siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 10 Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Paskelbta: 2011-09-10

Fotografija Algirdo KazlosRugsėjo 10 d., šeštadienį, ypač gyvas ir jaunatviškas piligrimų būrys šventė Šeimų ir jaunimo dieną didžiuosiuose Šilinių atlaiduose. Be pavienių maldininkų, organizuotos grupės (parapijų, mokyklų, įvairių kitų bendrijų) atvyko net iš Punsko, taip pat iš Klaipėdos, Akmenės, Pakruojo, Vilniaus, Šiaulių, Šakių, Kėdainių, Kauno ir kitur. Šiluvą pavakare pasiekė 600 į ją pėsčiomis atėjusių Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro surengto jaunimo žygio dalyvių. Šeštadienio pamaldose dalyvavo ir kitų krikščioniškų Bažnyčių Lietuvoje – Stačiatikių, Evangelikų liuteronų – vadovai.

Tarp atvykusiųjų tądien į atlaidus buvo daug įvairaus amžiaus sutuoktinių, ypač jaunų šeimų su vaikais, sužadėtinių, kurie rengiasi priimti Santuokos sakramentą, kad visi drauge, kaip viena didelė šeima, dėkotų Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones, vaikus, atnaujintų savo pasiryžimą tesėti Santuokos pažadus, melstųsi už savo šeimų gyvenimą, kad jame Dievo padedami pajėgtų liudyti ištikimybę vieni kitiems ir savo tikėjimui. Buvo meldžiamasi taip pat ir už lietuvių šeimas, pasklidusias pasaulyje.

Apie santuokinę ištikimybę, kurios pagrindas – paties Dievo nepaliaujama ištikimybė žmogui, liturginėje katechezėje kalbėjo ir kun. A. Kazlauskas, kviesdamas priimti savo šeimos gyvenimą krikščioniškai, kaip Dievo – ne likimo – dovaną. Per iškilmingai švenčiamą Eucharistiją prie altoriaus sakralioje Šiluvos aikštėje sutuoktiniai turėjo galimybę atnaujinti savo Santuokos pasižadėjimą.

Fotografija Algirdo KazlosFotografija Algirdo KazlosIškilmingą Eucharistijos šventimą pradėdamas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikino šeimas, visus piligrimus, Marijos radijo klausytojus, koncelebruojančius brolius kunigus ir ypač garbius atlaidų svečius: Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje Vilniaus ir Lietuvos metropolitą arkivyskupą Inokentijų, jį lydintį sekretorių viešiesiems ryšiams tėvą Vladimirą Seliavką, taip pat Maltos ordino veiklos Lietuvoje 20-mečio proga šalyje viešintį šios seniausios pasaulyje krikščioniškos humanitarinės pagalbos organizacijos Didįjį Magistrą kunigaikštį br. Matthew Feastingą, Hospitalierių Albrecht Baron Boeselagerį, Maltos ordino ambasadorių Lietuvoje grafą Douglą von Saurma-Jeltschą, Maltos ordino Pagalbos tarnybos prezidiumo narius.

Fotografija Algirdo KazlosFotografija Algirdo Kazlos


Primindamas Šiluvoje šiemet švenčiamus Dievo Gailestingumo metus, arkivyskupas visus Eucharistijos dalyvius pakvietė melsti Dievo gailestingumo – šia malone patiems sustiprėti ir jos prašyti visiems Lietuvos žmonėms, ypač tiems, kuriuos tik Viešpats gailestingumas galėtų prikelti iš nuodėmės gyvenimo.

Homiliją pasakęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas pastebėjo, jog visi Šiluvoje kažką ypatingo patiria. Žmonės, lankydami jos šventoves, melsdamiesi, padarydami atgailą, sustiprina savo asmenišką ryšį su Jėzumi. Betgi, kaip sakė ganytojas, krikščionys, būdami broliai ir seserys, yra artimi ne tik Jėzui, bet ir vieni kitiems, be to, Jėzaus pašaukti, kaip buvo pašaukti ir jo mokiniai Evangelijoje, būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Ką šiandien tai reiškia mums?

Pasak ganytojo, esame druska ir šviesa ne iš savęs – tai dėka Kristaus šviesos, kuri spindi mumyse tiek, kiek turime jo dvasios. Leisti, kad per mus Kristus šviestų kitiems, daryti šviesos darbus, kuriuose kiti atpažintų ir galėtų šlovinti dangiškąjį Tėvą, – šį paskyrimą tarsi degančią liepsnelę, kaip pabrėžta homilijoje, gauname per Krikštą.

„Mes, krikščionys, patys pirmieji turėtume įgyvendinti pranašo Izaijo patarimus, kad iš tikro pasirodytume kaip šviesos vaikai – nepažeminti kito, neišnaudoti, išdidžiai su kitu nesielgti“, –– sakė ganytojas. Jis pabrėžė, jog nešti šviesą svarbu pirmiausia savo artimiausiai aplinkai ir ypač – tarpusavio įsiklausymu, girdėjimu, gebėjimu atleisti būti šviesa savo namie, šeimoje.

Kad Kristaus šviesa pasaulio ir žmonijos istorijoje yra nenugalima, pasak vysk. J. Ivanausko, šiemet paliudijo Pasaulio jaunimo dienos Madride, kur savo noru susirinkę 2 mln. jaunųjų piligrimų patvirtino, kaip reikia Dievo žmogaus gyvenimui.

Fotogtrafija KAJCSavo tikėjimą ir ryžtą per gyvenimą eiti su Kristumi Šilinių atlaiduose paliudijo ir jaunieji Lietuvos katalikai, dalyvaudami jiems skirtoje programoje „Palaiminti gailestingieji (Mt 5, 7). Ši programa prasidėjo keletą kilometrų nuo Šiluvos nutolusiame Žaiginyje, į kurį jau nuo ryto rinkosi gausios, kai kurios netgi po pusšimtį dalyvių, jaunuolių grupės – iš įvairių Kauno miesto, Jonavos, Raseinių, Jurbarko ir kitų Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų parapijų, seserų benediktinių, brolių pranciškonų, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės, Kauno jėzuitų gimnazijos, kitų katalikiškų vidurinių mokyklų, taip pat aukštųjų mokyklų – VDU KTF, KTU bei LSMU studentų, ateitininkų organizacijos,

Fotografija Raimondos JanušauskaitėsJie bei pavieniai jauni žmonės atvykę šlovino Viešpatį Žaiginio bažnyčioje, gilinosi į Dievo gailestingumo temą klausydami Kaišiadorių vyskupijos kun. Algirdo Akelaičio gyvo ir nuotaikingo žodžio. Šio kunigo vadovaujami, savo negailestingumo darbus atiduodami į gydančias Viešpaties rankas (ir prikaldami prie jo kryžiaus), vidudienį iš minėto miestelio 600 jaunųjų piligrimų išėjo į atsiteisimo ir atgailos žygį pėsčiomis – Kryžiaus kelią į Šiluvą. Jaunimas šiame kelyje apmąstė ir gailestingumo, meilės artimui būdus – septynis geris darbus kūnui ir sielai. Šiluvoje jaunimą pasitiko arkivyskupas S. Tamkevičius, Šiluvos parapijos klebonas kun. E. Murauskas.


Fotografija Vaidos Spangelevičiūtės-KneižienėsFotografija Raimondos JanušauskaitėsFotografija Raimondos JanušauskaitėsFotografija Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės


Vakaro šv. Mišios buvo aukojamos už Lietuvos jaunimą. Jam skirtą homiliją pasakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Pamaldose dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas M. Sabutis ir kun. R. Dokšas.

Rugsėjo 10-ąją Šiluvoje Kėdainių dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, teikė sielovadinius patarnavimus. Giedojo gausūs chorai iš Gargždų, Zarasų, Garliavos parapijų, Šiaulių choras „Bičiuliai“ , taip pat Josvainių, Kėdainių Šv. Jurgio parapijų choristai. Pagrindinėse pamaldose giedojo jungtinis Kauno arkikatedros, Šv. Antano Paduviečio, Šv. Vincento Pauliečio parapijų bei Klaipėdos ansamblio „Benedicamus“ choras.

Atvykstantys į Šilines gausiai lanko malonėmis garsų Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą Bazilikoje, neseniai baigtą atnaujinti Apsireiškimo koplyčią, adoruoja Švč. Sakramentą Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje. Erdvioje aikštėje Rožinio maldai, kuri kasdien pavakare rengiama nuo Apsireiškimo koplyčios, tarnauja Rožinio koplytstulpiai.

Per atlaidus, be jose svarbios maldos, galima įsigyti religinės literatūros, katalikiškos spaudos. Šiluvos piligrimui skiriamas „Šiluvos piligrimo maldynėlis“, „Šiluvos piligrimo vadovas“ , „Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba