siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 05 13 Marijos diena Šiluvoje. Kėdainių dekanato piligriminė kelionė. „Tautos Žvaigžde, melski už mus.“
Paskelbta: 2011-05-13

Gegužės 13-ąją Šiluvoje šventė ir už Lietuvą meldėsi gausus būrys piligrimų iš įvairių Lietuvos kampelių. Tarp jų buvo ir Kėdainių dekanato piligrimai (giedoti šv. Mišiose atvyko ir chorai – Kėdainių Šv. Juozapo ir Josvainių parapijų), Raseinių valdžios žmonės. 

Vidudienį Eucharistijos liturgijai aikštėje priešais Baziliką vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, įvairių vyskupijų kunigai. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas – jo aukotojų intencijomis meldėsi šio radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas.

Šias šv. Mišias koncelebravo ir keli Kauno arkivyskupijos kunigai, švenčiantys įvairias kunigystės sukaktis. Arkivyskupas paragino melstis už 40 metų kunigystės sukaktį mininčius prel. Vytautą Steponą Vaičiūną OFS, kun. Antaną Milašių, 30 metų kunigystės sukaktį – mons. Adolfą Grušą, kun. Joną Raudonikį, kun. Juozą Kaknevičių, 20 metų kunigystės sukaktį – kun. Kęstutį Rugevičių, kun. Arvydą Kasčiukaitį, kun. Juozą Čičirką.

Pamokslą pasakęs arkivyskupas S. Tamkevičius priminė Švč. M. Marijos apsireiškimą Fatimoje mėnesių tryliktomis dienomis 1917 metais. Šis įvykis, taip pat 1976 m. Airijos ir Anglijos bažnyčiose pradėta Fatimos Marijos statulėlės kelionė ir šių šalių katalikų malda už Lietuvą, vyskupo Juozo Žemaičio MIC po šešerių metų statulėlės parvežimas į mūsų tėvynę sovietmečiu davė pradžią Marijos dienų Šiluvoje tradicijai, kuri gyvai palaikoma iki šiolei.

„Sovietinė valdžia leido statulėlę laikyti tik Šiluvoje, mat bijojo, kad Lietuvoje neatsirastų dar viena vieta, į kurią trauktų piligrimai. Nuo tada kiekvieno mėnesio 13-oji diena pamažu tapo piligrimų diena Šiluvoje. Tuomet mes neturėjome vilties greitai tapti laisvi, bet praėjo vos aštuoneri metai ir galėjome dėkoti Dievui už stebuklą, kurio laukėme penkiasdešimt metų – Lietuva buvo paskelbta laisva ir nepriklausoma šalimi. Dabar Fatimos Marijos statulėlę pagarbiai laikome Apsireiškimo koplyčioje ant altoriaus – vietoje, kur mums buvo padovanotas Marijos apsireiškimas prieš 400 metų. Kai aplankysime Apsireiškimo koplyčią, nusilenkime Švč. M. Marijai ir padėkokime, kad ji mus globojo tuomet, kai dangų gaubė tamsūs priespaudos debesys“, – sakė ganytojas.

Pamoksle taip pat primintas prieš 60 metų, 1951 m. gegužės 13 d., paskelbtas Lietuvos paaukojimo Šv. M. Marijos globai aktas, kurį, gyvendami toli nuo Lietuvos, Romoje, inicijavo Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas drauge su vyskupais Vincentu Brizgiu, Vincentu Padolskiu ir Pranciškumi Petru Būčiu.

Arkivyskupas išsakė dėkingumą palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II, labai mylėjusiam Švč. M. Mariją, parodžiusiam daug matomų savo meilės lietuviams ženklų, ir pakvietė visus melstis Šventojo Tėvo maldos Šiluvoje žodžiais:

„Taikos Karaliene, gerbiama Šiluvos Šventovėje, šioje žaliuojančių laukų apsuptoje šventovėje Tu išklausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus; apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią viltį. Ypatingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje jie teatranda savo gyvenimo prasmę ir išsaugo budrią viltį. Tau pavedu Vyskupus, Kunigus, Dievui pasišventusius žmones ir visus krikščionis. Išprašyk kiekvienam malonės ištvermingai ir kilniadvasiškai tarnauti Dievo Karalystei, tarp savo brolių tapti naujosios evangelizacijos raugu. Marija, visų lietuvių Motina, šios Tavęs besišaukiančios ir Tave mylinčios Tautos „Žvaigžde“, melski už mus!“

Užbaigiant pamaldas, Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, įsikūrusi Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso bendruomenė ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugija nuoširdžiai pasveikino ganytoją Sigitą Tamkevičių 20 metų vyskupo tarnystės proga.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba