siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 12 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio šventimas Šiluvoje. PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
Paskelbta: 2010-09-12

Rugsėjo 12-ąją, vasariškai saulėtą ir šiltą sekmadienį, Padėkos už laisvę šventę Šiluvoje, minint Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį, šventė tūkstančiai piligrimų. Jie tądien, panašiai kaip 2008-aisiais, švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų, ypač gausiai užpildė sakraliąją aikštę ir jos prieigas dar gerokai prieš pagrindinę Eucharistijos liturgiją, kuriai vadovavo Lietuvos vyskupai.

 

 

 

 Iki šios iškilmingos liturgijos laisvės mintimi ir jos intencijomis – prašant Dievo malonės kaip dovaną priimti gyvenimą, dėkojant už atpirkimą ir maldaujant dvasinio atsinaujinimo Tėvynei – buvo meldžiamasi nuo ryto Kauno I dekanato kunigų aukotose šv. Mišiose. 10 val. Bazilikoje joms vadovavęs prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pamoksle tautos dvasinį atsinaujinimą susiejo su krikščionio ištikimybe Kristui ir dangiškajai Motinai, su ištikimybe savo tautai, moralinėms vertybėms.

Kaip krikščioniškai suprasti laisvę, liturginėje katechezėje prieš pagrindines iškilmes aptarė kun. Kęstutis Kėvalas. Jis priminė izraelitų išlaisvinimą iš Egipto nelaisvės ir šį Dievo stebuklą prilygino be ginklų sugrąžintai Lietuvos laisvei; betgi mes, taip pat kaip izraelitai, tebegyvename pavojuje atkristi į nelaisvę, pasiduodami moralinei, netvarkai, priklausomybėms – tai tampa asmeninės, ekonominės ir politinės nelaisvės priežastimi. Jėzus Kristus skelbė Dievo Karalystės žinią, jam laisvė reiškė vykdyti Tėvo valią. „Krikščioniška laisvės prasmė – priklausyti Kristui“, – sakė kun. K. Kėvalas, pabrėždamas, jog kuo stipresnė ši priklausomybė, tuo tikresnė laisvė, tuo didesnė joje besiskleidžianti meilė artimui; su Kristumi tegalima pasipriešinti ir naujosioms šiuolaikinės vergystės formoms.

 

 

 

 12 val. prie altoriaus aikštėje priešais Baziliką prasidėjo iškilminga Eucharistijos liturgija. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jos pradžioje pasveikino visus atvykusius į Šiluvą švęsti Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejaus, dėkoti Viešpačiui už laisvę įsipareigojant atsakingai jos sąlygomis kurti Tėvynės ateitį. Ganytojas pasveikino į iškilmes atvykusius Apaštalų Sosto nuncijų arkivyskupą Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupą kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kaišiadorių vyskupą Juozą Matulaitį, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Joną Ivanauską, taip pat kitus garbingus svečius – LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių, ES Parlamento narį prof. Vytautą Landsbergį, LR Seimo narius, Kauno miesto merą Andrių Kupčinską, Raseinių merą Petrą Vežbavičių, Šiluvos seniūną Vygaudą Šeimį ir kitus valdžios žmones, visus gausius piligrimus, į Šiluvą suvažiavusius iš įvairių Lietuvos vietų.

 

 

 

 „Dėkoju Viešpačiui, kad šiandien čia, kai švenčiame Švč. M. Marijos Gimimo aštuondienio sekmadienį, galiu vienytis su jumis maldai ir padėkai Šiluvoje, kur yra gyvas tautinis ir religinis atminimas“, – sakė visus lietuviškai sveikindamas ir Šventojo Tėvo Benedikto XVI palaiminimą perduodamas apaštališkasis nuncijus arkiv. L. Bonazzi. Savo žodyje jis pakvietė įsiklausyti į du Šiluvos Marijos patarimus: 1) laisvės šaltinis yra jos parodytas Jėzus – „Avinėlis, kuris naikina pasaulio blogį“; 2) „kad būtum laisvas, mylėk savo tėvynę Lietuvą“; tam reikia savąjį „aš“ sujungti su „mes“, jaustis jos džiaugsmų ir nesėkmių dalyviais (išsamiai žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=444).

„Šiluvos Mergele Marija, padėk mums naudotis šia dovana laisvės, už kurią mūsų tėvai kovojo, net paaukodami savo gyvybę, kad negyventume užsisklendę egoizme, bet padėtume vieni kitiems su meile patarnauti. Todėl padėk mums dar labiau pamilti tavo Sūnų Jėzų, mūsų laisvės davėją, ir mylėti tėvynę ir jai tarnauti. To su tikėjimu vieningai prašome šio Eucharistijos aukoje“, – sakė jai vadovavęs arkiv. L. Bonazzi.

Eucharistiją celebravo vyskupai ir kunigai. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio, solistai Rita Preikšaitė ir Liudas Mikalauskas. Pamokslą pasakė arkiv. S. Tamkevičius.

 

 

 

 

 

„Šiandien mūsų giesmės, mūsų maldos, mūsų iškilmingas šv. Mišių šventimas šioje aikštėje – visa skirta Jėzui Kristui pagarbinti ir pagerbti jo Motinai, nusilenkti Viešpačiui ir už tuos, kurie jo nepažįsta ar net nekenčia. Pagerbdami Mariją šiemet dėkojame Dievui už Lietuvos laisvės dvidešimtmetį. Šis jubiliejus brangus kiekvienam doram lietuviui, net ir nepažįstančiam Jėzaus Kristaus, kaip prieš 400 metų jo nepažino daugelis mūsų tautiečių. Dėkojame Dievui už ilgai lauktą dovaną – Lietuvos laisvę, apmąstome ir darome sąžinės patikrinimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Ar nenutolome nuo pirmiesiems žmonėms paties Dievo parodyto laisvės kelio? Deja, pasak ganytojo, per 20 metų daugybė žmonių bandė taisyti Dievo nuorodas laisvam gyvenimui – nesąžiningai kraudamiesi turtus, girdydami tautą, skandindami ją neviltyje ir moraliniame purve, klaidindami ir trikdydami Lietuvos žmones.

 

 

 

 „Kas gali šiandien atgaivinti žmonių viltį?“ – klausė arkiv. S. Tamkevičius, kreipdamas mintis į Šiluvos Dievo Motiną, Laisvės Karalienę, užtarusią karštas maldas ir padėjusią išsaugoti viltį ir slogiausiais sovietų laikais. Ji, būdama Ligonių Sveikata, galinti išgydyti ir nuo sunkiausios ligos – vilties trūkumo.

„Čia, prie Šiluvos Marijos kojų, susigrąžinkime viltį – prašykime, kad ji padėtų išgyti nuo pesimizmo, desperacijos, kad būtume pilni optimizmo. Šią viltį parneškime į savo namus. Ši viltis leis mums gyventi, būti laimingiems, nebėgti iš tėvynės, kovoti su čia ir dabar esančiu blogiu ir kurti laisvos Lietuvos ateitį“, – užbaigdamas sakė arkivyskupas (išsamiai žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Baigiant švęsti Eucharistiją arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo nuncijui, vyskupams, broliams kunigams, diakonams, klierikams, piligrimų sielovadoje tądien tarnavusiems Kauno I dekanato kunigams; plojimais buvo palydėta padėka chorui ir solistams, jauniesiems savanoriams, be atlygio aštuonias dienas palaikantiems atlaidų tvarką ir rimtį. Ganytojas nuoširdžiai padėkojo Lietuvos televizijos ir radijo vadovams bei darbuotojams, Marijos radijui, kad už brangiąją laisvės dovaną drauge dėkoti galėjo ir daugiau Lietuvos žmonių.

Kai vyskupai suteikė visiems ganytojiškąjį palaiminimą, buvo pašventinti naujieji Rožinio Kančios slėpinių koplytstulpiai (aut. skulptorius prof. Czeslaw Dzwigaj) Šiluvos aikštėje.

Vakare šv. Mišiose prašyta Dievo stiprinti visų atsakomybę už žmogų ir gyvybę. Liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Pamokslą pasakė vysk. J. Ivanauskas. Giedojo Vadžgirio choras, vad. Linos Lukošienės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt