siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 14 ŠILINIŲ kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Paskelbta: 2010-09-14

Rugsėjo 14–oji, švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Šilinių atlaiduose buvo skiriama Ligonių ir medicinos darbuotojų dienai. Daug medicinos darbuotojų – gydytojų, slaugytojų, įvairias negalias ir ligas kenčiančių žmonių, juos lydinčiųjų asmenų atvyko tądien prašyti Marijos, nuo seno Šiluvoje tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimo savo varguose, kančiose ir rūpesčiuose. Dalyvauti Šilinėse, kuriose šiemet dėkojama Dievui už Lietuvos laisvę, atvyko Kauno medicinos universiteto klinikų, Raudonojo Kryžiaus ligoninės, Krikščioniškųjų gimdymo namų, kitų gydymo, sveikatos priežiūros įstaigų administracijos ir personalo atstovų, Maltos ordino, Lietuvos piligrimystės paramos ir labdaros fondo narių. Atvyko Kaišiadorių vyskupijos ganytojas su būriu šios vyskupijos kunigų, Raseinių valdžios žmonių, šio dekanato tikinčiųjų, kunigų, šią dieną patarnavusių maldininkų sielovadai. Marijos radijo klausytojai ir šią, ir kitas atlaidų dienas per šio radijo transliacijas taip pat galėjo pasijusti Šilinių dalyviais ir vienos tikinčiųjų šeimos nariais.

Liturginę katechezę aikštėje priešais Baziliką vedė ir apie kančią krikščionio gyvenime kalbėjo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Pasak jo, kančia lydi kiekvieną žmogų, kad ir kokių jis būtų įsitikinimų ar tikėjimo. Krikščioniui kančia yra tai, kas atveria jam akis, leidžia geriau suprasti ir save, ir kitus – jei tik ji paaukojama Dievui, priimama kaip turinti prasmę, nėra žlugdanti ir naikinanti. „Visada, kai kenti, su tavimi kenčia Kristus. Kristui tavo kančia visada yra jo kančia“, – sakė kun. E. Murauskas. Katechezėje pabrėžta: Dievas pripildo savo meilės, kad pajėgtume mylėti ir pereiti savo gyvenimo sunkumus nepraeidami ir pro kito kančią, – tik mes kartais nesileidžiame būti Dievo apkabinami, jo perkeičiami.

„Tegul Viešpats pagydo mūsų vidų, kad išgytų ir mūsų išorė“, – kviesdamas piligrimus Loreto Dievo Motinos litanija pradėti Eucharistijos šventimą, linkėjo kun. Artūras Kazlauskas, kasdien pasveikinantis atlaidų dalyvius, jiems teikiantis reikalingą informaciją ir padedantis geriau suprasti liturgiją bei tinkamai joje dalyvauti. 

Vidudienį, kaip ir kasdien, prasidėjusiai iškilmingai Eucharistijos liturgijai už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kelios dešimtys dvasininkų. Giedojo jungtinis choras, dirigavo Vita Vaitkevičienė.

„Didžiai džiugu jus matyti visus, taip gausiai susirinkusius. Tai rodo, kokia brangi mums ši diena“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, pradėdamas pamokslą  ir primindamas, jog kryžius ir kančia yra neatskiriama kiekvieno žemės keleivio dalia. Tik Kristaus kryžius – vienintelis kelias, pasak ganytojo, kai aplink tiek daug kančios, sudaužytų gyvenimų, apleistų, sugniuždytų, priklausomybių varginamų žmonių. Turime priimti savo gyvenimo kryžių, taip pat priimti ir pagalbą – Dievo ir žmonių, turime galvoti, ar nesame kitų kančios priežastis – sakyta pamoksle. Ganytojas paragino dar giliau pažvelgti į Kristaus kančios slėpinį – jis kviečia žmogų atsižadėti. Tai reiškia atsižadėti ne talentų, sugebėjimų, bet savo kančių ir ligų priežasties – savimeilės, gobšumo, nevaldomų aistrų, begalinių norų, netgi klaidingai suprantamos meilės sau. „Dievo žodis yra ta nuolatinė Dievo šviesa, jo galybė ir malonė, kuri mus keičia, – sakė vysk. J. Ivanauskas. – O Viešpaties Kryžius – tas, kuris priglaudžia ir pakelia.“

Užbaigdamas liturgiją ir dėkodamas jos dalyviams, arkiv. S. Tamkevičius taip pat tarė paguodos žodį sergantiems ir kenčiantiems. Ganytojas paragino juos aukoti savo kančias už žmones, kurie nepažįsta Dekalogo, sakydamas: „Jūs esate arčiausiai prie Viešpaties ir jo kryžiaus. Tai ir dovana, ir ženklas, kad Viešpats leidžia būti jo talkininkais gelbėjant pasaulį.“

Ligoniams vyskupai ir kunigai paskui suteikė asmeninį maldos palaiminimą.

Kitu metu švenčiamoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi, kad Švč. M. Marija išmokytų kentėjimus aukoti Kristui, dėkojama Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones. 10 val. šv. Mišiose Bazilikoje malda sustiprinti Raseinių dekanato kunigai ir tikintieji.

Vakare, 18 val., šv. Mišiose bus meldžiamasi už siekiančius išsivaduoti iš priklausomybių ir jų šeimas.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 el. p. info@kn.lcn.lt