siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 12 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2010-12-13

Gruodžio 13-ąją, kaip ir kiekvieno mėnesio 13 d., žiemos šaltuko nepabūgę piligrimai Šiluvoje šventė Marijos dieną. 12 val. šv. Mišioms Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiti dvasininkai. Tądien piligrimams sielovados patarnavimus teikė Kėdainių I dekanato kunigai. Pamaldas kaip visad transliavo Marijos radijas, suteikęs galimybę jose drauge dalyvauti savo klausytojams. Arkivyskupo paraginimu šv. Mišiose buvo meldžiamasi, kad visi tinkamai pasirengtų Jėzaus Kristaus Gimimo šventei, susitaikydami su Dievu ir vieni kitais.

„Kiekvienas pakrikštytasis turi siekti šventumo“, – sakė pamokslą pradėdamas ir apaštalo Pauliaus mintį iš Laiško efeziečiams primindamas arkiv. S. Tamkevičius. Ganytojas ir pakvietė Marijos mokykloje svarstyti šventumo klausimą. Buvo primintas Ievos gundymas ir pirmųjų tėvų žengtas pirmasis klaidingas žingsnis – neklausyti Dievo, ir šį žingsnį visais amžiais žmonija nuolat kartoja. Žmogui, kaip sakyta pamoksle, atrodo, kad jis bus laimingesnis, neklausydamas Dievo, betgi to vaisiai labai skaudūs. Šiandien tai ištisa mirties kultūra, raginanti žmogų paklusti tik savo norams, o ne klausyti 10 Dievo įsakymų.

Atsakymą, kaip elgtis žmogui, pasak ganytojo, duoda Švč. Mergelė Marija – „jos gyvenime nebuvo nei vieno momento, kad būtų ištarusi Dievui „ne“ , netgi lydėdama Sūnų prie kryžiaus.

„Jėzaus Motina žvelgia į mus taip, kaip Dievas pažvelgė į ją, ji - nuolankioji Nazareto Mergelė - yra nereikšminga pasaulio akimis, tačiau išrinkta ir brangi Dievo akimis. Kas geriau už ją žino, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, kad gali net blogį paversti gerumu. Tai Nekaltai Pradėtosios Marijos vilties žinia mums: ir mūsų likimas yra tapti šventiems, kaip mūsų Dievas Tėvas, būti be dėmės, kaip mūsų brolis Jėzus Kristus, būti mylimais vaikais, sudarančiais vieną didelę šeimą, nes Dievas yra vienas, visų žmonių Tėvas“, – šiuos ir kitus popiežiaus Benedikto XVI žodžius, pasakytus švenčiant šiemetines Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes Romoje, pacitavo arkiv. S. Tamkevičius, pakviesdamas siekiančius šventumo geriau įsižiūrėti į Mariją. Juk tikrasis pamaldumas Marijai – ne tik ištikima Rožinio ar litanijos malda, bet ir sekimas jos pavyzdžiu rūpinantis vykdyti Dievo valią, kaip tai darė ji.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo vilties, ramybės būsimųjų švenčių proga, taip pat vidinio džiaugsmo, kad esame vienybėje su Viešpačiu ir turime Mariją, kuri yra Motina, niekados mūsų neapleidžianti.

Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas svetingai  pakvietė sužvarbusius maldininkus į Jono Pauliaus II namus pažadėdamas pavaišinti karšta arbata.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt