siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 07 Šilinių kronika: Palaimintojo Jono Pauliaus II diena
Paskelbta: 2011-09-07

Rugsėjo 7-ąją saulėta ir džiugia Palaimintojo Jono Pauliaus II diena Šiluvos šventovėje prasidėjo šiemetiniai didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Į pirmąsias pagrindines jų devyndienio iškilmes atvykę įvairių Lietuvos vietų piligrimai iškilmingoje Eucharistijoje prie šventiškai papuošto altoriaus sakralioje aikštėje dėkojo Dievui už kaip tik šiemet palaimintuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir meldė jo užtarimo.

Ši brangi Palaimintojo Jono Pauliaus II diena, kuria nuo šiol visada bus pradedami Šilinių atlaidai, priminė 1993-iųjų rugsėjo 7-ąją, kai Šventasis Tėvas lankėsi Šiluvoje, taip pat jo meilę Lietuvai, ypač padrąsinimą jos žmonėms, tuomet pradėjusiems kurti nepriklausomą gyvenimą savo tėvynėje. Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, šią dieną mokysimės ir nepaprastos šio popiežiaus meilės Švč. M. Marijai, kurios užtarimo nuolat meldė laisvės troškusi mūsų tauta.

Prieš 12 val. prasidėjusią pagrindinę Eucharistiją jos dalyviai klausėsi liturginės katechezės, kurią vedė kun. Artūras Kazlauskas. Dvasininkas akcentavo neišdildomą įspūdį, kurį XX a. žmonėms yra padariusi pal. Jono Pauliaus II asmenybė, pabrėžė jo misiją vesti žmoniją į antrąjį istorijos tūkstantmetį. Katechezėje atkreiptas dėmesys į Jono Pauliaus II reformuotą, paties Šventojo Tėvo ir visos Bažnyčios mėgstamą bei skatinamą Rožinio maldą, kurios centre, kaip ragino apaštališkajame laiške Rosarium virginis Mariae (2002), turi būti Jėzaus Vardo ir Veido kontempliavimas, bei Jono Pauliaus II Bažnyčiai padovanotus Rožinio Šviesos slėpinius, kviečiančius krikščionis būti pasaulio šviesa.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai aikštėje vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius sveikino visus jos dalyvius, ypač koncelebruojančius augziliarą vyskupą Joną Ivanauską, kunigus beveik iš visų Lietuvos vyskupijų, taip pat jauniausius piligrimus iš Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Šv. Ignaco kolegijos, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos, pėsčiomis atkeliavusius į atlaidus nuo Dubysos slėnio. Šv. Mišiose giedojo Raseinių parapijos choras.

„Šiandien prisimename vieną Kristaus pasiuntinį, ypatingą Dievo gailestingumo nešėją mūsų laikmečio žmonėms – palaimintąjį Joną Paulių II“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius savo homilijos pradžioje. Joje, be kita ko, buvo prisimintas šio popiežiaus apsilankymas Šiluvos šventovėje, ypač įstabus momentas, kai paties Šventojo Tėvo rankomis buvo vainikuota Švč. M. Marijos statula. Apie lietuviams brangią Šiluvą ir minėtąją statulą, pasiekusią Šiluvą jau vėliau, kai ji jau buvo apkeliavusi daugybę lietuvių parapijų išeivijoje ir vienijusi išeivijos lietuvių ir kitų kraštų žmonių karštas maldas prašant laisvės Lietuvai, viešinčiam popiežiui tada papasakojo kardinolas V. Sladkevičius. Buvo priminta ir šio popiežiaus ganytojiška žinia jau laisvos Lietuvos žmonėms, padrąsinusi juos savo laisvės kelyje ištikimai eiti drauge su Kristumi, jo Evangelija.

„Šiandien dėkojame Dievui už ištikimybę tų, kurie nepaisant visų sunkumų nesuabejoja laisvės dovana, nesusigundo rinktis vien tik nauda ar malonumais grįsto kelio. Ypatingai dėkojame Dievui už mūsų tautos jaunimą, kuris nepaisydamas masinės kultūros poveikio išlieka ištikimas Kristui“, – sakė ganytojas. Deja, kaip apgailestauta, dar daug žmonių kelia nerimą – jie ne tik savo, bet visos visuomenės žalai garbina valdžios, pinigų stabus, renkasi ne tarnavimą kitiems, bet savo interesus.

Šiomis aplinkybėmis, pasak ganytojo, nesame be vilties. Homilijoje vėlgi prisimintas popiežiaus Jono Pauliaus II pavyzdys. 1980 m. išleidžiama jo enciklika Dives in misericordia, skelbianti, jog tik Dievo gailestingumas gali išgelbėti pasaulį, o vos po dešimtmečio sugriūva Sovietų Sąjunga, juodžiausios komunistinės priespaudos sistema, komunistinis Rytų blokas.

„Tik Dievas mumyse gali palaikyti viltį, tik Dievas gali prikelti“, – sakė ganytojas, drąsindamas, kad visada laimės Viešpats, o ne blogis.

Pal. Jono Pauliaus II, kuris buvo ir didis gyvybės gynėjas, dienos pagrindinių šv. Mišių pabaigoje už nuopelnus šiandien dalyvaujant sunkioje kovoje už gyvybę Šiluvos Dievo Motinos medalis buvo įteiktas kun. dr. Andriui Narbekovui, VDU Santuokos ir šeimos studijų centro direktoriui.

Rugsėjo 7-ąją tiesioginėje Marijos radijo laidoje iš Šiluvos piligrimų centro arkivyskupas S. Tamkevičius, kviesdamas atvykti į didžiuosius atlaidus, priminė, jog atlaidai – tai galimybė artėti, sugrįžti prie Dievo, atsiteisti, susitaikyti. Piligrimams iš tiesų išgyventi susitaikymo su Dievu džiaugsmą tarnaudami klausyklose kasdien padeda būrys Kauno arkivyskupijos kunigų. Rugsėjo 7-ąją piligrimų sielovadoje tarnavo Raseinių dekanato kunigai.

Kitose šv. Mišiose nuo ryto Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje buvo meldžiama atsivertimo ir atgailos malonės, dėkojama Dievui už kankinių, palaimintųjų ir šventųjų gyvenimo pavyzdį, prašoma malonės Lietuvai visuomet likti ištikimai Evangelijai ir Šventosios Dvasios įkvėpimo – visiems skelbiantiems Dievo žodį, tarp jų – ir  seminarijos klierikams.

Kasdien po pagrindinių pamaldų neskubantys namo maldininkai kviečiami į filmą apie pal. Joną Paulių II Šiluvos kultūros namų salėje, taip pat apžiūrėti fotografijų ir vaikų piešinių parodą „Jonas Paulius II Lietuvoje“ prie Piligrimų informacijos centro. Pal. Joną Paulių II Šiluvoje primena paminklas, atidengtas 2008-aisiais, kai buvo minima jo viešnagės Lietuvoje 15 metų sukaktis, taip pat šalia aikštės jo vardu pavadinta gatvė. Kiek anksčiau pastatyti Jono Pauliaus II namai, kryžius.

Šiemet į atlaidus atvykstančius maldininkus Šiluvos aikštė, abi šventovės Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro iniciatyva pasitinka papuoštos keletą dienų čia kūrusių tarptautinio simpoziumo floristų baroko stiliaus darbais.

Žr. tolesnę Šilinių atlaidų, kurie tęsis kaip įprasta iki rugsėjo 15 dienos, programą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba