siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 02 13 Marijos diena Šiluvoje: Dievas nepalieka ligoje. Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-02-13

Vasario 13-ąją gausūs piligrimai Šiluvoje šventė Marijos dieną. Tądien čia atvyko Kėdainių dekanato įvairių parapijų tikintieji bei jame tarnaujantys kunigai, Šiluvoje teikę sielovadinius patarnavimus. Per pagrindines pamaldas giedojo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras.

Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras, kiti kunigai.

Visai neseniai, vasario 11-ąją, drauge su visa Bažnyčia minėjus Pasaulinę ligonių dieną, šiose šv. Mišiose arkivyskupas pakvietė Šiluvos piligrimus ir Marijos radijo klausytojus melstis ne tik už save, bet ir už tuos, kurie šiandien išgyvena kančią ir ligą, ypač tuos, kurie galbūt yra atsidūrę tarp gyvenimo ir mirties. Piligrimai taip pat buvo paraginti Marijos globos paprašyti naujiesiems, Šventojo Tėvo Benedikto XVI paskirtiems Lietuvos vyskupams, be to, paprašyta malda palydėti vasario 14–osios katalikišką renginį jaunimui Kaune.

„Šventojo Luko evangelijoje pateikiamas Jėzaus susitikimas su dešimčia raupsuotųjų (plg. Lk 17, 11–19) ir ypač žodžiai, kuriais Viešpats kreipiasi į vieną iš jų: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (19 eil.), padeda mums suvokti, koks svarbus yra tikėjimas tiems, kurie, slegiami kančios ir ligos, artinasi prie Viešpaties. Susitikdami su juo jie realiai gali patirti, jog tas, kuris tiki, niekada nėra vienas! Juk Dievas savo Sūnuje mūsų nepalieka skausmui ir kančioms, jis yra šalia, padeda mums tai pakelti ir trokšta mus išgydyti mūsų širdžių gelmėje (plg. Mk 2, 1–12)“, – popiežiaus Benedikto XVI žinią 20-osios Pasaulinės ligonių dienos proga skelbė arkivyskupas S. Tamkevičius, pradėdamas savo homiliją. Joje pabrėžta, jog Bažnyčia kviečia žmones atsiversti, tikėti Evangelija – tai svarbu kiekvienam žmogui, o ypač tam, kuris kenčia, serga.

Atgailos svarba, bendruomenės, ypač kunigo pagalba sergantiems, kad jie galėtų susitaikyti su Dievu, pasistiprintų Eucharistija, taip pat Ligonių patepimo sakramento suteikimo svarba – šios Šventojo Tėvo nurodytos sielovadinės ir žmogiškosios pagalbos ligoniams gairės buvo aptartos arkivyskupo homilijoje. Ganytojas, be kita ko, apgailestavo, jog Lietuvoje dar nėra tinkamai suprantamas Ligonių sakramentas, jis atidedamas paskutinei valandai. Pasak homilijos žodžių, šis sakramentas yra Viešpaties pasikvietimas į savo ligą ir kančią.

Šiluvos, kuri yra tarsi lietuviškasis Lurdas, piligrimai buvo paraginti savo fizines ir dvasines kančias patikėti gydančiam Dievo veikimui, nepamiršti Viešpačiui dėkoti ir už vargus, kančias, ligas – jose, pasak ganytojo, krikščionys neretai tampa atviresni Dievo meilei.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba