siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 03 25 Viešpaties Apreiškimo iškilmė Šiluvoje. Marijos radijo paaukojimas Gailestingajai Dievo meilei
Paskelbta: 2011-03-25

Kovo 25 dieną, 12 val. Šiluvos bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija buvo švenčiama Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmė .

Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, kiti dvasininkai. Eucharistiją pradėdamas ganytojas pakvietė šios ypač brangios visiems krikščionims iškilmės dieną savo maldoje prisiminti ir skaudžią tautai datą – prieš 62 metus 1949-aisiais į Sibirą tądien buvo ištremti 29 tūkst. lietuvių (vien vaikų – 9 tūkst.).

Eucharistijos liturgijoje taip pat buvo meldžiamasi ir už Marijos radiją, jos darbuotojus, savanorius, klausytojus. Liturgijos pabaigoje Marijos radijas buvo paaukotas Gailestingajai Dievo meilei.

Savo pamoksle arkivyskupas atkreipė dėmesį į dvi mūsų tautai ypač svarbias, kovą švenčiamas šventes – Kovo 11-ąją ir Viešpaties Apreiškimą – didįjį Viešpaties ženklą, skelbiantį apie pasaulio gelbėtojo pirmuosius žingsnius žmonijos istorijoje. Pamoksle paraginta įsimąstyti į pasaulio istorijai nepaprastai svarbią Apreiškimo sceną ir Marijos ištartą „taip“.

„Viešpaties Apreiškimas buvo ženklas gailestingosios Dievo meilės, pasilenkusios prie nuodėmingo ir silpno žmogaus, kad jį prikeltų iš žemės dulkių ir apgaubtų šventumu. Ši Viešpaties Apreiškimo iškilmė pirmoji proga pamąstyti, kiek daug mums laimėjo Marija. <...> Marija laimėjo mums Dievo meilę ir gailestingumą“, – sakė ganytojas.

Pamoksle buvo padėkota Marijos radijo darbuotojams, savanoriams, visiems, kurie prisideda, kad šis radijas pasiektų kiekvienus namus, o ypač tuos, kuriems labai reikia Dievo gailestingumo.

Gailestingajai Viešpaties meilei arkivyskupas paragino pavesti ir visus daugiau kaip 4-iais tūkstančiais vagonų ištremtuosius iš Lietuvos 1949-aisiais ir iš ten negrįžusius, taip pat ir tuos, kurie dalyvavo šioje akcijoje (21 tūkst. sovietų karių, 19 tūkst. stribų), kad Dievas ir jiems būtų gailestingas.

Užbaigiant Eucharistiją arkivyskupas perskaitė Marijos radijo Pasiaukojimo Gailestingajai Dievo meilei maldą (pagal šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę), ja drauge meldėsi Marijos radijo darbuotojai. Pasiaukojimo maldą pasirašė arkiv. Sigitas Tamkevičius, radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas ir administratorė Lina Rožukaitė.