siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 05 13 Marijos diena Šiluvoje: Dievo Motina gaivina tikėjimą, viltį ir meilę. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2012-05-14

Gegužės 13-osios sekmadienį Švč. Mergelės Marijos šventovėje Šiluvoje gausūs  Kauno I dekanato (miesto) parapijų tikintieji bei piligrimai, atvykę iš kitų Lietuvos vietų, šventė Marijos dieną, prašė Dievo Motinos globos sau ir ypač savo šeimoms.

Vidudienį iškilmingam Eucharistijos šventimui Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos merginų choras „Pastoralė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.

„Tegul pabuvimas Dievo Motinos artumoje atgaivina mūsų tikėjimą, viltį ir meilę“, – sakė Telšių vyskupijos ganytojas, sveikindamas pamaldų dalyvius kunigus ir gausius tikinčiuosius ir pavadindamas visus Marijos vaikais, kuriais tapome paties Jėzaus pavedimu savo Motinai kryžiaus akivaizdoje.

Pagal sekmadienio Šventojo Rašto skaitinius vysk. J. Boruta SJ savo homilijoje atkreipė dėmesį į pasakojimą, kaip į krikščionių tarpą buvo priimtas pirmasis pagonis Kornelijus. Šia proga Telšių ganytojas priminė būsimąjį Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, atkreipdamas dėmesį į istorinį dokumentą – 60 žemaičių bajorų laišką – kreipimąsi į XV a. pradžioje Konstancoje vykusio Katalikų Bažnyčios Susirinkimo Tėvus. Kreipimesi aiškiai išdėstytas prašymas į krikščionių tikėjimo šviesą patraukti dar nekrikštytuosius žemaičius, įkurti atskirą Žemaičių vyskupiją byloja, jog ne kardu ir ugnimi, kaip kartais bandoma sakyti, lietuviai buvo krikštijami.

Homilijoje buvo prisiminta ir 600 metų pamaldumo Švč. M. Marijai tradicija, kuri ilgus šimtmečius, įvairiais išbadymų metais liko gyva Šiluvoje, o jos bažnyčios statytojas Petras Simonas Gedgaudas buvo vienas iš tų žemaičių didikų, kuris vežė minėtąjį prašymą į Konstancos Susirinkimą.

Užbaigus homiliją, be kitų visuotinės maldos intencijų, buvo meldžiamasi ir už Lietuvos motinas, Kauno I dekanato kunigus, visus tikinčiuosius ir ypač – už aktyviai dirbančius parapijose.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ palinkėjo išvykstantiems piligrimams žinią apie Švč. M. Marijos globą mūsų tėvynės istorijos keliuose ir šiandienoje nešti savo aplinkos žmonėms.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba