siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 06 13 Marijos diena Šiluvoje. Kauno II dekanato piligriminė kelionė. „Liudijimas kyla iš nuoširdžios Dievo ir artimo meilės.“
Paskelbta: 2011-06-14

Birželio 13-ąją, kaip ir kiekvieną mėnesį, Šiluvoje susirinko gausus būrys piligrimų, nemažai jų buvo iš Kauno II dekanato (šiais Dievo Gailestingumo metais kiekvieną mėnesį į Šiluvą piligrimines keliones rengia Kauno arkivyskupijos dekanatų bendruomenės).

Pagrindinei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, kelių vyskupijų kunigai. Giedojo Raudondvario parapijos choras.

Šiose šv. Mišiose buvo meldžiamasi piligrimų, taip pat Marijos radijo klausytojų intencijomis. Malda Viešpačiui jau tradiciški buvo palydėti ir keli Kauno arkivyskupijos kunigai, švenčiantys kunigystės ar amžiaus sukaktis. Tai 25-erių metų kunigystės sukaktį minintys kun. Ladislovas Baliūnas SJ, kun. Gintautas Kabašinskas, kun. Vitas Kaknevičius, 20-ties metų – kun. Massimo Bianco SDB. Dievui dėkota ir už mons. Aurelijaus Žukausko 40-ties metų gyvenimo sukaktį.

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas kalbėjo apie kiekvieno krikščionio siuntimą nešti Gerąją Naujieną, atkreipė dėmesį, kaip svarbu neatskiriamai susieti su ja savo gyvenimą. Pasak ganytojo, pavyzdį, kaip gyvenimu iki galo atsiliepti į Evangeliją, rodo mums artimas kunigas ir Bažnyčios mokytojas, misionierius šv. Antanas Paduvietis. Pamoksle paraginta prašyti Viešpaties būti tikrais tikėjimo liudytojais, o šis liudijimas kyla iš tikros, nuoširdžios Dievo ir artimo meilės.

Šiluvoje, Informacijos centre, birželio 13 d. buvo atidaryta Lietuvos gyventojų tremties ir genocido 70-mečiui skirta paroda.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba