siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 13 ŠILINIŲ kronika: Policijos ir Priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena
Paskelbta: 2010-09-13

Rugsėjo 13-ąją, pirmadienį, dalyvauti Šilinių atlaiduose, švęsti Švč. M. Marijos Gimimo, dėkoti Viešpačiui už laisvą gyvenimą Tėvynėje atvyko Lietuvos policijos, Valstybinės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės apsaugos darbuotojai. Už juos ir jų šeimas vyskupai, kunigai bei visi tos dienos piligrimai meldėsi pagrindinėje Eucharistijos liturgijoje, vidudienį švęsdami ją sakralioje aikštėje. Gausiai dalyvavo ir Ukmergės krašto žmonės – šio dekanato kunigai, tikintieji, valdžios atstovai.

Eucharistijos šventimui tądien parengusią liturginę katechezę vedęs Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Aušvydas Belickas sakė: „Jėzus Kristus yra Eucharistijos steigėjas, jos palaikytojas ir dalyvis. Jis kartu su mumis švenčia Išganymo paslaptis, teikia mums naują gyvybę, palaiko savo tiesa ir padeda mums pagal ją gyventi.“ Katechezėje, be kita ko, pabrėžta, kaip svarbu vertai, atlikus atgailą, dalyvauti šv. Komunijoje, linkėta nuoširdžios, tikros, rimtą nusiteikimą liudijančios maldos.

Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, ją pradėdamas, sveikino visus Lietuvos valstybės viduje laisvei tarnaujančius pareigūnus bei jų vadovus – Lietuvos policijos generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną, LR Vidaus reikalų viceministrus Algimantą Vakariną ir Mindaugą Ladygą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių generolą Remigijų Baniulį, apskričių policijos ir priešgaisrinės apsaugos vadovus, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadą Vainių Butiną, Valstybės saugumo, specialiųjų tyrimų bei finansinių nusikaltimų tyrimų pareigūnus, visus VRM statutinių įstaigų vadovus ir darbuotojus.

Šv. Mišias drauge su arkivyskupu koncelebravo kun. A. Belickas, kun. Gintautas Kabašinskas, kiti dvasininkai, giedojo VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras (meno vad. ir dirigentas Algirdas Radzevičius).

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, kokia brangi lietuviams, kaip ir pasaulio katalikams, yra Marijos šventė tryliktomis dienomis. Jos ištakos – Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m. Fatimos Dievo Motinos skulptūrą dovanojo Lietuvai Airijos katalikai 8-ajame dešimtmetyje, kai dar nešėme okupacijos jungą. Panašią skulptūrą įsigijo Romoje 1955 m. studijavę lietuviai ir perdavė ją į JAV, kur ji paskui keliavo po lietuvių parapijas, meldusias laisvės Lietuvai. Kauno kurijoje saugoma tūkstančių jų žmonių už laisvę pasirašyta knyga. Šią Dievo Motinos skulptūrą, vėliau parvežtą į Lietuvą, savo rankomis vainikavo popiežius Jonas Paulius II per viešnagę Šiluvoje.

„Laisvė iškovota be ginklų. Kad sugriuvo melo imperija, turime nusilenkti Dangui ir Dievo Motinai“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, kokie svarbūs yra pareigūnai, šiandien pašaukti ginti laisvę ne nuo išorės priešų, bet nuo neatsakingų žmonių, ginti dorą žmogų, o nedorajam – statyti užkardas. Pasak ganytojo, Bažnyčia taip pat prisideda prie šios tarnystės – ji šimtmečiais kloja pagrindus žmonių sąžinei. „Be Dievo neįmanoma gerbti žmogaus“, – perspėta pamoksle, atkreipiant dėmesį, jog pagarba Dievui, Dekalogui reiškia ir pagarbą moralinei tvarkai, valstybės įstatymams. Ganytojas paragino pareigūnus kasdien skirti laiko maldai, kad, nuolat susidurdami su nusikaltusiais, neužkietintų savo širdžių, išsaugotų dvasinę pusiausvyrą, atsilaikytų prieš gundymus nesąžiningai atlikti savo pareigas. „Juk kiekvienas Dievo įsakymo nesilaikymas atsigręžia prieš mus pačius“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Užbaigiant Eucharistijos šventimą žodį taręs Lietuvos policijos generalinis komisaras V. Telyčėnas pasidžiaugė aktyviu Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimu, sielovada besirūpinančiais kunigais, visų dalyvavusiųjų pareigūnų vardu padėkojo už bendrą maldą Šiluvoje.

Arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo broliams kunigams – ir aukojusiems šv. Mišias, ir tarnavusiems klausyklose, dėkojo chorui ir orkestrui (beje, paskui gražiai atlikusiems Lietuvos himną), visiems pareigūnams. Ganytojas taip pat kreipėsi į policijos darbuotojus, prašydamas, kad jie rimtai rūpintųsi išnaikinti nelegalią prekybą alkoholiu, tiesiog nuodijančią Lietuvos žmones.

Daug atvykusių į Šiluvą žmonių siekia pilnutinai dalyvauti atlaiduose, susitaikyti su Dievu, priimti Komuniją ir pelnyti atlaidų malones. Piligrimams išpažinties ir kitus patarnavimus tądien teikė Ukmergės dekanato kunigai. Jie taip pat aukojo šv. Mišias Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje, kviesdami piligrimus, be savų, asmeniškų intencijų, prašyti malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių akyse, dėkoti už gailestingumo malonę, kuri teikiama per Atgailos sakramentą. Vienos šv. Mišios buvo aukojamos už Ukmergės dekanatą. Vakaro šv. Mišiose bus meldžiamasi už suklydusius, kad ir jie grįžtų į prasmingą gyvenimą.

Į Šiluvą atvykstantys piligrimai gausiai lanko Apsireiškimo koplyčią su jos pasirodymą menančiu akmeniu ir Švč. M. Marijos Gimimo baziliką su garsiu maloninguoju Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu Didžiajame altoriuje, nurimsta maldai Ligonių Sveikatos koplyčioje priešais Švč. Sakramentą.

Norintys geriau pažinti Šiluvą, jos įstabiąją istoriją kviečiami aplankyti Šiluvos muziejų, pažiūrėti kasdien Kultūros namuose 14 val. rodomą filmą apie Šiluvą. Ją geriau pažinti ir pamilti, savo dvasią atgaivinti ir pakelti Dievop piligrimui gali padėti ir tinkama literatūra, platinama atlaiduose krikščioniškų leidyklų ir spaustuvių. Tai Šiluvos piligrimo vadovas, Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas, Šiluvos piligrimo maldynėlis, profesionalaus menininko Gintaro Česonio kalendorius, padėsiantis gyventi Šilinių nuotaika ir dvasia nuo atlaidų iki atlaidų, taip pat reprezentacinis albumas „Kauno arkivyskupijos bažnyčios“, katalikiškas mėnraštis šeimai „Artuma“ , Magnificat“ ir kt.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025el. p. info@kn.lcn.lt