siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 09 Šilinių kronika: Katalikiškų bendruomenių ir maldos grupių diena
Paskelbta: 2011-09-09

Fotografija Dariaus ChmieliauskoRugsėjo 9-oji Šilinių atlaiduose buvo švenčiama Katalikiškų bendruomenių ir maldos grupių diena. Joje drauge švęsti Švč. M. Marijos Gimimo bei Dievo Gailestingumo Šiluvoje gausiai rinkosi Kauno arkivyskupijoje bei kitose vyskupijose veikiančių, įvairias Bažnyčios tarnystes atliekančių institucijų bei organizacijų nariai, taip pat įvairios katalikiškos bendruomenės, draugijos, didesnės ir mažesnės maldos grupės. Čia, be kitų, atvažiavo gausus Marijos legionas, šiemet švenčiantis savo įkūrimo pasaulyje 90 metų sukaktį, Gyvojo Rožinio nariai (ypač gausiai, per 400, atvykę iš Panevėžio vyskupijos), Šiluvos Švč. M. Marijos draugija, kelios katalikiškos mokyklos iš Kauno, mažieji piligrimai iš Šiaulių T. Benedikto Andruškos pradinės mokyklos, taip pat įvairios organizuotai atvykusios bendruomenės iš Šiaulių, Telšių, Vilniaus kraštų ir parapijų, trokšdamos būti sustiprintos, taip pat ir dėkoti, kad Viešpats teikia malonę tarnauti Bažnyčiai, liudyti tikėjimą.

Fotografija Dariaus Chmieliausko„Buvimas bendrystėje – vienas didžiausių mūsų tikėjimo turtų“, – sakė pasirengti drauge švęsti Eucharistiją aikštėje liturgine katecheze piligrimams padėjęs kun. A. Kazlauskas, primindamas, kad ir pats Dievas yra Švč. Trejybė, Asmenų bendrystė ir santykis. Tikėjimo malonę gauname ne sau, bet kad juo dalytumėmės su kitais – katechezėje pabrėžta ši popiežiaus Benedikto XVI mintis, atkreipianti dėmesį, jog išpažįstantys tą patį tikėjimą bendruomenėje, būdami su kitais, stiprinasi ir mokosi vieni iš kitų. Tikras stebuklas, pasak kun. A. Kazlausko, Jėzaus atėjimas tarp tų, kurie bendruomeniškai švenčia Eucharistiją, mokosi būti tais, kuo būti privalo – Jėzaus mokiniais. Katechezėje raginta mokytis melstis – pirmiausia ne patiems kalbant, bet klausant Dievo, jo žodžio.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoKaip viena gausi ir darni, paties Kristaus vienijama šeima atlaidų dalyviai Šiluvos aikštėje paskui šventė iškilmingą Eucharistiją ir meldė, kad krikščioniška bendryste Viešpats leistų liudyti jo meilę ir gailestingumą.

„Šis būrys yra didžiulė jėga Bažnyčioje, nes meldžiasi. Malda – Bažnyčios bendruomenės gyvybė“, – sakė liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, be kita ko, visus paragindamas taip galingai, viena širdimi, melstis ir už kitus Lietuvos žmones, prašyti jiems iš nuodėmės prikeliančio Dievo gailestingumo.

„Ryšys su Dievu neįkainojamai brangus. Jį nutiesia pats Dievas kviesdamas atsiliepti <...> Dievo artumas suartina su kitais žmonėmis ir suburia į bendruomenę, vieną Dievo vaikų šeimą – Bažnyčią. Kristaus suvienyti, jo pavyzdžio ir žodžių pamokyti, esame vieni kitiems labai brangūs ir svarbūs“, – sakė Eucharistiją koncelebravęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, pabrėždamas, jog žmonės reikalingi vieni kitiems ir tam, kad pasitarnautų artimui, patirtų džiaugsmo, įgytų drąsos.

Ir vis dėlto, kaip sakyta homilijoje, žmogus, sužeistas jo gyvenimą apsunkinančios ir sujaukiančios nuodėmės, yra draskomas nerimo ir baimės – dėl rytojaus, ateities ir netgi dėl savo paties egzistencijos pasaulyje, kuris jam atrodo priešiškas ir grėsmingas.

„I šį nerimą, kurį jaučiame taip arti mūsų, Evangelija atsako kaip balzamas švelniais Jėzaus žodžiais: „Nebijokite.“ Tai tarsi Dievo meilės ir gailestingumo priedainis Jėzaus kalbose“, – sakė ganytojas, be kita ko, pabrėždamas: Jėzus jau yra nugalėjęs mirtį – visų baimių priežastį, jo prisikėlimas yra mūsų drąsos ir vilties šaltinis.

Užbaigdamas vysk. J. Ivanauskas paragino iš Eucharistijos, kuri sudabartina tą slėpinį ir momentą, kai Jėzus nugalėjo mirtį, semtis drąsos, palinkėjo stiprinti vieni kitų viltį ir pasitikėjimą Dievo meile.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoDėkodamas už dalyvavimą Šilinių atlaiduose ir šv. Mišių aukoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai pakvietė melsti daugiau dvasinių pašaukimų Bažnyčiai, malda lydėti tarnaujančius jos sielovadoje.

Tądien atvykusieji į Šiluvą maldininkai ir kitu laiku Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje šventė Eucharistiją, vadovaujamą Kauno II dekanato kunigų, tarnavusių ir klausyklose. Atskira malda buvo užtartos parapijų bendruomenės pavedant Viešpačiui jų atsinaujinimą. Giedoti pamaldose buvo atvykę Domeikavos, Čekiškės, Karmėlavos, Vilkijos parapijų chorai, Babtų jaunieji giedotojai.

Vakaro šv. Mišiose meldžiamasi už visų krikščionių vienybę, o joms pasibaigus aikštėje liudys ir šlovins Veiklių žmonių bendrija.

Žr. tolesnę Šilinių programą >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba