siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 15 Kunigų diena užbaigti didieji Šilinių atlaidai Šiluvoje
Paskelbta: 2010-09-15

Rugsėjo 15-ąją Kunigų diena Šiluvoje buvo švenčiama Švč. M. Marija Sopulingoji ir užbaigiamas Šilinių atlaidų aštuondienis. Joje dalyvavo per 100 dvasininkų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų, kiti maldininkai, kurie, kaip ir kasdien, neretai atvyksta į atlaidus ne tik pavieniui, bet ir organizuotai, su savo darbo, maldos, mokymosi, parapijų ir kt. bendruomenėmis. Atvyko Jurbarko krašto valdžios atstovų bei tikinčiųjų, sielovadinius patarnavimus teikė Jurbarko dekanato kunigai. Švęsdami šv. Mišias tądien kunigai ragino melstis už Jurbarko dekanato kunigus ir tikinčiuosius, prašyti malonių krikščioniškai gyventi ir ištikimai skelbti Evangeliją, dėkojo už Kunigystės sakramentu teikiamas malones.

Gausiems iškilmingos Eucharistijos liturgijos dalyviams katechezę vedęs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius priminė Ligonių patepimo sakramento dvasinę vertę. Pasak dvasininko, tikintieji per mažai brangina šį sakramentą, netgi vengia jo, per mažai jį pažindami. „Liga leidžia žmogui suprasti, kad gyvybė nėra jo nuosavybė. Bažnyčia, teikdama šį sakramentą, tęsia Jėzaus rūpinimąsi ligoniais“, – sakė mons. V. Grigaravičius, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas taip teikia savo pagalbą, stiprina ir gelbėja.

Pradėdamas Eucharistijos šventimą už vyskupus, kunigus, klierikus ir jų ugdytojus, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė melstis, kad Viešpats laimintų visus Lietuvos kunigus, jų tarnystę ir į ją pakviestų daug jaunų žmonių. Koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, atvykęs į Šiluvą su vyskupijos dvasininkais, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, per 80 kunigų. Giedojo Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios sumos choras (vadovas Aloyzas Žilys, vargonininkas Gintaras Pucas) .

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Mariją, ištikimai stovėjusią po Sūnaus kryžiumi, ir tik vieną ten buvusį mokinį Joną – jam, visai Bažnyčiai ir visiems, pasiryžusiems būti ištikimais Jėzaus misijos vykdytojais, skirti Jėzaus žodžiai: „Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27). Įvairaus amžiaus, tarnystės patirties kunigus ar dar besirengiančius arkivyskupas kvietė dėkoti už laisvę ir kunigystės dovaną, kuri skirta ne asmeniui, bet visai Bažnyčiai.

Pamoksle ganytojas aptarė vieną kunigo tarnystės uždavinį – padėti žmonėms tapti laisviems (plg. šv. Pauliaus Laišką galatams: „Kristus mus išvadavo kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!“;  Gal 5, 1 ), o laisvė neatskiriama nuo tiesos.

„Tikras Kristaus kunigas yra tas, kuris skelbia tiesą ir gyvena tiesoje“, – pabrėžta pamoksle. Pasak ganytojo, tai reiškia atmesti sąžinės kompromisus ir savo gyvenimą tvarkyti pagal tiesą. Tiesa sunki, už ją tenka grumtis – net ir kunigams. Gyventi tiesoje ypač sunku posovietinių laikų žmonėms, tada neatlaikiusiems ir gyvenusiems dvilypį, veidmainišką gyvenimą; verti pagarbos tik nuolankiai pripažinę, jog klydo – betgi kiek tokių esama: daugeliui dar reikia nusimesti melo jungą. Ganytojas apgailestavo, jog buvo kunigų, laiku nepaskatinusių tokių žmonių atgailos, nepadėjusių iš tiesų atsikratyti melo, ir sakė: „Atgaila nėra lengva. Viešos nuodėmės turi būti viešai apgailėtos ir kiek įmanoma viešai atitaisytos. “

„Pagyti galima tik pradėjus gyventi tiesoje. Tam pašauktas ir kunigas – jo paties gyvenimas turi būti labai tiesus. Geras kunigas toks pat ir prie altoriaus, ir tada, kai jo niekas nemato. Bažnyčiai padaroma labai didelė žaizda, jei į kunigo gyvenime įsiviešpatauja melas“, – pabrėžta pamoksle, primenant, kad atgailai už neištikimybę Evangelijai, jei ji reikalinga, skatina ir popiežius Benediktas XVI.

„Marija yra gyvenimo tiesoje pavyzdys. Marijos gyvenime nebuvo nei mažiausios netiesos. Jos gyvenimas buvo pilnas Dievo dvasios. Todėl Amžinasis Žodis, Dievo Sūnus, joje galėjo įsikūnyti ir tapti mūsų broliu ir gelbėtoju“, – užbaigdamas sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Dėkodamas broliams vyskupams, kunigams, chorui, visiems Šiluvos piligrimams, arkiv. S. Tamkevičius taip pat pranešė džiugią žiną, kad 2013-aisiais bus minimas Žemaičių krikšto jubiliejus. Pasak ganytojo, dar okupacijos sąlygomis vykęs Lietuvos krikšto jubiliejaus paminėjimas buvo labai varžomas, tad ši šventė drauge bus ir visos Lietuvos krikšto deramas paminėjimas, o ją švęs ypač Telšių vyskupija ir visos Lietuvos tikintieji.

18 val. vakaro šv Mišiose dėkota Dievui už malones, patirtas atlaidų metu. Giedojo Radviliškio jaunimo choras, vad. Aurelijos Šakenienės. Šilines savo pamoksle arkiv. S. Tamkevičius pavadino Šiluvos Marijos mokykla, mokiusia būti ištikimiems Dievui, suprasti, kad laisvės dovana brangi kaip pats gyvenimas, o savo vargus dėti prie Kristaus kryžiaus.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo broliams kunigams, diakonams, seminaristams, Šiluvos parapijai, chorams, Marijos radijui, agapes rengusioms šeimininkėms, aukotojams, geradariams, prisidedantiems, kad Šiluva kasmet būtų gražesnė, visiems atlaidų dalyviams (jiems šiais metais buvo išdalyta 25 tūkst. komunikantų).  20-čiai talkinusių savanorių ganytojas įteikė albumus „Kauno arkivyskupijos bažnyčios“. Plojimais buvo pasveikinti studijas parengiamiajame seminarijos kurse Šiluvoje pradedantys šeši jaunuoliai, pakviesta juos lydėti malda.

 

 

 

 

 

Pamaldos baigtos procesija su Švč. Sakramentu į Apsireiškimo koplyčią.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025(37) 409025,
el. p. info@kn.lcn.lt