siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 03 13 Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė. „Dievo maloningumas tikrai labai didelis.“
Paskelbta: 2011-03-14

Kovo 13-ąją, sekmadienį, Marijos dieną Šiluvoje šventė gausus būrys Kauno I dekanato tikinčiųjų bei piligrimų, atvykusių iš tolimesnių Lietuvos vietų. Pagrindinei Eucharistijos liturgijai Šv. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti dvasininkai. Giedojo Kauno sakralinės mokyklos choras „Pastoralė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.

Arkivyskupo paraginti į Šiluvą atvykę piligrimai bei šv. Mišiose dalyvaujantys Marijos radijo klausytojai meldėsi, kad kuo daugiau žmonių ne kritikuotų, peiktų, bet patys rūpintųsi savo gerais darbais kurti gyvenimą Lietuvoje. Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas pakvietė melstis ir šio radijo klausytojų intencijomis bei tomis, kurias surašė savaitgalį Šiluvoje vykusių jaunimo rekolekcijų „Jaunimas susitinka Kristų“ dalyviai.

Pamokslą pasakęs Vilkaviškio vyskupas R. Norvila atkreipė dėmesį į vieną po kitos metų pradžioje minimas mūsų tautai ir valstybei reikšmingas istorines datas: Sausio 13-ąją, Vasario-16-ąją ir Kovo 11-ąją. Jos primena gausias tėvynės laisvei, būsimų kartų gerovei pasiaukojusias asmenybes, kurios skatina ir mus ką nors gero nuveikti. Pasak ganytojo, žvilgsnis į praeitį gali daug ko pamokyti – nežiūrint to meto sunkumų, žavimės susitelkimu, dvasine stiprybe, vienybe, pasiaukojimu.

Pamoksle apgailestauta, kad primiršus tikėjimą, moralę, kilnesnius siekius padaugėjo susvetimėjimo, egoizmo; tai lyg koks virusas, susargdinęs nepasitenkinimu, kritiškumu.

„Ko gero, tapome panašūs į išrinktąją tautą, kuri 40 metų klajojo po dykumą, kad atrastų savo tapatybę, išplaukiančią iš ryšio su Dievu“, – sakė vysk. R. Norvila, atkreipdamas dėmesį, jog daugybė šiandienos problemų kyla iš žmogaus vidaus, o ne iš šalies raidos procesų. Pasak ganytojo, nei sąžiningumo, nei padorumo, nei geranoriškumo nesubrandinsime teisės normomis, nenupirksime už jokius savus ar europietiškus pinigus – tai išauga iš tikėjimo brandos, iš bendrystės su Dievu.

„Šie metai Lietuvoje – Dievo Gailestingumo metai. Jie mums suteikia naujų impulsų, naujų vilčių ir naujų galimybių. Todėl pradedant gavėnią norisi raginti geriau pažinti mums taip svarbų Dievo gerumą, gailestingumą žmogui, duodantį galimybę suklydus pasitaisyti. Dievo maloningumas tikrai labai didelis. Tai galimybė ne tik atskiram žmogui, bet ir mūsų kraštui“, – sakė vysk. R. Norvila, drauge paragindamas šiemet jautriau išgyventi bendrą atsakomybę už savo šalį, tikintiesiems būti drąsesniems ir ginti gerus dalykus, nesibijant būti atstumtiems ar išjuoktiems.