siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 04 13 Marijos diena Šiluvoje. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė. „Radikaliau priimti Kristų į savo gyvenimą.“
Paskelbta: 2011-04-13

Balandžio 13-ąją, trečiadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Šią dieną surengta Ukmergės dekanato piligriminė kelionė, tad į šventovę atvyko gausus būrys šio dekanato kunigų ir tikinčiųjų.

Eucharistijos liturgijai bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų.

Arkivyskupo paraginti, piligrimai meldėsi vieni už kitus, kad tinkamai per gavėnią pasirengę drauge su Bažnyčia, dvasiškai atsinaujinę sutiktų šv. Velykas. Tikintieji buvo paraginti pasimelsti ir už naujuosius miestų savivaldos vadovus, kad jie gerai tarnautų žmonėms.

Arkivyskupas savo pamoksle atkreipė tikinčiųjų dėmesį į gavėnios metą, kuris tarsi katechumenato kelias leidžia krikščioniui keliauti tikėjimo kelionę į Viešpaties ir savo pačių dvasinį prisikėlimą. Pasak ganytojo, šis metas skirtas paauginti savo meilę artimui ir Dievui, radikaliau priimti Kristų į savo gyvenimą, labiau nukreipti žvilgsnį nuo savęs į kitą, naujai pamatyti savo laiką ir atrasti jame maldos svarbą, sumažinti savo silpnybes. Ganytojas palinkėjo tinkamai nukeliavus gavėnios kelionę bei padedamiems Sopulingosios Dievo Motinos sulaukti šviesaus Prisikėlimo ryto (išsamų tekstą žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=288&pg=1 ).

Užbaigiant liturgiją ir prieš suteikiant jos dalyviams, taip pat ir Marijos radijo klausytojams ganytojiškąjį palaiminimą arkivyskupas pranešė, kad gegužės 13 d. Šiluvoje bus meldžiamasi už naująjį palaimintąjį Joną Paulių II, pasidžiaugė, kad popiežiaus paminklas jau puošia sakralinę aikštę Šiluvoje, padėkojo visiems, kurie prisidėjo šį paminklą pastatant.  

Tądien būrelis Ukmergės parapijų tikinčiųjų, pasiaukodami Šiluvos Dievo Motinai ir pasiryždami vykdyti Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos įsipareigojimus, tapo šios draugijos nariais. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba