siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 12 Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimo žodis Padėkos už laisvę šventėje
Paskelbta: 2010-09-14

Brangūs broliai ir seserys, visus jus broliškai sveikinu.

 

Dėkoju Viešpačiui, kad šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo šventės aštuondienio sekmadienį, vėl galiu vienytis su jumis maldai ir padėkai čia, Šiluvoje – toje vietoje, kuri yra gyvas Lietuvos religinės ir tautinės istorijos atminimas.


Dėkoju jūsų Arkivyskupui Jo Ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui, kuris pakvietė mane vadovauti šiai Eucharistijai. Jis paskui mums pasakys homiliją. Sveikinu jūsų mylimus ganytojus: kardinolą Audrį Juozą Bačkį bei Kaišiadorių, Telšių, Panevėžio, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupus. Sveikinu jūsų kunigus, diakonus, seseris vienuoles, seminaristus.

 
Ypač nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tikintieji, ir visiems jums atnešu Šventojo Tėvo Benedikto XVI tėvišką meilę, rūpestį ir palaiminimą. Šios didelės ir tikros šeimos, kuri yra Bažnyčia, bendrystėje Popiežius Benediktas XVI yra su mumis. Savo žodžiu, savo malda, savo kasdieniu pavyzdžiu jis mus palaiko, tad ir mes remkime jį, atliekantį Bažnyčios Ganytojo pareigas, savo meile, savo ištikimybe jam ir savo malda. Ypač melskime už jo vizito Anglijoje, kuris prasidės už keleto dienų, sėkmę.


Brangūs bičiuliai, šiemetinė Šiluvos šventė yra skirta Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dvidešimtmečio paminėjimui.
Šia proga Šiluvos Dievo Motina, kuri stebuklingame paveiksle rodo laiminantį Jėzų, nori mums duoti du motiniškus patarimus.


Pirmiausia ji mums sako: jei nori būti laisvas, klausyk mano Sūnaus Jėzaus. Tikroji laisvė visų pirma yra “vidinė laisvė”, kitaip sakant, sugebėjimas atsispirti blogiui, nuodėmei, egoizmui – visam tam, kas gimdo blogybes, kankinančias mūsų visuomenę. Mūsų laisvės šaltinis yra Jėzus, Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes (plg. Jn 8, 36). Tik tada, kai esame laisvi nuo vidinio blogio, mes tampame pajėgūs užmegzti tarpusavyje pagarbos ir meilės ryšius ir kartu statyti broliškus namus, kurių visi trokštame ir kuriuos vadiname Lietuva.


Todėl antrasis patarimas, kurį mums duoda Šiluvos Mergelė Marija, yra šis: jei nori būti laisvas, mylėk savo tėvynę Lietuvą. Kaip žinome, būti lietuviu, tai ne vien tik gyventi Lietuvoje. Gyvenamoji vieta yra būtina sąlyga, bet to nepakanka. Tikrais lietuviais tampame tada, kai gyvename tuo, kuo gyvena Lietuvos širdis. Tam reikia “mąstyti daugiskaita”, sujungiant savo “aš”, kaip individas, su “mes”, kaip lietuvių tauta, kol pajusime, kad tautos problemos tampa mūsų asmeniniais rūpesčiais. Reikia pasijusti savo tautos džiaugsmingų ir liūdnų įvykių, jos pasiekimų ir nesėkmių dalyviais, tarsi tai būtų mano asmeniniai reikalai. Reikia negailint laiko stengtis savo šalį padaryti geresnę ir gražesnę. Reikia mylėti savo Tėvynę.


Šiluvos Mergele Marija, padėk mums naudotis šia dovana – laisve – už kurią mūsų tėvai kovojo net paaukodami savo gyvybę, kad negyventume užsisklendę egoizme, bet padėtume vieni kitiems, su meile vienas kitam patarnaudami (plg. Gal 5, 13). Todėl padėk mums dar labiau pamilti Tavo Sūnų Jėzų, mūsų laisvės davėją, ir mylėti savo Tėvynę bei jai tarnauti. To su tikėjimu visi vieningai prašome šioje Eucharistijoje, o dabar nuolankiai išpažinkime savo nuodėmes.