siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 03 13 Marijos diena Šiluvoje: mokytis meilės ir gailestingumo. Raseinių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-03-13

Kovo 13-ąją, Marijos dieną, į Šiluvą atvykę piligrimai vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šventė iškilmingas šv. Mišias. Tądien į Švč. M. Marijos apsireiškimo šventovę piligriminę kelionę surengė Raseinių dekanato tikintieji bei kunigai, teikę sielovadinius patarnavimus.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ragino savo pasveikintus piligrimus prašyti Viešpaties, kad į Velykų šventes gavėnios kelionėje ateitų kaip prisikėlusieji žmonės. Ganytojas taip pat pakvietė malda palydėti arkivyskupijos kunigus – Šiluvos parapijos kleboną kun. Erastą Murauską, altaristą kun. Ramutį Janšauską, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvą kun. Audrių Arštikaitį ir Paberžės parapijos kleboną kun. Skaidrių Kandratavičių – jų kunigiškos tarnystės dešimtmečio proga.

Savo homiliją arkiv. S. Tamkevičius skyrė atlaidumo ir gailestingumo temai – tam skatino ir tos dienos Dievo žodis, pasakojantis Jėzaus palyginimą apie beširdį skolininką (plg. Mt 8, 21–35).

„Gailestingumas yra tikrasis meilės vardas. Gailestingas gali būti tik mylintis kitą žmogus“, – sakė ganytojas, primindamas Dievo gailestingumą ir Viešpaties trokštamą pačių žmonių gailestingumą vienas kitam. Pasak arkivyskupo, jei žmonės daugiau mąstytų, kaip dalytis meile, atleisti, dvasinis klimatas Lietuvoje labai pagerėtų.

Gavėnios kelionėje, kaip raginta homilijoje, reikia mokytis pagal Jėzaus pavyzdį atleisti visiems „savo kaltininkams“, o beširdžiam pasauliui, kuris krikščionims šiandien yra tikras iššūkis, rodyti gailestingumą, padėti silpnesniems, atleisti, užmiršti nuoskaudas.

„Šiluvos Dievo Motina, pagydyk mūsų sergančias širdis... Padėk ir mums gavėnios metu suvokti, kaip mūsų tikėjimo kelionėje į velykinį prisikėlimą yra svarbi meilė ir gailestingumas“, – šia invokacija buvo užbaigta homilija.

Priėmę ganytojiškąjį palaiminimą, po pamaldų piligrimai buvo pakviesti apsilankyti ir Šiluvos muziejuje, kuris įsikūręs Piligrimų informacijos centre. Čia surengta paroda Knygnešio dienai ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo pradžios 40-mečiui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba