siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 07–15 Baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
Paskelbta: 2011-09-16

Rugsėjo 15 dieną Šiluvoje baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Juose šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Dievo Gailestingumo metais buvo švenčiamas Dievo Gailestingumas kaip pati didžiausia ir pati svarbiausia Viešpaties malonė ir dovana. „Šilinių atlaidų dienos – tai DIEVO GAILESTINGUMO srovė, turinti mus pagauti, nuskaistinti ir atnešti tikrąją ramybę ir džiaugsmą. Švč. M. Marijos užtariami prašykime Dievą atleidimo sau, savo artimiesiems, tautai ir pasauliui“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius.

Per devynias atlaidų dienas – nuo šiemet jie pradedami švęsti rugsėjo 7-ąją Pal. Jono Pauliaus II diena – į Šiluvos šventovę nuo 50 iki 70 tūkst. piligrimų (pagrindinėmis dienomis jų atvykdavo iki 20 tūkst.), regis, sutraukė pati Dievo Motina, šįsyk rodydama į Gailestingojo Sūnaus meilę.

Šiluvos piligrimai, vyresni ir jauni, pėsti ir važiuoti, pavieniui ir organizuotai, su šeimomis, vaikais, draugais ir bendraamžiais, su savo parapijų, draugijų, bendrijų, organizacijų, institucijų, kongregacijų, seminarijų, chorų, mokyklų, universitetų, ligoninių ir kitomis bendruomenėmis kasdien erdvioje, atskiromis dienomis nelengvai sutalpinusioje sakralioje aikštėje šventė iškilmingą Eucharistiją, kitas šv. Mišias Šiluvos šventovėse, giedojo vadovaujami profesionalių atlikėjų bei mažesnių chorų iš įvairių Lietuvos kraštų, gausiai lankė maloningąjį Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą Bazilikoje, Marijos kojų liestą akmenį atnaujintoje Apsireiškimo koplyčioje. Nemažai jų adoravo Švč. Sakramentą Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje, dalyvavo bendrose Rožinio ir Dievo Gailestingumo vainikėlio maldose.

„Jėzau, pasitikiu Tavimi“ – toks leitmotyvas šiemet lydėjo visus, kurie į Šilines vyko trokšdami sugrįžti prie Dievo, susitaikyti ir švęsti jo meilę ir atleidimą. Pasak kun. K. Kėvalo, Šiluva didžiųjų atlaidų dienomis buvo tapusi Lietuvos Betliejumi, kur gimė nepaprastas Dievo artumas. Daugybė atvykstančiųjų pilnutinai šventė Eucharistiją vertai priimdami šv. Komuniją: buvo išdalyta per 30 tūkst. komunikantų.

Iškilmingai Eucharistijai atlaidų dienomis vadovavo Lietuvos vyskupai, ypač gausiai dalyvavę pagrindinių iškilmių rugsėjo 11-osios sekmadienį. Piligrimus sveikino ir visai Lietuvai popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą perdavė, sekant Evangelija įveikti dabarties sunkumus linkėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi.

Atlaiduose apsilankė kitų garbių svečių. Tai Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje vadovas, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas arkivyskupas Inokentijus, Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas M. Sabutis, Maltos ordino Didysis Magistras kunigaikštis br. M. Feastingas, LR Vyriausybės, Seimo nariai, savivaldybių atstovai.

Visų Kauno arkivyskupijos dekanatų, taip pat kitų vyskupijų kunigai atlaiduose aukojo šv. Mišias, skelbė Dievo žodį, tarnavo klausyklose, rengė katechezes, rūpinosi liturgija. Jiems padėjo diakonai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, uolūs kasmetiniai atlaidų talkininkai – jaunieji savanoriai. Daugybės žmonių – kunigų, vienuolių, pasauliečių, Šiluvos parapijos narių kasdieniu pasišventusiu darbu Šilinės džiugino į juos atvykstančius rimtimi ir tvarka. Šventovę atlaidams puošė tarptautinio floristų simpoziumo menininkai. Tiesiogines transliacijas rengė Marijos radijas, pagrindines iškilmes transliavo Lietuvos televizija.

Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną buvo dėkojama Dievui už kaip tik šiemet palaimintuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį. Arkiv. S. Tamkevičius priminė šio ypatingo Dievo gailestingumo nešėjo mūsų meto žmonėms apsilankymą Šiluvos šventovėje, ypač įstabų momentą, kai paties Šventojo Tėvo rankomis buvo vainikuota Švč. M. Marijos statula. Su dėkingumu buvo priminta ir jo padrąsinanti žinia laisvę atgavusios Lietuvos žmonėms.

Rugsėjo 8-ąją Švč. M. Marijos Gimimą drauge su kitais piligrimais šventė Lietuvos kariuomenė, kaip ir kasmet gausiai, nuo vadų iki eilinių kariūnų, susirinkusi į atlaidus. Vadovaujant Vilniaus arkivyskupui kardinolui A. J. Bačkiui, kitiems Lietuvos vyskupams, karo kapelionams, melstasi už tėvynę, taiką, už karius, partizanus, savanorius, visus, kurie gynė laisvę ir rūpinasi ją saugoti šiandien. Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. G. Grušas ragino savo gyvenime atrasti, kur šiandien esame siunčiami nešti Dievo meilę ir gailestingumą.

Rugsėjo 9-ąją  atlaiduose dalyvavo  bažnytinių institucijų, organizacijų, draugijų, bendrijų nariai, maldos grupės. „Šis būrys yra didžiulė jėga Bažnyčioje, nes meldžiasi. Malda – Bažnyčios bendruomenės gyvybė“, – sakė liturgijai vadovavęs ir prikeliančio Dievo gailestingumo taip pat ir kitiems Lietuvos žmonėms prašyti raginęs arkiv. S. Tamkevičius.

Rugsėjo 10-ąją piligrimų būrys iš visos Lietuvos šventė Šeimų ir jaunimo dieną. Sutuoktiniai iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje atnaujino savo Santuokos pasižadėjimą. Pavakare Šiluvą pasiekė 600 iš Žaiginio parapijos nuo pietų keliavusių Kauno arkivyskupijos jaunimo žygio dalyvių, kurie ėjo pėsčiomis melsdami Kryžiaus kelią ir mąstydami, kokių gerų darbų šiandien gali nuveikti jaunas žmogus.

Rugsėjo 11-osios sekmadienį bemaž dvidešimties tūkstančių piligrimų iš visos Lietuvos suvažiavo į Padėkos už Dievo Gailestingumą šventę. Po pietų Šiluvą pasiekė tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai, nuo rugsėjo 9-osios nuėję 70 km kelią pėsčiomis, vadovaujami Šiaulių vyskupo E. Bartulio. Eucharistijos liturgijos, kurią šventė visi Lietuvos vyskupai, bendruomeninėje maldoje Viešpaties atleidimo prašyta už savo, savo senelių, protėvių, visos visuomenės ir Bažnyčios bendruomenės narių padarytas kaltes – negimusios gyvybės žudymą, apleidžiamus vaikus, nejautrumą vargšams, už mūsų žemėje padarytą nusikaltimą prieš žydų tautą, už kolaboravimą su okupantais, istorijoje parodytą neapykantą kitų tautų žmonėms, už neskaistumo, santuokos orumo paniekinimo, prievartos šeimose bei jų ardymo nuodėmes, už kunigų neištikimybę pašaukimui ir kt. Tądien už gailestingumo iniciatyvas keli asmenys buvo apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliais.

Rugsėjo 12-ąją Šiluvoje melstasi už Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojus, jų šeimas. Prašyta malonės visiems žmonėms gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių akyse, netikintiems – tikėjimo malonės, o suklydusiems – sugrįžti į prasmingą gyvenimą.

Rugsėjo 13-ąją Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo prašyta kamuojamiems fizinių ir dvasinių negalių, priklausomybių, skausmo ir skurdo, taip pat jų šeimoms, globėjams, medikams
. Piligrimai buvo kviečiami melstis už tuos, kurie sirgdami, kentėdami yra ypač Jėzui brangūs, raginami atpažinti Jėzų kito ir savo kančioje, būti jautresni.

Rugsėjo 14-ąją Kunigų ir vienuolių dienos iškilmingą Eucharistiją šventė 96 įvairių Lietuvos vyskupijų dvasininkai, 7-ių kongregacijų broliai vienuoliai, beveik 20-ties moterų kongregacijų Lietuvoje seserys vienuolės, Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų bendruomenės.

Švč. M. Marijos Sopulingosios dieną buvo dėkojama Dievui už Evangelijos žinią ir Eucharistiją, už misionierius ir savanorius Lietuvoje ir pasaulyje, už malones, amžių būvyje ir atlaidų dienomis patiriamas Šiluvoje. Arkivyskupo paraginimu buvo meldžiamasi ir už tai, kad Lietuvoje plistų Švč. Sakramento adoracija.

Iš Šiluvos šventovės ir atlaidų arkiv. S. Tamkevičius linkėjo išsivežti daugiau vilties, gerumo, atidumo vieni kitiems į savo šeimų, darbo ir kt. aplinką. Tokia krikščionio laikysena, pasak ganytojo, yra Dievo dovana ir didžiulė atlaidų malonė šiuo neramiu įvairių susipriešinimų ir moralinių paklydimų metu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba