, ir ją, pastatytą prie Apsireiškimo koplyčios, ant kalnelio, paskui pašventino.

Po šv. Mišių Kauno arkivyskupijos bei I dekanato šeimos centrai pakvietė šeimas dar pabūti drauge pasistiprinant suneštinėmis vaišėmis ir 5 grupelėse klausantis  joanitų brolių Jono ir Pranciškaus, kunigų A. Vaitkevičiaus, R. Šalaševičiaus, R. Gurkšnio SJ mokymų, Dievo Motinos bei Kanos šeimų bendruomenių pasidalijimų. Kalbėtasi apie Dievo patirtis poros gyvenime,  sekmadienio šventimą, kunigą ir šeimą, dvasios tėvo vaidmenį. Vaikai buvo kviečiami dalyvauti jiems skirtoje programoje mokyklos stadione.

Tądien piligrimams, kurie gausiai rikiavosi prie jų klausyklų, patarnavo Kėdainių dekanato kunigai. Šv. Mišiose kitu laiku buvo meldžiamasi už priėmusius šiemet įkrikščioninimo ir Santuokos sakramentus, dėkojama Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones ir vaisius, už Kėdainių krašto žmones.

 

 

 

 Vakare aikštėje šv. Mišiose buvo prašoma malonės jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą. Jose dalyvavo ir jaunimo piligriminio žygio iš Raseinių dalyviai, giedojo jungtinis Kauno I dekanato choras, vadovaujamas Vitos Vaitkevičienės. Šiai šv. Mišių aukai jaunuoliai buvo surašę savo asmeniškas intencijas (beje, be kitų, minėta ir Lietuvos krepšininkų sėkmė). „Dėkokime Dievui, kad gimėte laisvoje Lietuvoje“, – sakė  jaunimą, Jaunimo centrų šiltai sveikinęs ir liturgijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius, kvietęs melstis ir už roko operos „ Prisikėlęs“ kūrėjus bei atlikėjus (opera parodyta sakralioje aikštėje 20 val.).  

 

 

 

 

 

 

Ganytojas jaunimui kalbėjo apie atgailą – be jos negali būti tikro žmogaus ir tautos išsilaisvinimo. „Mielas jaunime, būk drąsus plaukti prieš srovę. Turėti drąsos keisti gyvenimą. Pasakyti „ne“, kai siūlys išgerti, – sakė ganytojas. – Lietuvos ateitį gali kurti tik blaivus jaunimas“ (išsamiai žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1582).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 40902 , el. p. info@kn.lcn.lt