siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 18–20 Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Paskelbta: 2007-07-18

Gegužės 18-20 dieną VDU Katalikų teologijos fakulteto kiemelyje Vilniaus gatvėje ir Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje vyko Kauno miesto jaunimo Eucharistijos šventė „Tavo rankose“.

Šventė prasidėjo kūrybiniu vakaru gegužės 18 d. Arkivyskupijos jaunimo centras, akademinės sielovados grupių koordinatoriai, aktyvieji nariai kvietė į fakulteto kiemelį, papuoštą rankas simbolizuojančiomis dekoracijomis. Kad jauni žmonės iš anksto buvo apmąstę šventės temą – visų buvimą Tėvo glėbyje – ir nuoširdžiai jai rengėsi, bylojo ir mėgėjiškų fotografijų šia tema parodėlė, stendai, pasakojantys apie bažnytines institucijas, jaunimo dalyvavimą Bažnyčios gyvenime. Ypač iškalbingas buvo akademinės sielovados grupės parengtas stendukas, kvietęs jaunimą mokymo įstaigose išgyventi tarpusavio tikėjimo bendrystę. Kūrybiniame vakare dainavo ateitininkų Šv. Cecilijos vaikų muzikos grupė „Eldorado” (vadovė Laima Botyrienė), studentų ansambliukas, liudijo ir dainavo studentams gerai pažįstamas KTF l. e. p. dekanas Benas Ulevičius. Savo kūrybą skaitė VDU KTF studentas pektakursis Nerijus Pipiras, nuotaikingais pasirodymais pradžiugino kiti jaunieji atlikėjai iš Kauno m. parapijų. Kūrybinis vakaras baigėsi merginų gyvai sugiedotu Lietuvos jaunimo dienų himnu, kuriam pritarė visi vakaro dalyviai. Nuo 20 val. jaunimas adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą čia pat esančioje Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje, o vėliau drauge, po kun. Kastyčio Šulčiaus įvadinio žodžio, žiūrėjo filmą apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę „Milžino žingsniu”.

Nuo pat ryto šeštadienį, gegužės 19 d., jaunimas vėl rinkosi į fakulteto kiemelį. Iki popietės šv. Mišių koplyčioje buvo adoruojamas Eucharistinis Jėzus, o nuo 11 val. kartu su kunigais ir seserimis vienuolėmis jaunuoliai buvo pasirengę visiems užėjusiems į kiemelį ir susidomėjusiems renginiu papasakoti apie Bažnyčios gyvenimą, institucijas: dalijimuisi tikėjimu ir kvietimui prisijungti jaunimas skyrė savo sumanytą akciją „Paklausk manęs”. Evangelizacinę programą buvo parengusi bendruomenė „Naujoji sandora”: ji parodė du spektakliukus Tėvo ir rankų motyvais, paliudijo savo tikėjimą. Po pietų čia pat, kiemelyje, jaunimas drauge šventė Eucharistiją. Jos liturgijai vadovavo VDU kapelionas kun. Audrius Mikitiukas, nepagailėjęs asmeniško tikėjimo paliudijimo, šiltų žodžių ir palinkėjimų išsaugoti tikėjimą gyvenimo kelyje ir remti jį Kristaus pavyzdžiu. Drauge šv. Mišias aukojo KMU kapelionas kun. Ričardas Banys, LŽŪU kapelionas kun. Jordanas Kazlauskas, svečias kun. Simas Maksvytis iš Truskavos, o pamokslą pasakė svečias kun. Šarūnas Petrauskas, kviesdamas pasvarstyti, kas yra mūsų, esančių Tėvo glėbyje, rankose. „O jose – mūsų Bažnyčios ateitis, ir jai reikia kiekvieno iš mūsų, reikia daugybės Šventosios Dvasios dovanų”, – sakė kunigas. Po šv. Mišių šventės rengėjai pakvietė į grupių „Benas ir Zigmas”, „Atika" koncertą, o jo metu apdovanojo fotografijos parodos dalyvius.

Sekmadienį, gegužės 20 d., Eucharistijos šventės džiaugsmu su jaunimu atvyko pasidalyti vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Ganytojas vadovavo Eucharistijos liturgijai, ją drauge koncelebravo mons. Adolfas Grušas, kun. Jordanas Kazlauskas. Šiose Šeštinių sekmadienio pamaldose giedojo jungtinis parapijų jaunimo choras. Vysk. J. Ivanauskas pasakė homiliją, apibūdindamas Dangų kaip Dievo artumą ir pabrėždamas, kad jis prasideda čia, žemėje, nes kaip tik žemiška kelionė veda į jį. Ragindamas branginti iš Viešpaties gautus talentus ir sugebėjimus, vyskupas kvietė jaunimą stengtis kurti dangų kitam, prasmingai ir atsakingai leisti savo laiką. Ganytojas pavadino jaunimą artėjančiomis Sekminėmis ir Dievo artumo šypsena pasauliui. „Esate Bažnyčios ir tėvynės prasminga ateitis. bet gyvenate ir dėl savęs: didžiausia meilės Dievui išraiška – kad laisva valia dovanojate savo gyvenimą jam”, – sakė vysk. J Ivanauskas. Šv. Mišių pabaigoje palaiminęs susirinkusius, ganytojas nuoširdžiai padėkojo šventės rengėjams, pakvietė jaunimą aktyviai dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Klaipėdoje, taip pat Šiluvos Jubiliejaus renginiuose, palinkėjo žengti į Sekminių šventę, kad „pasaulis pažintų ramybės ir šviesos šaltinį – Dievo Dvasią”.

Jaunimo Eucharistijos šventė nuoširdžiais jaunųjų atlikėjų koncertėliais, jaunatviška programa, šlovinimo giesmėmis, malda ir adoracija savaitgalį buvo tapusi nedidele dvasinės atgaivos ir tikėjimo liudijimo salele ir Kauno dienų renginiuose tą savaitgalį šurmuliavusiems miesto gyventojams, mielai užsukdavusiems ir į VDU KTF kiemelį.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt