siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 15 Padėkos už Dievo malones diena užbaigiant didžiuosius Šilinių atlaidus
Paskelbta: 2011-09-15

Fotografija Dariaus ChmieliauskoRugsėjo 15 d., ketvirtadienį, Švč. M. Marijos Sopulingosios dieną dėkojant Dievui už Jėzaus kryžiaus šviesą ir Prisikėlimo pergalę, už misionierius ir savanorius, besidarbuojančius Lietuvoje ir visame pasaulyje, už Švč. M. Marijos rodomą kelią pas Sūnų, už visas malones, kurios istorijoje buvo patiriamos Šiluvoje, ir tas, kurias teikė šios devynios atlaidų dienos šiemet, baigtos švęsti Švč. M. Marijos Gimimo bei Dievo Gailestingumo iškilmės.

Tądien Šiluvos šventovių klausyklose patarnavo, šv. Mišias aukojo Jonavos dekanato kunigai. Rengiantis švęsti iškilmingą Eucharistiją katechezėje kun. A. Kazlauskas pabrėžė, kaip svarbu krikščioniui, ypač linkusiam nusiminti, prarasti džiaugsmą ir viltį, kasdien susiskaičiuoti, pastebėti, kokia daugybe dovanų jis yra apdovanotas, ir linkėjo mokytis už jas kasdien Dievą šlovinti.

Paskutinės Šilinių dienos, jau rudeniškai žvarbios ir lietingos, iškilminga Eucharistija buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje, kurioje sunkiai tilpo visi atvykusieji piligrimai. Juos sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius kvietė drauge dėkoti Viešpačiui už brangiausia – Evangelijos žinią ir Eucharistiją, paragino prašyti Šiluvos Dievo Motinos užtarimo, kad Lietuvoje plistų Švč. Sakramento adoracija.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoFotografija Dariaus Chmieliausko„Per šias malonėmis apdovanotas atlaidų dienas išgyvenome Viešpaties artumą, Motinos Marijos rūpestį, tarpusavio ryšį ir meilę“, – sakė homilijoje Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. – Dėkojome gerajam Dievui už žmogaus širdimi neaprėpiamą jo meilę, nuostabų gailestingumą ir nesuskaičiuojamas jo dovanas.“

Į tolesnę – gyvenimo – piligrimystę, pasak ganytojo, išlydi Evangelijos žodžiai: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Mt 11, 2), kuriuos labai svarbu suprasti ir priimti. Vysk. J. Ivanauskas kalbėjo: „Tik todėl, kad yra Dievo Sūnus, Jėzus visiems žmonėms gali pasakyti: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“! Tik tas, kuris yra virš visų žmonijos kartų ir viso pasaulio – Dievas – gali iš tikrųjų paguosti vargstančius ir prislėgtuosius, nebūtinai materialiai atitraukdamas juos nuo vargų ir išvaduodamas nuo prislėgimo. Jėzus pažadėjo ir pažadus tęsi. Ir šiandien visi, kurie eina pas jį ir visiškai patiki jam savo gyvenimą, grįžta kitokie, nešini nauja viltimi širdyje.“


Fotografija Dariaus Chmieliausko„Niekam nėra uždrausta pažinti Dievo paslaptis ir švelnumą“, – pabrėžta homilijoje, atkreipiant dėmesį, jog Evangelijos „mažutėlis“ –  tai visų pirma tas, kuris turi nuolankią širdį. „Yra didelis tikėjimo paradoksas: „kas save žemina, bus išaukštintas“. Mes patys to niekad nesuprastume, o jei ir suprastume, tai niekada nepajėgtume įgyvendinti. Iškeliaudami iš šios Dievo Motinos Marijos šventovės turime prašyti Dievo Dvasios – tos, kuri pažįsta Dievo paslaptis, jog ji giliai į mūsų širdį įspaustų šią fundamentalią tiesą, kad ir mes galėtume patirti tą džiaugsmą, kurį patyrė mūsų Išganytojas“, – užbaigė homiliją ganytojas.

Vakaro šv. Mišiose arkiv. S. Tamkevičius kvietė melstis vieniems už kitus, kad visi – ir kunigai, ir vienuoliai, ir pasauliečiai, žvelgdami į Marijos kančią ir ištikimybę po Sūnaus kryžiumi ir melsdami jos užtarimo, būtų ištikimi Dievui, Bažnyčiai bet kokiomis sąlygomis, ypač tada, kai yra sunku.

Ganytojas dėkojo visiems už pasišventusį darbą, uolią pagalbą ir rūpesčius organizuojant didžiuosius atlaidus, tarė nuoširdų ačiū visiems kunigams – už jų auką prie altoriaus, tarnavimą klausyklose, homilijas, katechezes, rūpinimąsi liturgija, tarp jų – ir Šiluvos parapijos kunigams, taip pat Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, visas atlaidų dienas uoliai talkinusiems jauniesiems savanoriams, parapijos zakristijonams, gėlininkams, šeimininkėms ir kt.

Fotografija Dariaus ChmieliauskoArkivyskupo padėka buvo skirta ir ištikimiesiems Marijos radijo klausytojams bei visiems Šiluvos piligrimams, palinkint, kad iš Šilinių būtų grįžtama turint daugiau vilties, gerumo, atidumo vieni kitiems savo gyvenamojoje ar darbo aplinkoje – tokia krikščionio laikysena, pasak ganytojo, yra Dievo dovana ir didžiulė atlaidų malonė.

Iš paskutinių Šilinių pamaldų piligrimai išvyko pagarbinę Viešpatį Garbės himnu ir palaiminti Švenčiausiuoju Sakramentu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba